Odluka o razrješenju i imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju i imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 43. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu rada Republičkih orga na upravne i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve

1. Razrješava se dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve MILOJKO GVOZDIĆ.

2. Za direktora Republičke direkcije za robne rezerve imenuje se mr ANTE GRUBIŠIĆ, voditelj Odjela za upravnopravne poslove u Republičkoj direkciji.

Klasa: 080-02/90-03/27

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.