Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 154. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83 i 5/86) i člana 102. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 53/85 i 23/86), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 12. srpnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br. 19/84, 24/85, 26/86, 35/86, 28/87,15/88,10/89, 32/89 i 57/89) u članu 3. u odjeljku XV "U pomorskoj brodogradnji" mijenjaju se točke 2), 3) i 4) i glase:

"2) Poslovi odnosno radni zadaci radnika na montiranju skela na brodovima (brodoskelari).

3) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na ručnom i poluautomatskom elektrozavarivanju i žljebljenju na predmontaži i montaži brodskog trupa, te na opremanju broda.

4) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na čišćenju rđe i premazivanju brodskih elemenata u brodskom trupu."

Iza stava prvog točke 4) dodaje se nova točka 5) koja glasi:

"5) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na ručnom plinskom rezanju, te ravnanju brodskih elemenata na predmontaži i montaži brodskog trupa kao i na opremanju broda."

U stavu drugom točke 5) mijenjaju se riječi "1) do 4)" u riječi "1) do 5)".

Točke 5) i 6) koje postaju točke 6) i 7) mijenjaju se i glase:

"6) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na pneumatskim alatima na predmohtaži i montaži brodskog trupa, te na opremanju broda.

7) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na izradi, montiranju i ispitivanju cjevovoda, spajanju elemenata u sekcije i na spajanju sekcija u kotlove i rashladnih uređaja na brodovima."

Točka 7) briše se počevši od 1. srpnja 1990.

Točke 8) i 9) mijenjaju se i glase:

"8) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na izoliranju brodskih elemenata u brodskom trupu.

9) Poslovi odnosno radni zadaci radnika koji rade na premazivanju brodskih elemenata u brodskom trupu."

U stavu drugom točke 11) mijenjaju se riječi "5) do 11 " u riječi "6) do 11)".

U odjeljku XXVII "U komunalnoj djelatnosti" u točki 1) nakon riječi "Pazin" dodaje se riječ "Petrinja", a nakon riječi "Varaždin" dodaje se riječ "Vinkovci".

U članu 13. poslije stava prvog, dodaje se stav drugi, koji glasi:

"Postupak za utvrđivanje činjeničnog stanja o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iz člana 9. stava 1. točke 1, 2. i 4. kao i promjene tih činjenica, može pokrenuti i nadležna područna služba Zajednice."

Poslije člana 17. dodaje se novi član 18. koji glasi: "Postupak za utvrđivanje činjeničnog stanja o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem nakon provedene revizije iz člana 17., pokreće organizacija udruženog rada ili nadležna područna služba Zajednice.

Područna služba, postupak za utvrđivanje činjeničnih stanja iz člana 13. i 17., pokreće po službenoj dužnosti i o tome obavještava radnu organizaciju."

Član 18. postaje član 19.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/2049

Urbroj : 341 -99-02/1-90

Zagreb, 12. srpnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.