Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija

NN 27/1990 (25.6.1990.), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

Na temelju člana 9. stava 4. i člana 10. stava 2. Zakona o političkim organizacijama ("Narodne novine", broj 19/90) republički sekretar za pravosuđe i upravu donosi

PRAVILNIK

o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrazaca registra političkih organizacija, izvoda iz registra, zahtjeva za upis u registar, prijave osnivanja i djelovanja organizacionih oblika političkih organizacija, kao i način popunjavanja obrazaca te vođenja registra i zbirke isprava.

Registar političkih organizacija

Član 2.

Upis u registar političkih organizacija vrši se na Obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovoga pravilnika. Organ uprave nadležan za vođenje registra političkih organizacija (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju) dužan je izdati izvod iz registra kojeg vodi na Obrascu broj 2, koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Član 3.

Registar političkih organizacija vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerirane. Ovlaštena služba osoba prije početka upisivanja subjekata upisa ovjerava registar na prvoj strani svojim potpisom i pečatom organa nadležnog za registraciju, tako da tekst ovjere glasi: "Ovaj registar sadrži ________ukupno numeriranih stranica".

Član 4.

Na obrascu registra političkih organizacija, u desnom gornjem uglu u rubriku: "registarski broj" upisuje se redni broj pod kojim se vrši upis. Rubrika: "prijenos registracije" popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajuće rubrike obrasca do kraja popunjene, pa se upisi moraju nastaviti na novom slobodnom listu. Tom prilikom na novom slobodnom listu prenosi se redni broj prethodnog upisa nakon čega se prethodni list precrtava kosom crvenom crtom.

Član 5.

Popunjavanje rubrika u registru vrši se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja rubrike. Rubrike se popunjavaju čitljivo, tintom, na način da se upisivanje vrši od početka slobodne rubrike. Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati. Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem parafa voditelja registra i datuma ispravka. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem registarskog lista crvenom kosom crtom i upis se vrši na prvom slobodnom listu.

Član 6.

Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar, upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom. Iznimno, kad subjekt upisa mijenja svoj naziv, upis tog podatka vrši se na novom prvom slobodnom registarskom listu. Na tom listu prenose se svi ostali podaci iz odgovarajućih rubrika s prethodnog registarskog lista. Nakon što se izvrši prijenos svih podataka iz prethodnog registarskog lista, taj list se precrtava kosom crvenom crtom. U tom slučaju na novom registarskom listu popunjava se također i rubrika "prijenos registracije", s podatkom o registarskom broju prethodnog upisa. U slučaju prestanka rada subjekta, činjenica prestanka upisuje se u odgovarajuću rubriku, a nakon toga registarski list koji se odnosi na taj subjekt upisa precrtava se s dvije kose crvene crte.

Član 7.

Registar i zbirke isprava propisani ovim pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti. Ovlaštena službena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati registar i zbirke isprava na način da se zaštite od zloupotrebe, uništenja i oštećenja. Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar i zbirke isprava propisane ovim pravilnikom. Uvid u registar i zbirke isprava vrši se uz obavezno prisustvo voditelja registra.

Član 8.

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa u registar. Na omotu zbirke isprava uspisuje se naziv subjekta upisa i registarski broj pod kojim je izvršen upis. U zbirku isprava odlaže se: jedan primjerak zahtjeva za upis u registar, programa, statuta, izmjena i dopuna programa i statuta, te svih priloga za zahtjev odnosno isprava temeljem kojih je izvršen upis odnosno promjena podataka u registar i primjerak rješenja o upisu. Obrasci zahtjeva za upis u registar i prijave osnivanja i djelovanja organizacionih oblika političkih organizacija

Član 9.

Politička organizacija u postupku registracije podnosi organu nadležnom za registraciju zahtjev za upis u registar političkih organizacija na Obrascu broj 3, koji je sastavni dio ovoga pravilnika. Prijava osnivanja i djelovanja političke organizacije podnosi se organu nadležnom za registraciju i organu nadležnom za poslove opće uprave općine prema sjedištu organizacionog oblika na Obrascu broj 4, koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Član 10.

Zahtjev i prijava propisani na obrascima iz člana 9. ovoga pravilnika podnose se u dva primjerka. Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili štampanim slovima. Podaci koji se upisuju u rubrike obrazaca moraju biti potpuno identični s odredbama statuta, odluke odnosno zaključkom organa upravljanja na koje se ti podaci odnose.

Član 11.

Zahtjev za prvi upis u registar potpisuje osoba koju ovlaste osnivači na osnivačkoj skupštini. Ukoliko se na osnivačkoj skupštini ne ovlasti osoba za potpisivanje, ovlaštenom osobom smatra se osnivač palitičke organizacije koji je na popisu osnivača naveden pod rednim brojem 1.

Član 12.

Podnosilac zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva. Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili fotokopiji. Ako se podnesu u prijepisu ili fotnkopiji koja nije ovjerena, službena osoba će utvrditi da li su prijepis ili fotokopija vjerni izvorniku. Popis osnivača i članova organa upravljanja političkih organizacija treba da sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj osnivača odnosno člana organa upravljanja.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 006-01/90-01/07

Urbroj : 514-04-02/4-90-1

Zagreb, 1. lipnja 1990.

Republički Sekretar

mr Ivan Fumić, v r.


Format 350 x 250 mm

______________________________________________ REGISTAR, političkih organizacija

SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE ______________________________________________

Obrazac broj 1 - Registar političkih organizacija

_____________ Registarski broj ______________

Prijenos registracije:

Reg. broj

1. Naziv političke organizacije ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2. Datum upisa 3. Broj i datum rješenja o upisu _____________________ _______________________________ _____________________ _______________________________

4. Sjedište političke organizacije ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

4.a Izmjene sjedišta političke organizacije 4.b Broj i datum rješenja o izmjeni upisa

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.a Osobe ovlaštene za zastupanje 5.b Broj i datum rješenja o (prezime, ime i svojstvo) upisu

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.a Izmjena osoba ovlaštenih za zastupanje 6.b Broj i datum rješenja o (prezime, ime i svojstvo) izmjeni upisa

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Zabrana djelovanja političke organizacije (broj i datum pravomoćnog rješenja) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

8. Prestanak političke organizacije (broj i datum pravomoćno rješenja)

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Format 295 x 205 mm

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu

Klasa: Urbroj: U Zagrebu,

IZVOD IZ REGISTRA POLITIČKIH ORGANIZACIJA

1. Naziv političke organizacije _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

UPISANA JE U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA _________________ KOD OVOG ORGAN POD REGlSTARSKIM BROJEM _________________

2.a Datum upisa 2.b Broj i datum rješenja o upisu _____________________ __________________________ _____________________ __________________________

3. Sjedište političke organizacije (mjesto, ulica i broj) _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

4. Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

M.P.

_____________________________________________________ (potpis, prezime i ime ovlaštene službene osobe)

Obrazac broj 2 - Izvod iz registra političkih organizacija

Format 295 x 205 mm

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA

podnosi:

1. Naziv političke organizacije _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Sjedište političke organizacije (mjesto, ulica i broj) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Datum održavanja osnivačke skupštine _______________________________________________________ _______________________________________________________

Prilog: 1. Zapisnik o radu osnivačke skupštine s odlukom o osnivanju 2. Popis osnivača 3. Popis članova organa upravljanja 4. Program

4. Datum donošenja statuta _________________________________________________________ _________________________________________________________

- Prilog: Statut

Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis u registar političkih organizacija

5. Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Prilog: Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje

Broj:_________________________

Datum:_______________________

U ___________________________

_________________________________ (potpis ovlaštene osobe)

Format 295 x 205 mm

PRIJAVA

OSNIVANJA I DJELOVANJA ORGANIZACIONOG OBLIKA POLITIČKE ORGANIZACIJE

1. Naziv političke organizacije ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Naziv organizacionog oblika _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Sjedište organizacionog oblika (mjesto, ulica i broj) ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Ovlašteni predstavnici (prezime, ime i svojstvo)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Broj:_______________________

Datum:_____________________

U __________________________

_________________________________ (potpis ovlaštene osobe)

Obrazac broj 4 - Prijava osnivanja i djelovanja organizacionog oblika političke organizacije