Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-302/1987 od 10.svibnja 1990.

NN 26/1990 (19.6.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-302/1987 od 10.svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, nakon javne rasprave održane 18. travnja 1990, na sjednici 10. svibnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 35. stava 2. toč. 6. Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77) nije u skladu s Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske.

2. Ova odluka dostavlja se Saboru Socijalističke Republike Hrvatske radi postupanja u smislu člana 418. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske.

3. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

Ustavni sud Jugoslavije, rješenjem broj U 49/87 od 11 ožujka 1987. godine, pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti u izreci navedene odredbe i dostavio to rješenje ovom Sudu u smislu člana 389. Ustava SFRJ. Tom je odredbom propisano da će se kaznom zatvora od najmanje deset godina, ili smrtnom kaznom, kazniti tko izvrši više ubojstava s umišljajem, osim onih iz člana 36. i 37. toga zakona, bez obzira da li su učinjena u stjecaju ili u povratu. Ocjenjujući ustavnost osporene odredbe ovaj je Sud polazio od člana 248. stava 2. Ustava SR Hrvatske kojim je određeno da se smrtna kazna može iznimno propisati i izreći samo za najteže oblike krivičnih djela. Osporenom odredbom po ocjeni Ustavnog suda Hrvatske, nije propisan kvalificirani oblik krivičnog djela ubojstva, tj. najteži oblik krivičnog djela ubojstva za koje se samo - kako to predviđa odredba člana 248. stava 2. Ustava SR Hrvatske - može propisati smrtna kazna. Povrat i stjecaj su opći instituti krivičnog prava koji utječu na vrstu kazne i njeno odmjeravanje, a ne kvalifikacijske okolnosti koje čine jedno osnovno krivično djelo njegovim najtežim, kvalificiranim oblikom. Postojanje kvalificiranog oblika krivičnog djela pretpostavlja postojanje njegovog osnovnog oblika. Ubojstvo u stjecaju, odnosno u povratu ne može biti kvalificirani oblik ubojstva jer stjecaj i povrat nisu uopće oblici krivičnih djela. Stoga osporena odredba ima značaj kaznene odredbe kojom se, na specifičan način, propisuje smrtna kazna za obično ubojstvo, kao osnovno krivično djelo, počinjeno u stjecaju i povratu. To, po ocjeni Ustavnog suda Hrvatske nije u skladu s navedenom ustavnom odredbom prema kojoj se smrtna kazna može iznimno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela. Iz ovih razloga, Sud je odlučio kao u izreci.

Broj U/I-302/ I987

Zagreb, 10. svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r