Naredba o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama

NN 28/1990 (30.6.1990.), Naredba o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Na temelju člana 56. stava 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90) u suglasnosti s Republičkim komitetom za pomorstvo, saobraćaj i veze, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove izdaje

NAREDBU

o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama

I

U Naredbi o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", br. 6/77, 4/85 i 23/89) u točki VI u stavu 1. riječi "150.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima "1.500,00 do 2.500,00 dinara". U stavu 2. i 3. riječi "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima "500,00 do 1.000.00 dinara".

II

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-10407/90

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Republički sekretar

Josip Boljkovac, v. r.