Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-53/1990 od 28. lipnja 1990.

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-53/1990 od 28. lipnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 28. lipnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je Odluka Izvršnog vijeća Skupštine općine Rab od 7. kolovoza 1989. godine o utvrđivanju paušalnog poreza za samostalne ugostitelje na području općine Rab u 1989. godini ("Službene novine" općina Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Ogulin, Opatija, Pag, Pazin, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj, Vrbovsko, br. 31/89) za vrijeme važenja bila u suprotnosti sa zakonom.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama" općine Buje i dr.

Obrazloženje:

Rješenjem Ustavnog suda Hrvatske od 15. ožujka 1990. godine, na inicijativu Branimira Tuškana iz Zagreba, pokrenut je, u smislu odredbe člana 413.Ustava SR Hrvatske, postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke navedene u točki 1. ove odluke, kojom je bio utvrđen paušalni porez za samostalne ugostitelje na području općine Rab u 1989. godini.

Osporena je odluka za vrijeme svojega važenja bila u suprotnosti sa zakonom. Članom 64. stavom 1. i članom 66. stavom 2. Zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47/85, 12/86, 52/87,13/89 i 57/89). koji je bio na snazi u vrijeme donošenja i važenja osporene odluke, bilo je određeno da paušalni porez propisuje skupština općine. Taj zakon nije davao ovlaštenje skupštini općine da propisivanje tog poreza stavlja u nadležnost svog izvršnog vijeća.

Odredbom člana 1. Zakona o rokovima za utvrđivanje visine poreza građana za 1989. godinu ("Narodne novine", br. 55/88) i člana 1. Zakona o izmjeni Zakona o rokovima za utvrđivanje visine poreza gradana za 1989. godinu ("Narodne novine", broj 9/89) propisano je da će se porezi građana razrezati po općinskim propisima koji budu na snazi 31. užujka 1989 godine. Iz toga proizlazi da se odluke o porezima gradana za tekuću godinu, pa prema tome i osporena odluka, nisu mogle donositi poslije navedenog dana.

Osporena odluka nosi datum 7. kolovoza 1989. godine.

lz navedenih razloga Sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U/1-53/1990

Zagreb, 28. lipnja 1990.

USTAVNl SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac

Milivoj Županić, v. r.