Odluka o izmjeni Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine sta

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine sta

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br. 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88, 13/89, 33/89, 46/89 i 2/90) Izvršno Vijeće Sabora na sjednici održanoj 8. svibnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

I

U Odluci o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine". br. 4/90) u točki I, pod 2. u alineji prvoj riječi "25 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "60 dinara/10.000 litara".

II

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 5030112-90-6

Klasa: 420-03/90-01/01

Zagreb, 8. svibnja 1990

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.