Zakon o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990. godine.

Klasa: 911-01/90-01/69

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

Član 1.

U Zakonu o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina ("Narodne novine", broj 19/90) u članu 8. stav 5. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-05/90-01/05

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.