Odluka o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajedni

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajedni

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 28. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni list SFRJ", br. 55/78) Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, Vijeća općina 28. lipnja 1990. i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske

I

Socijalistička Republika Hrvatska daje garanciju Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb (u daljem tekstu: Banka) da će, ako Banka izvrši svoju obvezu iz garancije po Ugovoru o zajmu između Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske za izgradnju dionice autoceste Velika Kopanica - Županja, osigurati sredstva za izvršenje obveze Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske a najviše do iznosa dinarske protuvrijednosti zajma od ECU 40,000.000 (slovima: četrdeset milijuna evropskih novčanih jedinica) uvećane za pripadajuću kamatu i ostale troškove zajrna.

II

Banka i Republička samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske dužne su da, nakon potpisivanja, dostave Republičkom sekretarijatu za financije Ugovor o zajmu i Ugovor o garanciji i sve priloge uz te ugovore, te da ga pravovremeno obavijeste o svim izmjenama i (ili) dopunama tih ugovora.

III

Republički sekretarijat za financije izdaje ispravu o garanciji suglasno ovoj odluci.

IV

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/90-03/07

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.