Pravilnik o dopunama Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužva ,koralja,školjkaša i morskog bilja

NN 26/1990 (19.6.1990.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužva ,koralja,školjkaša i morskog bilja

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 38.stava 3.i člana 41.točke 1.Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine",br.44/80,41/84 i 9/88),Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo na sjednici održanoj 18.travnja 1990.godine donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužva ,koralja,školjkaša i morskog bilja

Član 1.

U Pravilniku o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužava,koralja,školjkaša i morskog bilja ("Narodne novine",br.34/85,35/86 i 26/87) u članu 52.dodaje se novi stav 2.koji glasi: "Naprave iz stava 1.točke 4.i 5.ne smiju se koristiti na čitavom području ribolovnog mora uz zapadnu obalu Istre od rta Kamenjak u kursu 270 [NH1]( do granice sa SR Slovenijom.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-05/90-01/38

Urbroj : 525-01-90- 1

Zagreb,18.travnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Čedomir Paić,dipl. ek.,v.r.