Odluka da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 435. stava 1. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 25. srpnja 1990., Vijeća općina 25. srpnja 1990. i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990. godine, prihvativši Prijedlog Predsjedništva Republike Hrvatske, donosi

ODLUKU

da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske

I

Pristupa se donošenju ustava Republike Hrvatske.

II

Polazeći od činjenice da Ustav Republike Hrvatske, donesen 1974, u mnogim svojim odredbama predstavlja pravno ograničenje za razvoj suvremenih oblika političkog, gospodarskog i građanskog života državljana Hrvatske, kao i za normalno djelovanje ustanova vlasti, državne uprave i društvenih ustanova. Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje kako je amandmanski način postepenog mijenjanja ustava nedjelotvoran. Sabor Republike Hrvatske također ocjenjuje da su se izborni politički programi velike večine političkih stranaka u Hrvatskoj suglasno izjašnjavali za razvoj političkog i gospodarskog sustava koji počiva na načelima parlamentarizma, tržišnog gospodarstva, poštivanja čovjekovih prava i pravnosti poretka, te da je tako moguće donijeti ustav koji izražava političke sudove i volju večine pučanstva.

III

Zadužuje se Komisija za ustavna pitanja Sabora da, polazeći od smjernica iz točke II ove odluke, Prijedlog Nacrta ustava Republike Hrvatske pripremi i vijećima Sabora podnese najkasnije do 15. rujna 1990. godine. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 012-02/90-01/01

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.