Zakon o izmjenama Zakona o neposrednim porezima

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o neposrednim porezima

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o neposrednim porezima

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o neposrednim porezima, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća, 28. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/68

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o neposrednim porezima

Član 1.

U Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90) u članu 196. u stavu 1. riječi "Na dan stupanja na snagu" zamjenuju se riječima "Danom primjene".

Član 2.

U članu 197. riječi "1. srpnja 1990". zamjenuju se riječima "1. siječnja 1991".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/89-01/02

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.