Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prečiščeni tekst i 16/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac

Razrješava se dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac, danom 31. srpnja 1990. TEODORA HAM, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska u mirovinu.

Klasa: 711-02/90-47/01

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.