Ispravak Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Ispravak Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Poslovniku Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 21/90 od 9. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U članu 158. u 2. retku riječ "i" treba zamijeniti "zarezom" a na kraju treba dodati riječi "i predsjedniku Izvršnog vijeća Sabora." U članu 285. u stavu 1. u 1. retku umjesto riječi "Sabora" treba stajati riječ "Sabor".

Klasa: 021-03/89-09/08

Urbroj: 6702-90-142

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Tajnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v. r.