Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji

SABOR SOCIJALISTI?KE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ?lana 389. Ustakva Socijalisti?ke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

Proglašava se Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji, što ga je Sabor Socijalisti?ke Republike Hrvatske donio na sjednici Vije?a udru?enog rada 29. lipnja 1990, na sjednici Vije?a op?ina 29. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-politi?kog vije?a 29. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/65

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tu?man, v. r.


 

ZAKON

o Hrvatskoj radio-televiziji

I. JAVNA PODUZE?A

?lanak 1.

Proizvodnja, emitiranje, prijenos i odašiljanje radijskog i televizijskog programa od posebnog su društvenog interesa.

?lanak 2.

Djelatnost iz ?lanka 1. ovoga zakona od zna?enja za Republiku obavljaju Javno poduze?e Hrvatski radio, Javno poduze?e Hrvatska televizija i Javno poduze?e Odašilja?i i veze Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: javna poduze?a). Sjedište javnih poduze?a je u Zagrebu.

?lanak 3.

Javno poduze?e Hrvatski radio (u daljenjem tekstu: Hrvatski radio) organizirat ?e se od radne organizacije Radio Zagreb. Hrvatski radio proizvodi i emitira tri radijska programa od zna?enja za Republiku, a mo?e proizvoditi i emitirati i druge radijske programe

?lanak 4.

Javno poduze?e Hrvatska televizija (u daljnjem tekstu: Hrvatska televizija) organizira se od Radne organizacije Televizija Zagreb. Hrvatska televizija proizvodi i emitira tri televizijska programa od zna?enja za Republiku, a mo?e proizvoditi i emitirati i druge televizijske programe.

?lanak 5.

Javno poduze?e Odašilja?i i veze Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: Javno poduze?e Odašilja?i i veze HRTV) organizira se od Radne organizacije Odašilja?i i veze. Javno poduze?e Odašilja?i i veze HRTV obavlja poslove prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa od zna?enja za republiku te izgradnje, razvijanja i odr?avanja Republi?ke mre?e objekata odašilja?a i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa. Javno poduze?e Odašilja?i i veze HRTV mo?e obavljati poslove prijenosa i odašiljanja te izgradnje, razvijanja i odr?avanja objekata odašilja?a i veza za odašiljanje, prijenos i prijem drugih radijskih i televizijskih programa, kao i druge poslove telekomunikacije.

?lanak 6.

Javna poduze?a udru?uju se u slo?eno poduze?e Hrvatska radio-televizija (u daljnjem tekstu: Hrvatska radio-televizija) radi osiguranja jedinstva sustava proizvodnje, emitiranja i prijenosa radijskih i televizijskih programa od zna?enja za Republiku, uskla?ivanja razvojne, programske i financijske politike te ostvarenja drugih ciljeva utvr?enih ugovorom o udru?ivanju.

II. PROGRAMSKE OBVEZE HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE

?lanak 7.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija du?ni su istinito, objektivno i pravodobno obavještavati javnost o politi?kim, gospodarskim, kulturnim, sportskim i drugim doga?ajima i pojavama u zemlji i inozemstvu. Hrvatski radio i Hrvatska Televizija du?ni su proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju hrvatske narodnosti u susjednim zemljama, gra?ana privremeno zaposlenih u inozemstvu, iseljenika i inozemne javnosti.

?lanak 8.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija ne smiju u svojim programima zastupati stajališta pojedine politi?ke stranke ili neka druga pojedina?na stajališta.

?lanak 9.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija du?ni su u svojim programima poštovati na?ela novinarske etike, pluralizam ideja i svjetonazora, snošljivost u raspravama, privatnost i druge slobode i prava ?ovjska.

?lanak 10.

Vijesti Hrvatskog radija i Hrvatske televizije moraju biti istinite, a informativne emisije ure?ene tako da nepristrano, istinito i cjelovito obavještavaju javnost o doga?ajima i pojavama u zemlji i inozemstvu.

?lanak 11.

Informativni, kulturni, obrazovni i zabavlja?ki sadr?aji treba da budu ravnomjerno zastupljeni u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.

?lanak 12.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija ne smiju emitirati emisije koje mogu štetiti odgoju djece ni emitirati ekonomsko-propagandne poruke u trajanju du?em od jedne petine programa.

III. UPRAVLJANJE, RUKOVO?ENJE I NADZOR

?lanak 13.

U Vije?e Hrvatskog radija odnosno Hrvatske televizije Sabor Socijalisti?ke Republike Hrvatske imenuje po petnaest ?lanova: dvije tre?ine iz sastava zastupnika Sabora, razmjerno strana?koj strukturi Sabora, i jednu tre?inu iz kulturnih, znanstvenih, prosvjetnih i drugih ustanova (u daljnjem tekstu: zastupnici osniva?a), a deset ?lanova biraju radnici javnog poduze?a (u daljnjem tekstu: zastupnici poduze?a).

?lanak 14.

Vije?e Hrvatskog radija odnosno Hrvatske televizije:

1. donosi plan razvoja i program rada te usvaja izviješ?a o ostvarivanju plana i programa;

2. odlu?uje o raspolaganju društvenim kapitalom i utvr?uje mjerila za raspore?ivanje dobiti;

3. odlu?uje o ulaganjima u druga poduze?a te o osnivavnju društvenih i drugih poduze?a;

4. utvr?uje, u skladu s programskim obvezama, programsku orijentaciju javnih glasila i ocjenjuje njeno ostvarivanje;

5. daje suglasnost na statut;

6. daje mišljenje osniva?u o imenovanju i razrješenju direktora, glavnih i odgovornih urednika te odgovornih urednika;

7. po potrebi osniva programska vije?a;

8. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izviješ?e Saboru Socijalisti?ke Republike Hrvatske o svome radu.

?lanak 15.

U Vije?e Javnog poduze?a Odašilja?i i veze HRTV Izvršno vije?e Sabora imenuje pet ?lanova (u daljnjem tekstu: zastupnici osniva?a), a pet ?lanova biraju radnici javnog poduze?a (u daljnjem tekstu: zastupnici poduze?a).

?lanak 16.

Vije?e Javnog poduze?a Odašilja?i i veze HRTV:

1. donosi plan razvoja, plan izgradnje mre?e radio-difuznih ure?aja za odašiljanje i prijenos radijskih i televizijskih programa i program rada te usvaja izviješ?a o ostvarivanju planova i programa;

2. odlu?uje o raspolaganju društvenim kapitalom i utvr?uje mjerila za raspore?ivanje dobiti;

3. odlu?uje o uleganjima u druga poduze?a te o osnivanju društvenih i drugih poduze?a;

4. daje suglasnost na statut;

5. daje mišljenje osniva?u o imenovanju i razrješenju direktora;

6. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izviješ?e Izvršnom vije?u Sabora o svome radu.

?lanak 17.

Vije?e Hrvatske radio-televizije ?ine vije?a javnih poduze?a.

?lanak 18.

Vije?e Hrvatske radio-televizije:

1. odlu?uje o na?inu osiguranja jedinstva sustava proizvodnje, emitiranja i prijenosa radijskih i televizijskih programa od zna?enja za Republiku;

2. utvr?uje osnove za donošenje planova razvoja i programa rada javnih poduze?a, uskla?uje te planove i programe i prati njihovo ostvarivanje.:

3. odlu?uje o udru?ivanju u zajednice ili druge oblike udru?ivanja;

4. utvr?uje iznos radijske i televizijske pretplate te mjerila za raspore?ivanje pretplate;

5. daje mišljenje osniva?u o imenovanju i razrješenju direktora:

6. redovito, a najmanje jedanput godišinje podnosi izviješ?e Saboru Socijalisti?ke Republike Hrvatske.

?lanak 19.

Rad vije?a je javan. Vije?e bira i razrješava svoga predsjednika. Mandat predsjednika i ?lanova vije?a traje ?etiri godine. Ustroj i na?in rada vije?a utvr?uju se poslovnikom.

?lanak 20.

Vije?e pravovaljano donosi odluke ako je sjednicama nazo?no više od polovice ?lanova. Odluke se donose ve?inom glasova.

?lanak 21.

Zastupnici osniva?a i zastupnici poduze?a suodlu?uju o pitanjima iz to?ke 1. do 3. ?lanka 14, to?ke 1. do 3. ?lanka 16, te to?ke 1. do 4. ?lanka 18. ovoga zakona. Odluke se donose ve?inom glasova zastupnika osniva?a i zastupnika poduze?a. Ako zastupnici osniva?a i zastupnici poduze?a ne postignu suglasnost, osnovat ?e komisiju sa zada?om da predlo?i rješenje prijepornog pitanja. Ako prijedlog komisije iz stavka 3. ovoga ?lanka ne prihvati ve?ina zastupnika osniva?a i zastupnika poduze?a, odluku donosi Izvršno vije?e Sabora.

?lanak 22.

Za provo?enje odluka vije?a javnog poduze?a odgovoran je direktor, u skladu sa zakonom i statutom. Za provo?enje odluka Vije?a Hrvatske radio-televizije odgovorni su direktor toga poduze?a i direktori javnih poduze?a u skladu sa zakonom i ugovorom o udru?ivanju.

?lanak 23.

Djelokrug upravlja?kog tijela javnog poduze?a utvr?uje se statutom, u skladu sa zakonom. Ugovorom o udru?ivanju utvr?uje se upravlja?ko tijelo Hrvatske radio-televizije, njegov sastav, djelokrug i na?in odlu?ivanja.

?lanak 24.

Direktora Hrvatske radio-televizije imenuje, na temelju javnog natje?aja, i osloba?a du?nosti upravlja?ko tijelo, uz suglasnost osniva?a. Direktore javnih poduze?a, glavne i odgovorne urednike te odgovorne urednike imenuje, na temelju javnog natje?aja, i osloba?a du?nosti upravlja?ko tijelo, uz suglasnost osniva?a.

?lanak 25.

U javnim poduze?ima i u Hrvatskoj radio-televiziji osnivaju se nadzorni odbori. Pet ?lanova nadzornog odbora imenuje Izvršno vije?e Sabora, a dva ?lana upravlja?ko tijelo javnoga odnosno slo?enoga poduze?a.

?lanak 26.

Redovito, a najmanje jedanput godišnje nadzorni odbor javnoga poduze?a podnosi izviješ?e o rezultatima nadzora Izvršnom vije?u Sabora, vije?u i upravlja?kom tijelu javnoga poduze?a. Redovito, a najmanje jedanput godišnje nadzorni odbor Hrvatske radio-televizije podnosi izviješ?e o rezultatima nadzora Saboru Socijalisti?ke Republike Hrvatske. Vije?u i upravlja?kom tijelu slo?enoga poduze?a.

IV. STJECANJE PRIHODA

?lanak 27.

Hrvatski radio stje?e prihod iz dijela sredstava radijske pretplate koji slu?i za financiranje proizvodnje i emitiranja radijskih prograrna od zna?enja za Republiku. Hrvatski radio stje?e prihod i ekonomskom propagandom, prodajom proizvoda i usluga te iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

?lanak 28.

Hrvatska televizija stje?e prihod iz dijela sredstava televizijske pretplate koji slu?i za financiranje proizvodnje i emitiranja televizijskih programa od zna?enja za Republiku. Hrvatska televizija stje?e prihod i ekonomskom propagandom. prodajom drugih proizvoda i usluga te iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

?lanak 29.

Javno poduze?e Odašilja?i i veze HRTV stje?e prihod iz dijela sredstava radijske i televizijske pretplate koji slu?i za financiranje prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa od zna?enja za Republiku te izgradnje, razvijanja i odr?avanja Republi?ke mre?e objekata odašilja?a i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa. Javno poduze?e Odašilja?i i veze HRTV stje?e prihod i obavljanjem poslova odašiljanja i prijenosa drugih radijskih i televizijskih programa te drugih poslova telekomunikacija.

?lanak 30.

Odluku o visini i na?inu korištenja dijela sredstava radijske pretplate, namijenjenog financiranju drugih radio-stanica koje su dio sustava radio-difuznih stanica u Republici, donosi Izvršno vije?e Sabora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lanak 31.

Radne organizacije Radio Zagreb. Televizija Zagreb i Odašilja?i i veze organizirat ?e se kao javna poduze?a i donijeti statut u skladu s ovim zakonom u roku dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu. Javna poduze?a sklopit ?e ugovor o udru?ivanju u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

?lanak 32.

Radio-stanice Dubrovnik, Osijek. Pula, Rijeka, Sljeme, Split i Zadar nastavljaju s radom kao javna glasila Hrvatskoga radija. Prava i obveze u pogledu proizvodnje i emitiranja programa radio-stanica iz stavka 1. ovoga ?lanka namijenjenih informiranju gra?ana u?ih društveno-politi?kih zajednica uredit ?e se ugovorom izme?u Hrvatskoga radija i tih društveno-politi?kih zajednica.

?lanak 33.

Izvršno vije?e Sabora imenovat ?e direktore Radio-televizije Zagreb, radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašilja?i i veze, glavne i odgovorne urednike te odgovorne urednike koji ?e privremeno, do imenovanja direktora, glavnih i odgovornih urednika te odgovornih urednika po postupku utvr?enome ovim zakonom, obnašati te zada?e.

?lanak 34.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/90-01/06

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTI?KE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vije?a udru?enog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vije?a op?ina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-politi?kog vije?a

Ivan Veki?, v. r.

Predsjednik Sabora

dr ?arko Domljan, v. r.