Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe člana 371. stava 4. a u vezi sa članom 213. stav 3. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Amandmana XLIV točke 2. stava 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, te odredbe člana 37. stava 1. i 4. i odredbe stava 1. člana 66. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) donosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

I

Raspisujem izbore za zastupnike u Vijeće udruženog rada Sabora u 141. izbornoj jedinici Brač, 148. izbornoj jedinici Krapina i 151. izbornoj jedinici Karlovac, te za zastupnika Vijeća općina Sabora u izbornoj jedinici Pazin.

II

Raspisujem dopunske izbore za zastupnike u Društveno-političko vijeće Sabora u 6. izbornoj jedinici Podravska Slatina, 32. izbornoj jedinici Zagreb - Dubrava I i 33. izbornoj jedinici Zagreb - Dubrava II.

III

Izbori za zastupnike u Vijeće udruženog rada Sabora u 148. izbornoj jedinici Krapina i 151. izbornoj jedinici Karlovac, za zastupnika u Vijeće općina Sabora u izbornoj jedinici Pazin te za zastupnike u Društveno-političko vijeće Sabora iz točke II ove odluke održat će se 16. rujna 1990. godine. Izbori za zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 141. izbornoj jedinici Brač održat će se 17. rujna 1990. godine.

IV

Izborni rokovi i izborne radnje po ovoj odluci počinju teći od 17. srpnja 1990. godine

Klasa: 013-03/90-03/01

Broj: 6701-90-1/2

Zagreb, 16. srpnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

dr Žarko Domljan, v. r.