Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 436. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hratske, na sjednici Vijeća udruženog rada 29. lipnja 1990, Vijeća općina 29. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 29. lipnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

I

Nacrt amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske stavlja se na javnu raspravu koja će trajati do 20. srpnja 1990.

II

Pozivaju se građani i njihove organizacije i zajednice da sudjeluju u javnoj raspravi, te da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt amandmana upute Komisiji za ustavna pitanja Sabora.

III

Nacrt amandmana bit će objavljen u "Delegatskom vjesniku".

IV

Komisija za ustavna pitanja Sabora pratit će javnu raspravu o Nacrtu amandmana i nakon završetka javne rasprave pripremit će i podnijeti vijećima Sabora: 1. Izvještaj o rezultatima javne rasprave n Nacrtu amandmana i 2. Tekst prijedloga amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Komisija za ustavna pitanja Saoora pripremit će tekst Prijedloga amandmana na ustav Socijalističke Republike Hrvatske polazeći od Nacrta amandmana i rezultata javne rasprave o tom nacrtu, kao i od primjedaba i prijedloga iznešenih na sjednicama radnih tijela i vijeća Sabora.

V

Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 012-02/90-01/01

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

Žarko Domljan, v. r.