Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I -204/1989 od 31.svibnja 1990

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I -204/1989 od 31.svibnja 1990

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 31. svibnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je odredba člana 29. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba radnika, donesenog u travnju 1988. godine u osnovnim organizacijama udruženog rada "Održavanje", "Ferokrom", "Transport", "Tehnički plinovi", "Elektromatika" i "Karbid" te u Radnoj zajednici "Zajedničke službe" u sastavu Radne organizacije "Dalmacija" Dugi Rat, u vrijeme dok je bila na snazi, bila suprotna Zakonu.

2. Ukida se odredba člana 29. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba radnika Osnovne organizacije udruženog rada "Ferokrom", koja se, temeljem člana 99. Statuta poduzeća "Dalmacija", Tvornica ferolegura Dugi Rat, i dalje primjenjuje u tom poduzeću.

3. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Dalmaciji", Tvornici ferolegura Dugi Rat.

Obrazloženje:

Prema odredbi člana 29. samoupravnih općih akata, navedenih u točkama i. i 2. izreke ove odluke, kad radnik primi stan po redu prvenstva, koji ne odgovara potrebama njegova obiteljskog domačinstva, ne gubi pravo rješavanja stambenih potreba, putem natječaja, do dodjele odgovarajučeg stana. Prijedlog za ocjenu zakonitosti citirane odredbe podnio je sudu Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Omiš, smatrajući da je regulacija prema kojoj radnik ne zadržava utvrđeno mjesto na listi reda prvenstva suprotna Zakonu. Ustavni sud Hrvatske prihvatio je stajalište predlagača. Prema odredbi člana 86. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86) radnik nije dužan primiti stan koji veličinom i opremeljenošću ne odgovara potrebama njegova porodičnog domačinstva, utvrđenim samoupravnim općim aktom; radnik koji ne primi takav stan, ili primi stan koji ne odgovara potrebama njegova porodičnog domačinstva, zadržava već utvrđeno mjesto na listi reda prvenstva za dodjelu drugog stana, što znaći da takvi radnici ne podliježu novom natječaju. Na temelju iznesenog odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I-204/1989

Zagreb, 31. svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac

Milivoj Županić, v. r.