Oluka o imenovanju Republičkog sekretara za pravosude i upravu

NN 28/1990 (30.6.1990.), Oluka o imenovanju Republičkog sekretara za pravosude i upravu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju Republičkog sekretara za pravosude i upravu

Za Republičkog sekretara za pravosude i upravu imenuje se prof. dr BRANKO BABAC, član Izvršnog vijeća Sabora.

Klasa: 080-02/90-03/26

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.