Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 199. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. stava 1. točke 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89 i 48/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 12. srpnja 1990. donosi

ODLUKU

o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidskog osiguranje (član 98. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, u daljnjem tekstu: Statut Zajednice) jest prosječni mjesečni neto osobni dohodak što ga je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja. Početkom svake kalendarske godine osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa povećava se za onoliko postotaka za koliko se povećava nominalni osobni dohodak svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u prethodnoj godini.

2. Za osobe koje su nakon prestanka obaveznog osiguranja u zemlji s kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i nakon povratka iz inozemstva, osigurale produženo mirovinsko i invalidskog osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti (član 98. stav 2. točka 2. Statuta Zajednice), osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa određuje se u visini i na način utvrđen odlukom Skupštine Zajednice kojom su utvrđene osnovice osiguranja za osiguranike iz člana 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

3. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u 1990. godini obračunava se i plaća prema stopi doprinosa osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa utvrđenoj za 1990. godinu.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za priznanje prava na produženo osiguranje, doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja i stopi utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Osobe kod kojih je okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje nastala prije 3. ožujka 1973., a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka 1973., razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljima za koja se odobrava produženo osiguranje.

6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 5. Odluke obračunavat će se prema osnovici osiguranja u koju bi osiguranik bio razvrstan u godini podnošenja zahtjeva na produženo osiguranje i po stopi koja se primjenjuje u godini podnošenja zahtjeva i to za sva protekla razdoblja za koja se priznaje pravo na produženo osiguranje.

7. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je uplaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.

8. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidskog osiguranje plaća se Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na temelju rješenja područne službe Zajednice kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran prije prestanka obveznog osiguranja.

9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

10. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", br. 14/90).

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1/90.

Klasa: 140-13/90-01/2049

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 12. srpnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika

Hrvatske Dušan Janjić, v. r.