Odluka o organiziranju i formiranju dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o organiziranju i formiranju dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 58 točke 7 zakona o općenarodnoj obrani ("Narodne novine" 27/84 i 33/89) izvršno vijeće sabora donosi

ODLUKU

o organiziranju i formiranju dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

I

Ovom odlukom utvrđuje se način organiziranja i formiranja dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske, u miru.

Za potrebe organiziranog sudjelovanja u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih i drugih dobara od elementarnih i drugih nesreća i opasnosti u miru, s težištem na sprećavanju nastajanja i otklanjanju opasnosti za nastajanje tih nesreća i opasnosti, napose šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, ekoloških zagađenja te pružanja prve medicinske pomoći i spašavanja od poplava i olujnog nevremena u Republici se formiraju dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske.

Dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite organiziraju se na teritorijalnom principu u mjesnim zajednicama, općinama i Gradskoj zajednici općina Zagreb.

Dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske po svom karakteru i namjeni su jedinice civilne za štite opće namjene.

II

Odluku o osnivanju jedinica iz stava 1. ove točke donose izvršna vijeća skupština općina odnosno Gradske zajednice općina Zagreb, na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite odnosno Gradskog štaba civilne zaštite Zagreb.

III

Dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske zadatke iz točke I stava 1. ove odluke izvršavaju: patroliranjem, čuvanjem, osmatranjem i dojavama te sudjelovanjem u provođenju mjera zaštite i spašavanja u skladu sa svojom osposobljenošću i opremljenošću.

IV

Popuna dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske vrši se isključivo na dobrovoljnoj osnovi osobama sa navršenih 15 do navršenih 30 godina života, bez obzira na ratni raspored.

Organizacione, evidencione, stručne te ostale pomoćno-tehničke zadatke i poslove za potrebe popune, osposobljavanja i obuke jedinica iz stava 1. ove točke obavljaju nadležni organi uprave za poslove narodne obrane u suradnji sa štabovima civilne zaštite.

V

Za izvršavanje zadataka iz točke I stava I ove odluke dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske opskrbljuju se potrebnom opremom i materijalnim tehničkim sredstvima.

Nabava potrebne opreme i materijalno-tehničkih sredstava iz stava 1. ove točke vrši se na teret sredstava fonda općenarodne obrane.

Dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske mogu se opskrbljivati i materijalno-tehničkim sredstvima i drugom opremom odgovarajućih poduzeća, organa i orgtanizacija sredstvima i opremom u vlasništvu građana, te specifičnim sredstvima i opremom na način i po postupku predviđenom za jedinice i organe civilne zaštite Uredbom o izvršavanju obaveze davanja materijalnih sredstava za potrebe općenarodne obrane ("Narodne novine", broj 39/84).

VI

Pripadnici dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite nose jedinstven znak civilne zaštite predviđen međunarodnom konvencijom, na traki lijevog rukava i prednjoj strani majice, te oznaku DOJ na prednjoj strani majice.

Pripadnicima jediniea iz stava 1 ove toćke izdaje se iskaznica pripadnika dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

VII

Ovlašćuje se Republički štab civilne zaštite da najkasnije do 31. srpnja 1990. godine propiše način rukovođenja, osposobljavanja, formacije i načela organizacije i upotrebe dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite.

Ovlašćuje se republički sekretar za narodnu obranu da najkasnije do 31. srpnja 1990. godine propiše način vođenja evidencije, oblik i sadržaj iskaznice te program obuke dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske.

VIII

Pripadnici dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske ostvaruju ista prava i obaveze kao i obveznici sudjelovanja u jedinicama i organima civilne zaštite utvrđene propisima.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-0l/90-01/0l

Urbroj: 5030107-90-3

Zagreb, 19. srpnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.