Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 370. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i člana 5. alineje 1. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici 29. lipnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Verificira se mandat zastupnika Vijeća udruženog rada: ANDRO KRSTULOVIĆ.

Klasa: 013-03/89-01/07

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.