Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada

NN 30/1990 (24.7.1990.), Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada

REPUBLIČKA GEODETSKA UPRAVA

Na temelju člana 17. Zakona o naseljima ("Narodne novine", br 54/88). direktor Republičke geodetske uprave u suglasnosti s Republičkim komitetom za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline i direktorom Republičkog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencija imena i granica naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada.

Član 2.

Evidencije imena i granica naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada za područje općine vodi općinski organ uprave nadležan za geodetske poslove (dalje u tekstu: općinski organ uprave).

Evidenciju imena i granica naselja za područje Republike vodi republički organ uprave nadležan za geodetske poslove (dalje u tekstu:republički organ uprave).

Član 3.

Evidencije koje se vode prema ovom pravilniku dio su jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica vođenih na temelju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica ("Službeni list SFRJ", br. 18/88).

Član 4.

Evidencije imena i granica naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada što ih za područje općine vodi općinski organ uprave (dalje u tekstu: evidencije) sadrže:

- podatke o naseljima na podrućju općine,

- podatke o ulicama i trgovima u okviru naselja,

- podatke o brojevima zgrada u okviru svake ulice odnosno trga na području naselja.

Za naselja koja nisu podijeljena na ulice i trgove, podaci o brojevima zgrada vode se u evidenciji u okviru naselja.

Član 5.

O naseljima na području općine evidencija sadrži slijedeće podatke:

- ime naselja,

- matični broj naselja,

- matični broj statističkog kruga koji obuhvaća područje naselja, odnosno matične brojeve statistićkih krugova ako se područje naselja dijeli na dva ili više statističkih krugova,

- matični broj katastarske općine koja obuhvaća područje naselja, odnosno matične brojeve katastarskih općina ako se područje naselja dijeli na dvije ili više katastarskih općina,

- matični broj mjesne zajednice koja obuhvaća područje naselja odnosno matične brojeve mjesnih zajednica ako se područje naselja dijeli na dvije ili više mjesnih zajednica,

- status naselja, Granice područja naselja ucrtavaju se u kartografske prikaze koji su sastavni dio evidencije.

Član 6.

Ime naselja unosi se u evidenciju prema popisu naselja utvrđenom za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. godine, te naknadnim dopunama i izmjenama izvršenim aktom nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Član 7.

Područja statističkih krugova, katastarskih općina i mjesnih zajednica koja obuhvaćaju područje naselja određuju se prema aktima kojima su u skladu sa zakonom područja statističkih krugova, katastarskih općina i mjesnih zajednica utvrđena. Matični brojevi naselja, statističkih krugova, katastarskih općina i mjesnih zajednica unose se u evidenciju prema posebnom programu utvrđivanja matičnih brojeva prostornih jedinica Saveznog zavoda za statistiku na temelju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica.

Član 8.

U odnosu na status naselja u evidenciju se unosi podatak da li je naselje grad, naselje gradskog karaktera ili ostalo naselje. Kao grad odnosno naselje gradskog karaktera u smislu ovog pravilnika smatra se naselje koje je kao takvo utvrđeno zakonom ili odlukom nadležnog organa donesenom na temelju zakona.

Član 9.

Kao područje naselja smatra se područje utvrđeno za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. godine, te njegove naknadne izmjene izvršene aktom nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Član 10.

O ulicama i trgovima na području naselja evidencija sadrži slijedeće podatke:

- ime ulice odnosno trga,

- matični broj statističkog kruga kojem ulica odnosno trg pripada ako je područje naselja podijeljeno na dva ili više statističkih krugova,

- matični broj katastarske općine kojoj ulica odnosno trg pripada ako je područje naselja podijeljeno na dvije ili više katastarskih općina,

- matični broj mjesne zajednice kojoj ulica odnosno trg pripada ako je područje naselja podijeljeno na dvije ili više mjesnih zajednica.

Član 11.

Ime ulice odnosno trga unosi se u evidenciju prema evidenciji ulica i trgova vođenoj na temelju Zakona o imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova i o obilježavanju kuća brojevima odnosno prema aktu nadležnog organa kojim je ime određeno. Ulica ili trg kojemu nije određeno ime, unosi se u evidenciju dok se ime ne odredi, s oznakom "nema naziva", uz uobičajeni naziv dijela naselja u kojem se ulica odnosnu trg nalazi.

Član 12.

O brojevima zgrada u okviru svake ulice odnosno trga u naselju evidencija sadrži slijedeće podatke:

- broj zgrade,

- broj katastarske čestice (uz oznaku katastarske općine), na kojoj se zgrada nalazi,

- matični broj statističkog kruga kojemu zgrada pripada ako su ulica odnosno trg podijeljeni u dva ili više statističkih krugova,

- matični broj mjesne zajednice kojoj zgrada pripada ako su ulica odnosno trg podijeljeni u dvije ili više mjesnih zajednica.

Član 13.

Broj zgrade unosi se u evidenciju prema evidenciji kućnih brojeva vođenoj na temelju Zakona o imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova i o obilježavanju kuća brojevima, te prema rješenju nadležnog organa kojim se utvrđuje broj zgrade. Broj katastarske čestice unosi se u evidenciju prema evidencijama katastra zemljišta, odnosno prema rješenju nadležnog organa kojim se utvrđuje broj zgrade.

Član 14.

Ako naselje nije podijeljeno na ulice i trgove, brojevi zgrada unose se u evidenciju u okviru naselja. U slučaju iz stava 1. ovog člana, matični broj statističkog kruga odnosno matični broj mjesne zajednice kojima zgrada pripada unose se u evidenciju ako je naselje podijeljeno na dva ili više statističkih krugova odnosno na dvije ili više mjesnih zajednica.

Član 15.

Općinski organ uprave vodi evidenciju u obliku popisa naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada, u obliku odgovarajućih kartoteka ili na datotekama. Na temelju evidencije općinski organ uprave izrađuje prema potrebi popise pojedinih elemenata evidencije (popisi naselja, popisi ulica i trgova odnosno kućnih brojeva po naseljima, popisi ulica i trgova te kućnih brojeva po statističkim krugovima i sl.).

Član 16.

Podaci iz evidencije prikazuju se na kartografskim prikazima kao sastavnom dijelu evidencije. Općinski organ uprave izrađuje osnovne kartografske prikaze i pregledni kartografski prikaz.

Član 17.

Osnovni kartografski prikazi se izrađuju na geodetskoj podlozi mjerila 1:5000 ili krupnijeg mjerila. Osnovni kartografski prikazi sadrže:

- granice područja općine,

- granice područja naselja,

- granice katastarskih općina,

- granice mjesnih zajednica

- granice statističkih krugova

- prikaz ulica i trgova

- prikaz zgrada

Član 18.

Pregledni kartografski prikaz izrađuje se na geodetskoj podlozi mjerila 1:25000.

Preglednii kartografski prikaz sadrži:

- granice područja općine,

- granice područja naselja,

- granice katastarskih općina,

- granice mjesnih zajednica

- granice statističkih krugova

Član 19.

Kao granice općina uzimaju se granice utvrđene na temelju Zakona o područjima općina u SR Hrvatskoj.

Član 20.

Općinski organ uprave unosi u evidenciju sve promjene i dopune podataka sadržanih u evidenciji.

Promjene i dopune podataka u evidenciji unose se na odgovarajući naćin i u kartografske prikaze.

Član 21.

Općinski organ uprave uz evidenciju vodi i avidenciju akata nadležnih organa koji predstavljaju osnovu za unošenje podataka u evidenciju.

Član 22.

Popis naselja izrađen na temelju evidencije općinski organ uprave dostavlja republičkom organu uprave.

Popis naselja iz stava 1. ovog člana sadrži o naseljima podatke prema članu 5. ovog pravilnika.

Uz popis naselja, općinski organ uprave dostavlja i pregledni kartografski prikaz područja općine izrađen prema Članu 18. ovog pravilnika.

Član 23.

O promjenama u podacima o naseljima općinski organ uprave uz odgovarajući prikaz promjena na preglednom kartografskom prikazu, odmah nakon unošenja promjena u evidenciju

Član 24.

Republički organ uprave na temelju popisa naselja s područja općina vodi evidenciju naselja za područje republike.

Evidencija naselja za područje Republike vodi se po općinama.

Evidencija naselja za područje Republike sadrži slijedeće podatke:

- naziv i matićni broj općine,

- ime, matićni broj i status naselja,

- matične brojeve statističkih krugova, katastarskih općina i mjesnih zajednica po naseljima

Član 25.

Naziv općine republički organ unosi u evidenciju naselja prema zakonu kojim je općina osnovana, a matični broj općine prema posebnom programu utvrđivanja matičnih brojeva prostornih jedinica Saveznog zavoda za statistiku na temelju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica.

Član 26.

Evidenciju naselja za područje Republike republički organ uprave prikazuje na kartografskim prikazima naselja na topografskim kartama mjerila 1:25000 ili sitnijeg mjerila.

Kartografski prikazi iz stava 2. ovog člana sadrže:

- granice područja općine,

- granice područja naselja,

- granice katastarskih općina,

- granice mjesnih zajednica

- granice statističkih krugova

Član 27.

Općine, naselja, katastarske općine, mjesne zajednice i statistički krugovi označavaju se na kartografskim prikazima matičnim brojem, ulice i trgovi imenom, a zgrade brojevima zgrada.

Kartografski prikazi imaju izvanokvirne opise koji sadrže:

- oznaku JEPJ (jedinstvena evidencija prostornih jedinica),

- naziv Republike,

- naziv općine,

- vrstu i stupanj zaštite podataka, ako je ona posebnim propisom određena,

- vrstu i mjerilo podloge,

- legendu,

- naziv organa uprave i godinu izdanja prikaza,

- broj lista katastarskog prikaza.

Član 28.

Za prikazivanje granice područja i matičnih brojeva na kartografskim prikazima, koriste se slijedeći kartografski znaci:

Ako se granice različitih prostornih jedinica poklapaju, prikazuju se jednom linijom i kombinacijom znakova na njoj (npr. granica područja naselja i mjesne zajednice

Kao znak za matični broj u kartografskim prikazima uzima se dio matičnog broja bez znamenki koje označavaju Republiku i bez kontrolnog broja.

Član 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-07/90-01/01

Urbroj : 541-01-90-13

Zagreb, 13. srpnja 1990.

Direktor

Vjekoslav Hlad, dipl. inž. geod, v. r.