Uputstvo o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca

NN 30/1990 (24.7.1990.), Uputstvo o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju člana 3. Zakona o učešću potrošača električne energije u osiguravanju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine ("Narodne novine", br.18/90) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj donosi

UPUTSTVO

o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca 1990. godine

1. OOUR-i iz privrede i društvenih djelatnosti i poduzeća obračunavaju sredstva u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju i istovremeno s plaćanjem računa plaćaju ta sredstva u korist računa 30102-743-254518 Samoupravne interesne zajednice potrošača električne energije Hr-vatske.

2. Obveznici plaćanja doprinosa iz točke 1. ovog uputstva, u visini od 13,9% od računa za potrošenu električnu energiju plaćaju doprinos SIZ-u potrošača električne energije u razdoblju od 1. svibnja 1990. godine do pokrića gubitka, a najkasnije do 31. prosinca 1990. godine.

3. Ako obveznik ne izda nalog za plaćanje i ne izvrši uplatu doprinosa u visini od 13,9% od računa za potrošenu električnu energiju, Služba društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj izdat će nalog za naplatu temeljem člana 21. stava 4. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br 11/86).

4. Obveznici dostavljaju nadležnoj službi društvenog knjigovodstva kod koje imaju žiro-račun u rokovima za podnošenje periodičnih obračuna i godišnjeg obračuna obračun na obrascu "EN-1" koji je sastavni dio ovog uputstva.

5. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-01/90-01 /03

Urbroj : 321-04/4-90-1

Zagreb, 19. srpnja 1990.

Direktor

mr Bogomil Cota, v.r.

Obrazac "EN-1"

OOUR _______________________________________

Poduzeće _____________________________________

OBRAČUN sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,9% od računa za potrošenu električnu energiju prema Zakonu o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

____________________________________________________
Redni  Fakturirano za potrošenu            Iznos
broj  električnu energiju               (u dinarima
    u razdoblju za                 bez para )
____________________________________________________
1.   II tromjesečje (svibanj, lipanj)
2.   III tromjesečje
3.   IV tromjesečje
4.   Ukupno 1. do 3.
5.   13,9% od iznosa pod 4. obveza
6.   Plaćeno do podnošenja obračuna
7.   Ostaje za uplatu (5 - 6)
____________________________________________________

U _______________ 19 ___ godine


M.P.


Potpis ovlaštene osobe
___________________