Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

NN 26/1990 (19.6.1990.), Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 19. stava 3. i člana 20. stava 4. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88), Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo na sjednici od 18. travnja 1990. donio je

PRAVILNIK

o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i metodologija provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, način vođenja evidencije o usjevu za proizvodnju poljoprivrednog sjemena i obrazac izvještaja o izvršenom stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena.

Član 2.

Pod stručnim nadzorom nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva se obavljanje obaveznih pregleda poljoprivrednih usjeva žitarica, industrijskog, krmnog i povrtnog bilja radi utvrđivanja primjene mjera za čuvanje i povećanje bioloških i ekonomskih svojstava sjemena odredene vrste odnosno sorte te radi utvrđivanja da usjev odgovara uvjetima za proizvodnju sjemena.

Član 3.

Vrsta, sorta, kategorija, kvaliteta i porijeklo sjemenskog materijala upotrijebljenog za proizvodnju odnosno umnožavanje poljoprivrednog sjemena utvrđuje se na osnovi uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena i deklaracije o kvaliteti sjemena poljoprivrednog bilja uz otpremnicu.

Za upotrijebljeni sjemenski materijal koji potiče iz uvoza, porijeklo srote, vrste i kategorije utvrđuje se na temelju uvjerenja o čistoći sorte izdanog od ovlaštenog organa odnosno organizacije zemlje izvoznice a kvaliteta poljoprivrednog sjemena na temelju deklaracije o kvaliteti sjemena poljoprivrednog bilja uz otpremnicu.

Član 4.

Predusjev na zemljištu na kojem je zasnovan sjemenski usjev utvrđuje se na osnovi dokumentacije o korištenju tog zemljišta u prethodnim godinama i neposrednim uvidom na licu mjesta.

Prethodna kultura polja na kojem će se uzgajati sjemenski usjev ne smije biti u suprotnosti s uzgojem vrste ili podvrste sjemena koje se namjerava proizvoditi.

Član 5.

Čistoća vrste, autentičnost i genetska čistoća sorte odnosno linija ili roditeljskih komponenata utvrđuje se pregledom usjeva u fazama razvoja kada su karakteristike najbolje izražene na biljkama usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena.

Član 6.

Nadzorom općeg stanja i razvoja sjemenskog usjeva utvrđuju se izgled i ujednačenost usjeva, njegov porast, kao i druge značajne osobine biljaka te vrste odnosno sorte.

Član 7.

Nadzorom prostorne izolacije utvrđuje se udaljenost sjemenskih usjeva od drugih usjeva iste ili drugih vrsta ili sorti s kojima može doći do križanja.

Član 8.

Nadzorom zakorovljenosti sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena utvrđuje se stupanj prisustva pojedinih vrsta korovskih biljaka u sjemenskom usjevu, a naročito vrste korova koje utječu na upotrebnu vrijednost poljoprivrednog sjemena.

Član 9.

Proizvođač poljoprivrednog sjemena dužan je proizvodnju poljoprivrednog sjemena prijaviti ovlaštenoj organizaciji za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena (u daljem tekstu: ovlaštena organizacija) nakon obavljene sjetve odnosno sadnje a najkasnije 30 dana prije prvog pregleda.

Uz prijavu koja se podnosi ovlaštenoj organizaciji obavezno se prilaže:

- uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena a za sjemenski materijal iz uvoza uvjerenje o čistoći sorte izdano od ovlaštenog organa odnosno organizacije zemlje izvoznice;

- ugovor o kooperaciji s drugim proizvođačem poljoprivrednog sjemena.

Prijava se podnosi na obrascu broj 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

Za svaku vrstu, sortu odnosno hibrid sjemenskog usjeva mora se obaviti određen broj pregleda u toku vegetacije odnosno poslije ubiranja sjemenskog usjeva, na način utvrđen "Jedinstvenim metodama za obavljanje stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena" koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Sjemenski usjev se može priznati za proizvodnju poljoprivrednog sjemena nakon obavljenih obaveznih pregleda propisanih ovim pravilnikom.

Stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena obavlja se u prisustvu proizvođača sjemena odnosno njegova predstavnika.

Član 11.

Nakon svakog izvršenog stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena sastavlja se zapisnik na obrascima broj 2, 3, 4 i 5 koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Zapisnik se sastavlja u tri primjerka od kojih dva primjerka zadržava ovlaštena nrganizacija a treći, primjerak ostaje proizvodaču poljoprivrednog sjemena. Zapisnik iz stava 1. ovoga člana sastavija se posebno za svaku parcelu sjernenskog usjeva.

Izuzetno od stava 3. ovoga člana, sa više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog proizvodača sjemena može se sačiniti jedan zajednički zapisnik pnd uvjetom ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi stručnog nadzora iz člana 4, 5, 6, 7. i 8. ovoga pravilnika potpuno identični.

Član 12.

Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena izdaje se u roku od 20 dana od obavljenog posljednjeg pregleda na obrascu broj 6 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 13.

Ovlaštena organizacija dostavlja izvještaj o obavljenim stručnim nadzorima nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena organima uprave iz člana 20. stava 3. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu, na obrascu broj 7 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Izvještaj iz stava 1. ovoga člana dostavlja se dva puta godišnje i to: za sjeme strnih žita i drugih ranih usjeva do 15. kolovoza a za sjeme ostalog poljoprivrednog bilja do 31. prosinca tekuće godine.

Član 14.

Ovlaštena organizacija vodi Evidenciju o usjevu za proizvodnju poljoprivrednog sjemena prema propisanom obrascu broj 8 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Evidencija iz stava 1. ovoga člana vodi se u obliku knjige.

Kod primjene elektroničke obrade podataka u izradi i vođenju evidencije iz stava 1. ovoga člana. način obrade podataka mora biti organiziran tako da se osigurava pravnvremena i cjelovita evidencija.

Član 15.

Uz knjigu evidencije osniva se zbirka isprava u koju se unose isprave izdane u vezi s izvršenim stručnim nadzorom nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena ako nadzirani usjev odgovara uvjetima proizvodnje i to:

1. zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru nad usjevom za proizvodnju poljoprivrednog sjemena;

2. uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena;

3. svjedodžbu o zdravstvenom stanju usjeva za proizvodnju sjemena.

Član 16.

Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena izdana do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika vrijede i nakon njegova stupanja na snagu.

Stručni nadzor nad usjevom za proizvodnju poljoprivrednog sjemena čija proizvodnja je zasnovana do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika obavljat će se prema do sada važećem Pravilniku o načinu obavljanja stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena ("Narodne novine", br. 8/75 i 8/76).

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena ("Narodne novine", br. 8/75 i 8/76 )

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa:011-05/90-01/36

Ubroj :525-01-90-1

Zagreb,25.svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Čedomir Paić, dipl. ek., v. r


JEDINSTVENE METODE ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD PROIZVODNJOM

POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

A. METODE KOD SJEMENSKlH USJEVA ŽITARICA

I. Strne žitarice, heljda i triticale

Kod strnih žitarica (pšenice, ječma, zobi, raži, triticale i heljde) obavezna su najmanje dva pregleda.

Prvi pregled se obavlja u punoj cvatnji biljaka, klasanju ili metličanju. Tim se pregledom utvrđuje genetska čisioća sorte odnosno čistoća vrste, prisustvo korova, ujednačenost, opće stanje i polijeganje usjeva.

Drugi pregled se obavlja kad su biljke u voštanoj zriobi. Tim se pregledom utvrđuje postotak primjesa drugih vrsta i sorata, prisustvo korova, opće stanje i polijeganje usjeva.

Usjev strnih žitarica priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno :

a) da su bili ispunjeni uvjeti u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 1;

b) da su bili ispunjeni uvjeti za prostornu izolaciju u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4;

c) da je polijeganje biljaka u usjevu manje od 20% prije pnčetka mliječne zriobe (ako je usjev polegao samo na jednom dijelu parcele onda se neće priznati taj dio parcele);

d) da je neujednačenost usjeva bila manja od 20%

ukupne površine (pri ocjenjivanju ujednačenosti uzima se

samo u obzir bujnost usjeva,gustoća, veličina i plodnost klasova i zrioba);

e) da nije bilo klasova drugih vrsta žitarica;

f) da nije bilo divlje zobi (Avena fatua L. ili Avena ludoviciana Durieu).

Usjev heljde priznat će se kao sjemenski ako se utvrdi da je prisustvo tatarske heljde (Polygonum tataricum L.) bilo manje od 2%.

Tabela broj 1

NORME ZA PRIZNAVANJE SJEMENSKIH USJEVA PŠENICE, JEĆMA, ZOBI, RAŽI I TRITICALE

Najveći dozvoljen I. sortna II. sortna

postotak i broj na Elita Original reproduk- reproduk-

100m 2 cija cija

___________________________________________________________________________

1. Genetska čistoća

sorte(%) 99,9 99,7 99,7 99,7

2.Zakorovljenost:

(broj biljaka)

- lisac (Polygonum

lapathifolium L.) 0 0 0 2

- divlji ljulj (Lolium

temulentum L.) 0 0 0 2

- broćika (Galium apa-

rine L.) 0 0 1 2

- divlja zob (Avena

fatua L. ili Avena lu-

doviciana Durieu) 0 0 0 0

___________________________________________________________________________

Autentičnost i genetska čistoća sorte odnosno čistoća vrste usjeva strnih žitarica utvrđuje se potanjim pregledom uzorka na nadziranoj jedinici. Za nadziranu jedinicu uzima se površina od 100m2.Nadzirana jedinica od 100m2 uzima se za površinu od 10ha. Za svakih daljnjih 10ha nove površine sjemenskog usjeva uzima se nova nadzirana jedinica od 100m2.

II. Kukuruz

1. U proizvodnji sortnog sjemena kukuruza obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled se obavlja u vrijeme cvatnje radi utvrđivanja prostorne izolacije i genetske čistoće sorte. Drugi pregled kukuruza obavlja se poslije berbe klipa radi izbacivanja netipičnih i defektnih klipova prije sušenja i krunjenja. Usjev sortnog sjemena kukuruza priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

da je udaljenost polja sa sjemenskim usjevom bila veća od 200metara od drugih polja s kukuruzom. Ova udaljenost se ne mora uvažavati ukoliko postoji neka druga dovoljna zaštita od stranooplodnje;

da je kod elitnog sjemena bilo manje od 0,1% netipičnih biljaka za tu sortu;

da je kod ostalih kategorija sjemena bilo manje od 0,5% netipičnih biljaka za tu sortu.

2. U proizvodnji sjemena hibrida kukuruza obavezno je najmanje šest pregleda. Prvi pregled obavlja se u vrijeme kad biljka razvije 5-7 listova,drugi,treći i četvrti za vrijeme oplodnje,peti pred berbu,a šesti je pregled prije sušenja. Usjev hibrida kukuruza priznat će se kao sjemenski (nakon svih pregleda) ako je utvrđeno:

da su majčinske biljke bile udaljene najmanje 200m od drugih usjeva kukuruza:

da u očinskim biljkama za vrijeme rasipanja polena nije bilo više od 0,1% netipičnih biljaka;

da u majčinskim biljkama za vrijeme posljednjeg pregleda prilikom oplodnje(rasipanja polena) nije bilo više od 0,1% netipičnih biljaka;

da kod bilo kojeg pregleda u vrijeme skidanja metlica na majčinskim biljkama nije bilo više od 1% metlica koje rasipaju polen odnosno da u sva tri pregleda nije bilo ukupno više od 2% takvih metlica (pod uvjetom da 5% ili više majčinskih biljaka imaju sposobnu svilu za oplodnju);

da kod pregleda klipa prije sušenja nije bilo više od 0,1% netipičnih klipova ili više od 0,2% klipova sa sjemenom netipičnim po boji, veličini, sastavu (teksturi) i drugim osobinama.

3. Metlice zaperke, dijelovi metlica ili metlice glavne biljke uračunavaju se u biljke koje su rasipale polen pod uvjetom da su centralne i bočne metlice duge 5 ili više centimetara, a da su antere izašle iz gluma.

4. U proizvodnji hibridnog sjemena na osnovi steriliteta polena na mačinskoj komponenti primjenjivat će se ista mjerila u nadzoru oplodnje (polinacije) kao i u proizvodnji s normalno fertilnim komponentama.

5. Radi utvrđivanja postotka atipičnih biljaka kod majčinske i očinske komponente, kao i postotak majčinskih biljaka, koje praše polen i imaju sposobnu svilu za oplodnju, u proizvodnji sjemenskog kukuruza, uzima se za nadziranu jedinicu dužina reda od 100 m. Na površini do 10 ha uzimaju se tri nadzirane jedinice a za svakih daljnjih 10 ha, uzima se po jedna. nadzirana jedinica više (Primjer: za površinu od 10 ha uzimaju se tri nadzirane jedinice a za 20 ha četiri nadzirane jedinice itd.).

Nadzirane jedinice moraju biti ravnomjerno raspoređene na pregledavanoj površini, a o čemu odlučuje radnik ovlaštene organizacije za vršenje nadzora u proizvodnji.

B. METODE KOD SJEMENSKIH USJEVA INDLJSTRIJSKOG BILJA

I. Suncokret

1. U proizvodnji sortnog sjemena obavezna su najmanje tri pregleda.

Prvi pregled obavlja se u fazi razvoja 3 - 4 para listova radi kontrole izolacije i samoniklih biljaka suncokreta u prostoru izolacije. Drugi pregled obavlja se prije cvatnje radi uklanjanja biljaka koje su granate, stršeće i s nasađenim glavama.

Treći pregled obavlja se u početku tehničke zriobe, radi provjeravanja da li su uklonjene biljke koje su granate, stršeće, i s nasađenim glavama kao i radi utvrđivanja sortnih svojstava biljaka i sjemena.

Usjev suncokreta priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da u usjevu nije bilo više od 3% višecvjetnih biljaka;

b) da u usjevu nije bilo više od 5% netipičnih biljaka za sortu u pogledu visine stabljike i biljaka s nasađenim glavama;

c) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4.

2. U proizvodnji sjemena hibrida i roditeljskih linija suncokreta obavezno je najmanje pet pregleda.

Prvi pregled vrši se u fazi razvoja 3 - 4 pari listova radi utvrđivanja prostorne izolacije i samoniklih biljaka suncokreta u prostoru izolacije.

Drugi pregled vrši se u fazi butinizacije, radi utvrđivanja prostorne izolacije i samoniklih biljaka suncokreta u prostoru izolacije.

Treći pregled vrši se u fazi početka cvatnje, radi kontrole oplodnje i uklanjanja fertilnih biljaka u muškoj sterilnoj komponenti.

Četvrti pregled vrši se prije završetka cvatnje, radi kontrole oplodnje.

Peti pregled vrši se u fazi fiziološke zriobe radi utvrđivanja ujednačenosti usjeva, karakterističnih osobina biljaka tipičnih za liniju - hibrid.

Usjev hibridnog sjemena suncokreta i roditeljskih linija priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da je usjev zasijan na parceli gdje u plodoredu nije bio zastupljen suncokret ili druge uljarice u posljednjih pet godina;

b) da u usjevu prije cvatnje nije bilo više od 0,2% netipičnih biljaka;

c) da u usjevu hibrida na bazi citoplazmatske muške sterilnosti (CMS) u fazi cvatnje nije bilo u sterilnoj formi više od 0,5% fertilnih biljaka;

d) da u usjevu linija i hibrida u fazi fiziološke zriobe nije bilo više od l% biljaka sa netipičnim sjemenom;

e) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4. i ako su pravovremeno uklonjene samonikle biljke u prostoru izolacije.

II. Soja

Kod soje obavezni su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se u vrijeme cvatnje, radi utvrđivanja genetske čistoće, zakorovljenosti i prostorne izolacije i polijeganja.

Drugi pregled obavlja se u vrijeme zriobe radi provjeravanja genetske čistoće i zakorovljenosti usjeva.

Usjev soje priznat će se kao sjemenski, ako je utvrđeno :

a) da je genetska čistoća kategorije elita i original 100% a kod ostalih sortnih reprodukcija 97%;

b) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u tabeli broj 4;

c) da intenzitet zakorovljenosti nije veći od ocjene 1 (Poglavlje G točka 1).

III. Šećerna repa

1. Kod proizvodnje sjemena šećerne repe u dvogodišnjem razdoblju, a kada se presadnice proizvode kao naknadni ili postrni usjev obavezni su jedan pregled prve i dva pregleda druge vegetacijske godine.

Prvi, jesenski pregled vrši se tijekom mjeseca rujna ili listopada. Ovim pregledom utvrđuje se sklop biljaka, zakorovljenost usjeva i daju preporuke za njegu usjeva, te vađenje i trapljenje presadnica.

Kad se presadnice proizvode kao glavni usjev potrebna su dva pregleda u prvoj vegetacijskoj godini i dva pregleda u drugoj vegetacijskoj godini.

U prvoj vegetacijskoj godini prvi pregled se obavlja krajem mjeseca svibnja, a drugi tijekom rujna ili listopada.

U drugoj godini prvi pregled se vrši u mjesecu svibnju radi utvrđivanja prostorne izolacije, sklopa i faze razvoja majčinske i očinske komponente i zakorovljenosti, a drugi pregled se vrši pred žetvu radi utvrđivanja genetske čistoće, zakorovljenosti i procjene prinosa.

2. Kod proizvodnje sjemena šećerne repe u toku jedne godine obavezna su najmanje tri pregleda. Prvi pregled vrši se u mjesecu listopadu u godini sjetve, radi utvrđivanja prostorne izolacije i zakorovljenosti. Drugi pregled se vrši u mjesecu svibnju, a treći krajem mjeseca lipnja naredne godine. Ovim pregledima se utvrđuje prostorna izolacija, genetska čistoća sorte, ocjena zakorovljenosti i faze razvoja majčinske i očinske komponente.

Usjev šećerne repe priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da je prostorna izolacija bila u skladu sa normama utvrđenim u tabeli broj 4;

b) da je usjev zasijan na parceli na kojoj u plodoredu u posljednjih šest godina nije bio zastupljen sjemenski ili industrijski usjev bilo koje vrste iz roda Beta;

c) da u usjevu nije bilo u fazi cvatnje ni jedne biljke biljnih vrsta divljih repa, stočne repe i cikle.

IV. Lan

Kod lana obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se prije cvatnje radi utvrđivanja prostorne izolacije, čišćenja usjeva od primjesa drugih sorti, netipičnih biljaka i korova.

Drugi pregled obavlja se pred berbu, radi utvrdivanja genetske čistoće, ujednačenosti i visine prinosa usjeva.

Usjev lana priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u tabeli 4;

b) da prilikom drugog pregleda nije bilo korova ambrozije (Ambrosio artemisifolia L.) i viline kose (Cuscuta spp.), te da vodnjače (Orobanche ramosa L.) prilikom oba pregleda nije bilo više od 1. biljke na 10 m2;

c) da broj netipičnih biljaka nije veći od 3%.

V. Konoplja

Kod konoplje obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se prije cvatnje, radi čišćenja usjeva od primjese drugih sorti, netipičnih biljaka i korova.

Drugi pregled obavlja se pred berbu, radi utvrđivanja genetske čistoće, ujednačenosti i visine porasta usjeva i procjene prinosa naravnog sjemena.

Usjev konoplje priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4:

b) da prilikom drugog pregleda nije bilo korova;

c) da su biljke više od 150 cm;

d) da broj netipičnih biljaka nije veći od 3%.

VI. Duhan

Kod duhana obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se prije pojave cvjetnih pupova radi čišćenja osnovnog tipa od biljaka drugih tipova.

Drugi pregled obavlja se u vrijeme pojave cvjetnih pupova radi uklanjanja iz osnovnog tipa svih netipičnih biljaka.

Usjev duhana priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da broj netipičnih biljaka nije veći od 3%;

b) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4. Ukoliko se vrši ručna kastracija ili ručno oprašivanje kao i kod hibrida dobivenih na bazi muške sterilnosti prostorna izolacija nije potrebna;

c) da zakorovljenost usjeva nije bila veća od ocjene 1 (Poglavlje G točka 1).

VII. Uljana repica i uljana rotkvica

Kod uljane repice i uljane rotkvice obavezna su najmanje dva pregleda:

Prvi pregled obavlja se u vrijeme cvatnje, a drugi u vrijeme kad najmanje 60% biljaka dostigne tehničku zriobu.

Kod prvog pregleda utvrđuje se genetska čistoća,prostorna izolacija kao i postotak primjene. Svako uzorkovano mjesto mora imati površinu od najmanje 150 m2

(100 x 1,5m ).

Najveći dozvoljen broj biljaka - primjesa po svakom

uzorkovanom mjestu iznosi:

Za kategoriju

______________________________________________________________________

Elita Original I. sortna II. sortna

reprodukcija reprodukcija

Naziv

Biljaka koje pripadaju

drugoj sorti iste vrste 0 5 10 10

Biljaka drugih vrsta čije

sjeme se čišćenjem teško

izdvaja 0 5 10 10

Biljaka korova čije se

sjeme čišćenjem teško

izdvaja 0 10 25 25

__________________________________________________________________

Kod drugog pregleda mora se utvrditi genetska čistoća i stupanj zriobe. Usjev uljane repice i uljane rotkvice priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da zakorovljenost nije bila veća od ocjene 1(Poglavlje G točka 1),

b) da u usjevu nije bilo primjesa drugih sorti iste vrste više nego što je dozvoljeno za pojedine kategorije sjemena,

c) da nije bilo drugih vrsta ili korova,čije se sjeme čišćenjem teško izdvaja (više nego što je dozvoljeno za pojedine kategorije sjemena),

d) da je prostorna izoacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4.

VIII. Sirak metlaš

Kod sirka metlaša obavezna su najmanje tri pregleda.

Prvi pregled obavlja se u vrijeme kad biljke imaju 9-10 listova,drugi u vrijeme metličanja,a treći pred žetvu u vrijeme voštane zrelosti.

Prvim pregledom utvrđuje se genetska čistoća,porijeklo sjemena,zasijana površina,ujednačenost i prostorna izolacija.

Drugim pregledom provjerava se da li su uklonjene netipične biljke i biljke s kovrčavom metlicom.

Trećim pregledom utvrđuje se genetska čistoća,ujednačenost,stupanj zriobe i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

Usjev sirka metlaša priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da postotak primjesa drugih biljaka nije bio veći od 0,5% ili primjesa drugih sorti sirka metlaša veći od 0,5%,

b) da u usjevu nije bilo više od 10% biljaka sirka tipa "lulaš" i "čačkalica",

c) da u usjevu nije bilo biljaka s kovrčavim metlicama više od l%,

d) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4,

e) da zakorovljenost nije bila veća od ocjene 1 (PoglavIje G. točka 1),

f) da u usjevu nije bilo vrsta korova roda Sorghum kojima se prenose bolesti.

C. METODE KOD SJEMENSKIH USJEVA KRMNOG BILlA

I. Repa, mrkva i koraba

Kod repe, mrkve i korabe obavezna su najmanje tri pregleda.

Prvi pregled obavlja se u godini u kojoj se proizvode i sade prijesadnice ili u kojoj se izravno siju na stalno mjesto. Prvim pregledom utvrđuju se površina, porijeklo i kategorija sjemena. genetska čistoća, prostorna izolacija, zakorovljenost i ujednačenost usjeva.

Drugi pregled obavlja se početkom vegetacije nakon prezimljenja radi provjere genetske čistoće, prostorne izolacije i zakorovljenosti.

Treći pregled obavlja se pred žetvu radi utvrđivanja genetske čistoće. davanja preporuke proizvođaču za žetvu i utvrđivanja vremena žetve i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

II. Krmni kelj

Kod krmnog kelja obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se prije cvatnje biljaka radi utvrđivanja genetske čistoće, porijekla i kategorije sjemena, površine, prostorne izolacije i zakorovljenosti.

Drugi pregled obavlja se pred žetvu radi dopune podataka iz prvog pregleda i davanja preporuke proizvođaču za žetvu i utvrđivanja vremena žetve, genetska čistoća sorte i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

III. Krmni sirak

Kod proizvodnje sjemena krmnog sirka obavezna su najmanje tri pregleda.

Prvi pregled obavlja se u vrijeme najbunijeg porasta biljaka, drugi u toku pojave metlica, a treći u voštanoj zriobi.

Prvim pregledom utvrđuju se porijeklo, zasijana površina, genetska čistoća, ujednačenost usjeva, prostorna izolacija i daju se preporuke proizvođaču.

Drugim pregledom utvrđuje se opće stanje usjeva, provjerava se genetska čistoća, daju preporuke proizvođaču za odstranjivanje primjesa i netipičnih biljaka.

Trećim pregledom konačno se utvrđuje genetska čistoća, daju preporuke proizvođaču za žetvu i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

IV. Krmna repica i krmna ogrštica

Kod krmne repice i krmne ogrštice obavezna su najmanje dva pregleda i to na način određen za uljanu repicu i uljanu rotkvicu (Poglavlje B. točka VIII).

V. Krmne Fabaceae

Kod krmnih fabacea obavezna su najmanje dva pregleda.

a) Fabaceae - sitnosjemene (lucerna,djetelina i dr.).

Na novozasijanim lucerištima, djeteliništima i drugim usjevima sitnosjemenskih fabacea obavlja se prvi pregled u istoj godini kad su zasijane radi utvrđivanja porijekla sjemena, zasijane površine, prostorne izolacije i općeg stanja usjeva. Ako se to sjeme proizvodi poslije prvog otkosa, obavezan je i drugi pregled koji se obavlja kao i drugi pregled na starijim lucerištima i djeteliništima.

Na starijim lucerištima, djeteliništima i drugim usjevima sitnosjemenskih fabaceae obavlja se prvi pregled u vrijeme cvatnje radi utvrđivanja prostorne izolacije, zakorovljenosti, izgleda usjeva i davanja preporuke proizvođaču za njegu i zaštitu usjeva.

Drugi pregled obavlja se pred košnju usjeva (ubiranje sjemena) radi dopune podataka o stanju usjeva, davanja preporuke proizvođaču za žetvu i utvrđivanja vremena žetve i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

b)Fabaceae - krupnosjemene(bob,grašak, lupina, grahorica, slanutak, leća i dr.)

Prvi pregled obavlja se u vrijeme cvatnje biljaka radi utvrđivanja porijekla sjemena, zasijane površine, zakorovljenosti, prostorne izolacije, genetske čistoće i općeg stanja usjeva.

Drugi pregled obavlja se pred žetvu (ubiranje sjemena) radi dopune podataka iz prvog pregleda, davanja preporuka proizvođaču za žetvu, utvrđivanja vremena žetve i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

Usjev krmnog bilja pod C. od I do V priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da postotak primjesa drugih sorti nije bio veći od dozvoljenog za kategoriju proizvodnog sjemena prema Tabeli broj 2;

b) da je prostorna izolacija bila u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4,

c) da zakorovljenost nije bila veća od ocjene 1 (Poglavlje G. točka 1 ),

d) da u usjevu krmnih okopavina nije bilo korova iz iste grupe koji cvatu istovremeno kao i usjev krmnih okopavina,

e) da u usjevu sirka nije bilo primjesa divljih vrsta sirka (Sorghum halepense Pres i dr.) više od l%,

f) da usjev lucerne, crvene djeteline i drugih sitnosjemenskih fabacea nije bio zaražen s vilinom kosom (Cuscuta spp.),

g) da usjev krmnih fabacea u vrijeme cvatnje nije bio polegao na preko 80% površine, a usjev uljane repice i ogrštica na preko 50%.

Autentičnost i genetska čistoća odnosno čistoća vrste sjemenskog usjeva krmnog bilja utvrđuje se potanjim pregledom uzoraka na osnovnoj nadziranoj jedinici.

Kod krmnih koševina za osnovnu nadziranu jedinicu uzima se površina od 100 m2.

Kod krmnih okopavina za osnovnu nadziranu jedinicu uzima se:

ako je sjemenski usjev na površini do 1 ha 100 - 200 biljaka na ravnomjernim razmacima, bez biranja, na pravcu dviju dijagonalnih linija sjemenske parcele,

- ako je sjemenski usjev na površini:

preko 1 do 2 ha 200 - 300 biljaka u uzorku,

preko 2 do 5 ha 300 - 500 biljaka u uzorku,

preko 5 do 10 ha 500 - 600 biljaka u uzorku,

za svaki daljnji hektar uzima se po 50 biljaka više dnosno broj osnovnih nadziranih jedinica se srazmjerno povećava.

VI. Trave

Kod trava obavezna su najmanje dva pregleda. Prvi pregled obavlja se u vrijeme klasanja, radi utvrđivanja površine, porijekla sjemena, genetske čistoce sorte, prostorne izolacije i tzv. "vremenske izolacije" (za "vremensku izolaciju") potrebno je da su na dotičnoj sjemenskoj parceli prije trava bile uzgajane uzastopno najrnanje 4 godine druge poljoprivredne biljke)

Drugi pregled obavlja se u vrijeme zriobe sjemena a neposredno prije žetve, radi dopune podataka iz prvog pregleda, davanja preporuka proizvođaču za žetvu, utvrđivanja vremena žetve i ocjenjuje se očekivani prinos naravnog suhog sjemena.

Sjeme trava smije se proizvoditi samo od dvije žetve s jednog usjeva.

Usjev trava priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:

a) da postotak primjesa drugih sorti ili tipova nije bio veći od dozvoljenog prema Tabeli broj 2,

b) da dozvoljenih korova za kategoriju elita nije bilo više od 0,5% a za kategoriju original više od 1%

Tabela broj 2 
DOZVOLJENE PRIMJESE DRUGIH SORTI U POJEDINIM KATEGORIJAMA KRMNOG BILJA

                        Za kategoriju sjemena 
Najveći dozvoljeni       Elita      Original    I. sortna    II. sortna   Proizvodno
broj biljaka drugih                           reprodukcija
sorti (tipova) na
 100m 2
_________________________________________________________________________________
1. Krmne koševine
(broj primjesa)         0        5        10       20       30
2. Lucerna djetelina i
 smiljkita (br. primjesa)    0        2        4        8        10
3. Ostale krmne faba-
cese (broj primjesa)      0        5        10       20       30
4. Krmne okopavine(%)  0        0,2       0,5       1        2
5. Trave (%)          0,5       1        -        -        -
__________________________________________________________________________________

Sintetičke sorte lucerne ne mogu imati I. i II. snrtnu reprodukckju već se iz originala proizvodi samo proizvodno sjeme. Za sjemensku proizvodnju izvorni materijal mora biti isključivo samo elita.

D. METODE KOD SJEMENSKIH USJEVA KRUMPIRA
Kod krumpira obavezna su najmanje tri pregleda. Prvi pregled obavlja se u vrijeme kad su biljke visoke oko 15 - 20 cm, drugi pregled neposredno prije prekida vegetacije (uništenja cime), a treći pregled obavlja se 5 - 8 dana nakon uništenja cime.

Prvim pregledom utvrđuju se porijeklo i kategorija sjemena, zasijana površina, zakorovljenost, genetska čistoća, prostorna izolacija i opće stanje usjeva.
Drugim pregledom određuje se datum uništenja cime i ocjenjuje očekivani prinos sjemena.
 Trećim pregledom utvrđuje se pravilno uništenje cime (bez retrovegetacije) i daju preporuke proizvođaču na vađenje gomolja.
Genetska čistoća i postotak praznih mjesta utvrđuju se na nadziranoj jedinici a sve drugo na cijeloj parceli.
Autentičnost i genetska čistoća sorte krumpira utvrđuju se potanjim pregledom uzoraka na nadziranoj jedinici.
Za nadziranu jedinicu uzima se 400 biljaka po hektaru s tim da se dijagonalno na parceli po slučajnom izboru pregleda 20 - 40 biljaka na pojedinim mjestima.
Na svakom hektaru pregleda se najmanje jedna nadzirana jedinica. Ako je usjev na površini većoj od 5 ha dovoljno je da se uzme šest nadziranih jedinica.
Prostornu izolaciju usjeva sjemenskog krumpira od drugih usjeva određuje stručna služba, koja obavlja stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena.
Usjev krumpira priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:
a) da je primijenjen odgovarajući tehnološki postupak (naklijavanje, prekid vegetacije - uništenje cime, rano vađenje i dr.),
b) da u sjemenskom usjevu ima primjesa drugih sorti krumpira i to: u kategoriji original do 0,10%, u I. sortnoj reprodukciji do 0,25% i u II. sortnoj reprodukciji do l%.

E. METODE KOD SJEMENSKIH USJEVA POVRTNIH KULTURA
I. Jednogodišnje povrtne kulture
Kod jednogodišnjih povrtnih kultura obavezna su najmanje dva pregleda. Ukoliko nakon drugog pregleda nije moguće donijeti konačnu odluku obavlja se i treći pregled.
Treći pregled određuje stručna služba koja obavlja nadzor nad proizvodnjom tog sjemena.
Kod prvog pregleda utvrđuju se porijeklo sjemena, zasijana površina, zakorovljenost, genetska čistoća, ujednačenost usjeva i prostorna izolacija.
Kod drugog pregleda provjeravaju se podaci iz prvog pregleda, zakorovljenost, genetska čistoća, daju preporuke proizvodaču za žetvu sjemena i vrši se procjena prinosa sjemena.
1. Grašak, grah mahunar, grah zrnaš i bob
Prvi pregled obavlja se u vrijeme cvatnje, drugi u tehnološkoj zriobi, a treći po potrebi u vrijeme fiziološke zriobe.
2. Rajčica, paprika i patlidžan
Prvi pregled obavlja se kod rajčica u vrijeme početne zriobe plodova prve etaže, kod paprike u vrijeme kad su 2 - 3 ploda u tehnološkoj zriobi, a kod patlidžana u vrijeme početne tehnološke zriobe prvih plodova.
Drugi pregled obavlja se kod rajčica u vrijeme pune tehnološke zriobe, tj. kad je više od 50% plodova dospjelo za berbu, kod paprike u vrijeme fiziološke zriobe, tj. kad 2 - 3 ploda na biljci pocrvene, a kod patlidžana u vrijeme pune fiziološke zriobe plo

3. Krastavac, dinja, lubenica i tikvica
Prvi pregled kod krastavaca i tikvica obavlja se u vrijeme kad na svakoj vriježi dospiju 1- 3 ploda u tehnološku zriobu, a kod lubenica i dinja u vrijeme kad na 30 - 50% biljaka u usjevu na svakoj vriježi dospije u tehnološku zriobu bar jedan plod.
Drugi pregled obavlja se kad oko 50% plodova u usjevu dostigne punu fiziološku zriobu.
4. Salata glavatica i endivija
Prvi pregled obavlja se kod salate glavatice u vrijeme razvijene rozete i kad oko 50% biljaka u usjevu počne savijati glavicu, a kod endivije u vrijeme razvijene biljke do 2/3 pune rozete.
Drugi pregled kod salate glavatice obavlja se u vrijeme kad više od 70% biljaka u usjevu potpuno savije glavice, a kod endivije pred početak izbijanja cvjetnih stapki.
5. Špinat i blitva
Prvi pregled obavlja se kad je potpuno razvijena lisna rozeta tj. u tehnološkoj zriobi, a drugi početkom cvatnje.
6.Rotkvica
Prvi pregled obavlja se u vrijeme tehnološke zriobe kad je razvijeno 50 - 70% svih biljaka, a drugi u vrijeme cvatnje.

II. Dvogodišnje povrtne kulture
Kod dvogodišnjih povrtnih kultura obavezna su najmanje tri pregleda.
Prvi pregled obavlja se u prvoj godini proizvodnje sjemenjaka (izvodnica) kad je najlakše utvrditi genetsku čistoću.
U prvom se pregledu utvrđuju genetska čistoća, porijeklo sjemena, način prezimljenja sjemenjaka.
Drugi pregled obavlja se u proljeće nakon sadnje ili prezimljenja sjemenjaka kad se provjeravaju i nadopunjuju podaci iz prvog pregleda i kad se konačno utvrđuje prostorna izolacija.
Treći pregled obavlja se u vrijeme pune cvatnje pa do zriobe sjemena, kad se vrši procjena priroda sjemena.

1.Mrkva,cikla,peršin,pastrnjak, celer i postrna repa
Prvi pregled obavlja se u prvoj godini u jesen kad je najmanje 30% biljaka u tehnološkoj zriobi.
Drugi pregled obavlja se u proljeće nakon prezimljenja ili presađivanja u fazi razvoja lisne rozete.
Treći pregled obavlja se u punoj cvatnji pa do početka zriobe sjemena.

2. Luk i češnjak
Prvi pregled obavlja se u prvoj godini kad su lukovice potpuno razvijene, drugi nakon prezimljenja i to prije sadnje ili nakon sadnje u razvoju listova, a treći u punom razvoju od početka cvatnje pa do zriobe sjemena.

3.Poriluk
Prvi pregled obavlja se u jesen prije prezimljenja, drugi u proljeće druge godine u punoj vegetaciji, a treći od cvatnje do zriobe sjemena.

4. Kupus, kelj, cvjetača i korabica
 Prvi pregled kod kupusa, kelja i cvjetače obavlja se u porastu pune rozete pa do tehnološke zriobe, a kod korabice kad je odebljali dio korijena oko 50% razvijen do pune tehnološke zriobe.
Drugi pregled obavlja se u proljeće nakon prezimljenja u početnom razvoju cvjetnih stapki.
Treći pregled obavlja se u vrijeme cvatnje i početka razvoja komušaka.

5.Radić
Prvi pregled obavlja se u jesen ili u proljeće kad je potpuno razvijena rozeta, a drugi u punoj cvatnji.


Usjev povrća priznat će se kao sjemenski ako je utvrđeno:
a) da postotak primjesa drugih sorti i vrsta nije bio veći od dozvoljenih za kategoriju proizvodnog sjemena (Tabela broj 4),
b) da zakorovljenost nije bila veća od dozvoljene (Poglavlje G točka 1.),
c) da je bila prostorna izolacija u skladu s normama utvrđenim u Tabeli broj 4.
Vjerodostojnost i genetska čistoća sjemenskog usjeva povrća utvrđuje se potanjim pregledom uzorka na osnovnoj nadziranoj jedinici uzimanjem biljaka na ravnomjernim razmacima bez biranja. Ovlašteni radnik za obavljanje stručnog nadzora nad proizvodnjom sje

Tabela broj 3 
NORME ZA GENETSKU ČISTOĆU SJEMENSKIH USJEVA POVRTNIH KULTURA

        Dozvoljeno za kategoriju sjemena (%)
            ____________________________________________________________
PRIMJESE            Elita      Original    I. sortna        II. sortna
                                reprodukcija      reprodukcija
                                            i proizvodno
______________________________________________________________________________
1. Primjese drugih
    sorti          0        0,10      0,25          0,50
2. Primjese netipičnih
biljaka (tipova) iste 
sorte kod:
- blitve                0        2,00      5,00          15,00
- boba             0        1,00      2,00          5,00
- celera                0        2,00      5,00          15,00
- cikle             0        2,00      5,00          15,00
- cvjetače           0        0,50      1,00          2,00
- dinje             0        1,00      3,00          10,00
- endivija           0        1,00      5,00          10,00
- graha mahunara
i zrnaša            0        0,10      1,00          2,00
- graška            0        1,00      2,00          5,00
- kelja             0        2,00      5,00          15,00
- korabice i korabe       0        1,00      5,00          10,00
- krastavca           0        2,00      5,00          15,00
- kupusa            0        2,00      5,00          15,00
- lubenice           0        1,00      5,00          15,00
- 1uka             0        2,00      5,00          15,00
- matovilca           0        3,00      8,00          20,00
- mrkve         0        2,00      8,00          20,00
- paprike            0        1,00      5,00          10,00
- pastrnjaka          0        3,00      5,00          15,00
- patlidžana          0        0,10      2,00          5,00
- peršina            0        2,00      5,00          15,00
- poriluka           0        1,00      3,00          10,00
- radića            0        1,00      5,00          10,00
- rajčica            0        0,10      2,00          5,00
- repe pastrne         0        2,00      5,00          15,00
- rotkvice i rotkve       0        2,00      5,00          15,00
- salate                0        0,50      2,00          5,00
- špinata            0        3,00      10,00          20,00
- tikvice            0        1,00      3,00          10,00
_________________________________________________________________________

F. METODE KOD OSTALIH KULTURA I EKOTIPOVA
U proizvodnji sjemena jednogodišnjih i višegodišnjih poljoprivrednih kultura koje nisu navedene pod A. do E. ovoga pravilnika obavezan je onoliki broj pregleda kojim se mogu utvrditi uvjeti iz člana 3.ovoga pravilnika. Usjev se neće priznati kao sjemenski

G. ZAJEDNIČKE ODREDBE
1.Za poljoprivredne kulture kod kojih zakorovljenost nije posebno označena u ovom pravilniku,ta se jačina napada utvrđuje ovim ocjenama:
- ocjenom 0 - kad nema korova,
- ocjenom 1 kad je slaba zakorovljenost,
- ocjenom 2 - kad je srednja zakorovljenost,
- ocjenom 3 - kad je jaka zakorovljenost.
2.Ako stručna služba koja obavlja nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena prilikom obavljanja nadzora utvrdi prisustvo korova,koji mogu ugroziti sjemenski usjev,a oni nisu naznačeni kod pojedinih kultura, tada stručna služba određuje stupanj ugrož

Tabela broj 4
NORME ZA MINIMALNE PROSTORNE IZOLACIJE SJEMENSKIH USJEVA OD USJEVA DRUGIH SORTI I BOTANIČKIH VRSTA S KOJIMA SE KRIŽAJU

_______________________________________________________________________
                            Za kategoriju
Kultura
                    Elita m             Ostale m
________________________________________________________________________
    1                2                3
________________________________________________________________________
1.Blitva (Beta vulgaris varciola)    2000              1500
2.Bob (Vicia faba)           500               400
3.Celer (Apium graveolens)       2000              1500
4.Cikla (Beta vulgaris varesculenta)  2000              1500
5.Dinja (Cucumis melo)     1000              600
6.Djetelina (Trifolium pratense,T.
hybridum,Trepens, Medieago sati-
va, Lotus corniculatus,Trifolium in-
carnattum,Tralexsandrinum,Ono-
brychis sativa i dr.)          800               600
7.Duhan (Nicotian tabacum)       3                3
8. Endivija (Chichorium endivia)    2000              1500
9.Grah (Phasseolus vulgaris)      500               300
10.Grahorice (Vicia sp.)        300               300
11.Grašak (Pisum sp.)          500               300
12.Gorušica (Sinapis alba)       600               400
13. Heljda (Fagopyrum esculentum)    500               300
14.Ječam (Hordeum sativum)       3                3
15.Karfiol (Brassica oleracea varbo-
trytis)                 1000              600
16.Koleraba (Brassica oleracea var.
gongilodes)               800               600
17.Kelj (Brassica oleracea var.
 sabauda)                2000              600
18.Kelj stočni (Brassica oleracea var.
acephala)                2000              600
19.Kelj pupčar (Brassica oleracea var.
gemifera)                2000              600
20.Konoplja (Cannabis sativa)  2000              1500
21.Koraba stočna (Brassica napus var.
napobrassica)              1500              1000
22.Krastavci (Cucumis sativus) 1000              600
23.Krumpir (Solanum tuberosum) 3                3
24.Kukuruz (Zea mays)      200               200
25.Kupus (Brassica oleracea varcapi-
tata)                  2000              1000
26.Lan (Linum usitatissimum)      600               400
27.Leća (Lens esculenta)        500               300
28.Lubenica (Citrullus vulgaris)    1000              600
29.Lucerna (Medicago sativa)      800               600
30.Luk crni (Allium cepa)        2000              1500
31.Luk bijeli (Allium sativum)     3                3
32.Luk kozjak (Allium ascalomicum)   2000              1500
33.Lupina (Lupinus sp.)     500               400
34.Matovilac (Valerianella olitoria)  2000              1500
35.Mrkva (Daucus carota)        500               500
36.Paprika (Capsicum annuum)  500               300
37.Pastrnjak (Pastrnaca sativa) 500               400
38.Patlidžan (Solanum melongena)    500               400
39.Peršin (Petroselinum hortenze)    500               300
40.Poriluk (Allium porrum)       2000              1500
41.Proso (Panicum miliacem)       50               50
42.Pšenica (Triticum vulgare)      3                3
43.Radič (Cichorium intybus varfoli-
asus)                  2000              1500
44.Rajčica (Lycopersicum esulentum)500             300
45.Raž (Secale cereale)     300               250
46.Repa postrna (Brassica rapa rapife-
ra)                   500               300
47.Repa šećerna (Beta vulgaris varalti-
ssima)
- sorte šećerne repe sa jednom kli-
com od drugih sorata šećerne re-
pe                   1000              600
- sorte šećerne repe,osim sorti sa
jednom klicom od drugih sorti še-
ćerne repe               600               300
- šećerna repa od stočne repe i
drugih podvrsta Beta vulgaris      1000              1000
48.Repa stočna (Beta vulgaris varcra-
ssa)
- sorte stočne repe sa jednom kli-
com od drugih sorti stočne repe 1000              600
- stočna repa od šećerne repe i
drugih podvrsta Beta vulgaris      1000              1000

- sorte stočne repe osim sorti sa
jednom klicom od drugih sorti
stočne repe               600               300
49.Repica uljana (Brassica napus var.
oleifera)                1000              600
50. Rotkva (Raphanus sativus var.
 major                 600               400
51. Rotkvica (Raphanus sativus var.
radicula)                600               400
52. Ricinus (Ricinus communis) 500               400
53. Salata (Lactuca sativa)       500               300
54.Sirak obični (Androporgon sor
ghum)                  500               300
55.Soja (Glycine max L. Merrile)    3                3
56.Suncokret (Helianthus annus) 1500              1000
57.Sudanska trava (Andropogon suda-
nesis)                 500               300
58.Špinat (Spinacea oleracea)      2000              1500
59.Špinat novozelandski (Petragonia
expansa)                1000              600
60.Tikve (Cucurbita pepo)        1000              600
61.Trave rodovi (Poa,Festuca,Agrostis,
Phalaris,Alopecurus,Phleum i dr.,
Lolium,Setaria,Arhenatherum,Dac-
tylis )                 200               200
62.Tritikale (Triticasecale Wittmack)  300               250
63.Zob (Avena sativa)          3                3
____________________________________________________________________


Ove se udaljenosti mogu zanemariti ako postoji dovoljna zaštita od svakog neželjenog stranog oprašivanja,a o čemu odlučuje ovlašteni radnik koji obavlja nadzor nad proizvodnjom sjemena.


Obrazac broj 1

___________________________
(Naziv i sjedište proizvodača - podnosioca prijave)
Broj:
Datum :
PRIJAVA broj_____ za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
_______________________________________________________________________
(Naziv i sjedište ovlaštene organizacije za stručni nadzor nad pro-
izvodnjom sjemena kojoj se podnosi prijava)

Na osnovi člana 19.stava 3.Zakonao poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine",broj 50/88) prijavljujem proizvodnju poljoprivrednog sjemena________________________radi obavljanja stručnog vrsta sjemena nadzora n
Odgovorni radnik za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je ____________________________________
                                    (ime i prezime)
I. SJEMENSKI USJEV
Sorta - Kategorija   Za hibrid    Površina    Broj i Predusjev    Datum sjet-
hibrid posijanog    _______ ha       naziv          ve (kod hi-
    sjemena otac majka   parcele                 brida: otac
                                        majka

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Napomena:

_____________________________
    Potpis odgovorne osobe


Obrazac broj 2
_____________________________________
(Naziv ovlaštene organizacije za stručni
nadzor nad proizvodnjom sjemena)

Datum pregleda_______________________

ZAPISNIK broj ______________
o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
I. PROIZVOĐAČ
1. Naziv proizvođača __________________________
2. Sjedište (adresa) _____________________________

II. PORIJEKLO ZASIJANOG SJEMENA
1. Vrsta sjemena ______________________________
2. Naziv sorte ________________________________
 3. Kategorija _________________________________
4. Broj i datum uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena

5. ____________________________________________________________
(Naziv i sjedište proizvodača zasijanog sjemena) 
III. SJEMENSKI USJEV
1. Površina parcele (ha)_____ oznaka (naziv i broj) ______________
2. Predusjev _____________________________________________
3. Datum sjetve ___________________________________________
4. Zakorovljenost (ocjena 0 - 3) i vrsta korova ___________________
5. Polijeganje usjeva na parceli u % ___________________________
6. Ujednačenost u % _______________________________________
7. Prostorna izolacija (m) ____________________________________
8. Genetska čistoća sorte u % ________________________________

10. _______________________________________________________
 11. Naložene mjere proizvođaču _____________________________
12. Očekivani urod (kg/ha) ____________ukupno (tona) naravnog sjemena _______________
Za proizvođača:                 Stručni nadzor izvršio: 
__________________               ____________________
    (potpis)                        (potpis)Obrazac broj 3

______________________________________
(Naziv ovlaštene organizacije za stručni 
nadzor nad proizvodnjom polj. sjemena)

ZAPISNIK broj ___________
- o stručnom nadzoru zakidanja metlica kod sjemenskog usjeva hibridnog kukuruza i
samooplodnih linija
1. Proizvođač ______________________________________
2. Sjedište (adresa) _________________________________
3. Naziv hibrida linija, otac majka ______________________
4. Oznaka parcele (naziv i broj) _________________________
5. Površina (ha) ______________________________________
6. Prostorna izolacija (m) ______________________________
7. Stanje usjeva ________________________________________

a) % majčinskih biljaka koji imaju svilu _____________________

b) % nezakinutih metlica koje praše polen _________________

c) % netipičnih očinskih biljaka ____________________________

d) % netipičnih majčinskih biljaka __________________________
8. Naložene mjere proizvođaču _____________________________Datum pregleda ____________________________

Za proizvođača:                 Stručni nadzor izvršio:

_______________                 ___________________
(potpis)                            (potpis)


Obrazac broj 4


_________________________________________
 (Naziv ovlaštene organizacije za stručni
nadzor nad proizvodnjom sjemena)


ZAPISNIKbroj ___________
o stručnom nadzoru nad proizvodnjom sjemena hibridnog kukuruza


1. Naziv proizvođača ____________________________________
2. Sjedište (adresa) ______________________________________
3. Naziv hibrida ________________________________________
4. Oznaka parcele (naziv, broj i dr.) __________________________
5. Površina (ha) __________________________________________
6. Sortna čistoća: __________________________________________
a) % netipičnih klipova - prije sušenja _________________________
b) % klipova sa sjemenom netipičnim po boji, veličini i drugim osobinam ___________________________________________________________
7. Porijeklo upotrebljenog sjemenskog materijala 
a) broj i datum uvjerenja - deklaracije __________________________
b) _________________________________________________________
        (naziv i sjedište proizvodača zasijanog sjemena)
8. Očekivani urod (kg/ha)________ i ukupno (kg/tona)____________
naravnog sjemena (utvrditi kod zadnjeg pregleda) 
9. Naložene mjere proizvođaču ________________________________

____________________________________________________________

Datum pregleda _________________________

Za proizvođača:                     Stručni nadzor izvršio:
___________________                   ____________________
    (potpis)                            (potpis)


Obrazac broj 5


____________________________________
(Naziv ovlaštene organizacije za stručni
nadzor nad proizvodnjom sjemena)

ZAPISNIKbroj ______________
o stručnom nadzoru nad proizvodnjom sjemena
sorata i hibrida suncokreta
1.Naziv proizvođača _________________________________
2.Sjedište (adresa) __________________________________
3.Naziv sorte hibrida  linija,
otac ______________________   majka __________________
4.Oznaka parcele (naziv i broj) _______________________________
5.Površina (ha) _____________________________________________
6.Prostorna izolacija (m) _____________________________________
7.Stanje usjeva:
a) % višecvjetnih biljaka (kod sorte) ____________________________
b) % netipičnih biljaka (za sortu) u pogledu visine stablji-
ke s nasađenim glavama _____________________________________
c) % netipičnih biljaka u vrijeme cvatnje _________________________
d) % fertilnih biljaka kod hibrida na bazi CMS u fazi
cvatnje ______________________________________________________
e) % biljaka netipičnih sa sjemenom u fazi fiziološke zri-
obe kod linija i hibrida _________________________________________
8.Naložene mjere proizvođaču _____________________________________
9.Očekivani urod kg/ha ____________
ukupno kg/tona __________________

Datum pregleda _________________

Za proizvođača:                 Stručni nadzor izvršio:
_______________                     __________________
(potpis)                                (potpis)

Obrazac broj 6

___________________________________
(Naziv ovlaštene organizacije za stručni
nadzor nad proizvodnjom sjemena)


Broj:
Datum : 
Mjesto:

UVJERENJE broj ______________
o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju
- poljoprivrednog sjemena

1. Proizvođač _______________________________
2. Sjedište (adresa) __________________________
3. Vrsta sjemena (narodni naziv i latinski) __________________________
4. Sorta sjemena - hibrida ________________________________________
5. Godina proizvodnje ___________________________________________
6. Porijeklo proizvedenog sjemena: ________________________________
a) broj i datum deklaracije o kvaliteti sjemena uz otpremnicu: ___________
b) _____________________________________________________________
(naziv i sjedište ovlaštene organizacije koja je izdala uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju polj. sjemena)
7. Površina sjemenskog usjeva (ha) __________________________________
8. Procjena ukupnog prinosa naravnog sjemena u kg-tonama _____________

Na temelju člana______ stav _____ Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", broj 50/88), zapisnika broj od o izvršenom stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena i Svjedodžbe o zdravst
Sjemenski se usjev priznaje - SORTNIM, Kategorija: _ u smislu člana 10. stava 1. točke _______ Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu.M. P.
_______________
(potpis)

    
Obrazac broj 7
(naziv i sjedište ovlaštene organizacije za stručni
nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena)
IZVJEŠTAJ
o izvršenom stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

1. Redni broj
2. Naziv i sjedište,odnosno ime i prezime i adresa proizvođača sjemena
3. Vrsta sjemena
4. Sorta-hibrid
5. Kategorija
6. Prijavljeno za stručni nadzor -ha-(aprobaciju)
7. Priznato za sjemenski usjev -ha-
8. Nije priznato ukupno -ha-
Razlozi nepriznavanja
9. Zbog bolesti i štetočina
10. Zakorovljenost -ha-
11.Ostali razlozi -ha- 
12. Ukupna procjena količina naravnog sjemena u kg-tona
13. Primjedbe
    
Navesti točan naziv bolesti,štetočina 
Datum, 199_ godine               M.P.

(potpis)

Obrazac broj 8
(naziv i sjedište ovlaštene organizacije za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena)

KNJIGA EVIDENCIJE

1. Redni broj
2. Broj i datum prijave
3. Naziv i sjedište poduzeća ili ime i prezime poljoprivrednika,podnosioca prijave

Podaci o sjemenskom usjevu
4. Vrsta
5. Sorta-hibrid
6. Kategorija
7. Površina (ha)
8. Broj i oznaka parcele
Broj i datum zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru
9. I. pregled
10. II. pregled
11. III. pregled 
12. IV. pregled
13. V. pregled
14. VI. pregled
15. pregled
Rezultati izvršenog stručnog nadzora
16. Priznato (ha)
17. Ukupno procijenjen prinos kg/tona
18. Odbijeno (ha)
19. Razlozi odbijanja
20. Broj i datum izdate svjedodžbe o zdravstvenom stanju usjeva za proizvodnju sjemena
21. Broj i datum izdatog uvjerenja
22. Potpis