Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 29 lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/71

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29 lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Ustavnom zakonu za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 28/89, 2/90 i 11/90) u članu 13. riječi "31. prosinca 1990." zamjenuju se riječima "30. lipnja 1990.". Dodaje se novi stav koji glasi: "Zakon o Savjetu Republike ("Narodne novine". br. 54/74 i 45/81) prestaje važiti 30. lipnja 1990 godine".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 012-02190-01/02

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.