Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-100/1990 od 5. srpnja 1990.

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-100/1990 od 5. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 5. srpnja 1990. godine, donio je Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-100/1990 od 5. srpnja 1990.

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog sekretara Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu da se ukine odredba člana 14. stava 2. Odluke o organizaciji i radu organa općinske uprave ("Službeni vjesnik općine Đakovo", br. 7/83 - prečišćeni tekst, br 6/84 i 3/86).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku općine Đakovo".

Obrazloženje:

Odredbom navedenom u izreci odluke propisano je da će se u okviru Općinskog sekretarijata za upravnopravne i opće poslove općine Đakovo organizirati obavljanje pratećih poslova za potrebe svih organa uprave i Stručne službe Skupštine općine i Izvršnog vijeća Skupštine, osim Općinskog sekretarijata za unutrašnje poslove.

Sekretar Republičkog sekretarijata pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti te odredbe i predložio da je Sud ukine. Po njegovu mišljenju ona nije u skladu s odredbom člana 221. Ustava SR Hrvatske, a suprotna je odredbama članova 82. i 86. Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću ("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 i 72/89). Predlagač, naime, smatra da se prema tim odredbama Ustava i Zakona, organi uprave osnivaju za izvršavanje funkcija uprave utvrđenih Ustavom, pa se ne mogu osnivati za obavljanje zajedničkih i drugih pratećih poslova.

Ocjenjujući osporenu odredbu Sud je utvrdio da nije nesuglasna ni odredbama člana 221. ni ostalim odredbama Ustava. Iz odredaba tog člana, naime, ne proizlaze ograničenja skupštini društveno-političke zajednice, da se pored poslova kojima se ostvaruje funkcija državne uprave, pojedinom organu uprave povjere i drugi poslovi kojima se osigurava funkcioniranje organa uprave i njihovo efikasnije poslovanje.

Sud je, nadalje, utvrdio da osporena odredba nije suprotna navedenim odredbama Zakona. Njima se također ovlašćuje skupština društveno-političke zajednice da samostalno određuje poslove koje povjeravaju organima uprave. Štoviše, iz odredbe člana 86. Zakona proizlazi izričito mogućnost osnivanja zajedničkih službi za obavljanje tehničkih i drugih poslova kako za više organa uprave tako i za skupštinu i njezin izvršni organ. Još određenije takvu mogućnost, tj. osnivanje zajedničkih službi za obavljanje kancelarijskih, pomoćno-tehničkih i drugih poslova, utvrđuju odredbe člana 79. Zakona o upravi ("Narodne novine" br 16/78, 50/78 i 29/85). S obzirom na izneseno valjalo je odlučiti kao u izreci.

Broj U/I-100/1990.

Zagreb, 5. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKEUSTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Milivoj Županić, v. r.