Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN 30/1990 (24.7.1990.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 128. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 54/83 i 32/87), Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo donio je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Član 1.

U Pravilniku o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata. popratnici i šumskom redu ("Narodne novine", br 42/85 i 36/89) u članu 6. u stavu 1, 2. i 3. iza riječi "knjižica" dodaju se riječi "ili u memoriju računala".

Član 2.

U članu 9. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Ako se podaci doznake iz člana 6. ovoga pravilnika unose u memoriju računala, ona mora sadržavati sve po datke koje sadrže obrasci D-1 ili D-2".

Član 3.

U članu 10. riječi "iz člana 9." zamjenjuju se riječima "odnosno u memoriji računala iz člana 9. stava 1. odnosno stava 2."

Član 4.

U članu 11. iza riječi "D-2" dodaju se riječi "i memoriju računala", a riječi "obrazac doznake" zamjenjuju se riječima "evidentiranih podataka o doznaci"

Član 5.

U članu 19. briše se stav 2.

Član 6.

U članu 20. dodaju se novi stavovi 2, 3. i 4. koji glase: "Za posječene i izrađene drvne sortimente iz šuma u društvenom vlasništvu izdaje se popratnica na obrascu "P".

Ako su drvni sortimenti iz stava 1. ovoga člana obilježeni identifikacijskim brojem kojem su u memoriji računala pridruženi podaci propisani Jugoslavenskim standardom za proizvode eksploatacije šuma, izdaje se popratnica na obrascu "P-1".

Obrasci popratnica za drvo "P" i "P-1" odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio".

Član 7.

U članu 22. stav 1. mijenja se i glasi:

"Za posječene i izrađene drvne sortimente na kojima postoji pravo vlasništva namijenjene za vlastite potrebe ili prodaju, izdaje se popratnica na obrascu PPŠ. Ako se drvni sortimenti naknadno stavljaju u promet, potrebna je nova popratnica za drvo".

U stavu 3. riječi "iz stava 1. ovoga člana" zamjenjuju se riječima "koje se naknadno stavlja u promet".

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Obrazac PPŠ odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio".

Član 8.

U Pravilniku o dopuni Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu ("Narodne novine", br. 36/89) u članu 7c. u stavu 1. člana 1. riječi "Godišnjim planom" zamjenjuju se riječima "Rebalansom godišnjeg plana".

U stavu 2. riječi "godišnji plan" zamjenjuju se riječima "rebalans godišnjeg plana".

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 321-01/89-01/51

Urbroj : 371-01-89-1

Zagreb, 9. srpnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Ivan Tarnaj, dipl. inž. šumarstva, v. r.


Obrazac P-1
Serija: ______
Broj:   ______

_____________________________________
(naziv organizacije koja izdaje popratnicu) 

POPRATNICA ZA DRVO

Prijevoznik________________________iz______
____________________ulica i kbr.____________
_____________________vrsta vozila i registarski broj ______________________________________
mjesto utovara _____________________________ 
mjesto istovara _____________________________
Popis identifikacijskih brojeva drvnih sortimenata

Ukupno otpremljeno komada


Rok važnosti popratnice do_____________


U___________    Datum_____________

žigosano drvo
godine 199_.

Rok valjanosti popratnice do 199_

Napomena: U rubriku gospodarske jedinice, ako nije izrađen program za gospodarenje šumama, upisuje se katastarska općina, a u rubriku odjel i odsjek broj katastarske čestice