Ispravak Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama

NN 28/1990 (30.6.1990.), Ispravak Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlaćnim mrežama - kočama, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 26 od 19. lipnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama

U točki II. na kraju iza riječi "na kopnu" trebaju stajati riječi "od 1. rujna do 31. listopada".

Klasa: 011-05/90-01/55

Urbroj: 525-01-90-1

Zagreb, 28. lipnja 1990.

Predsjednik Komiteta

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.