Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 438. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990., donosi

ODLUKU

o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašavaju se Amandmani LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koje je usvojio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25 srpnja 1990.

Klasa: 012-02/90-01/01

Zagreb, 25 srpnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.AMANDMANI LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Ovi su amandmani satavni dio Ustava Republike Hrvatske i stupaju na snagu na dan njihova proglašenja.

AMANDMAN LXIV.

U nazivu Ustava i u njegovim odredbama riječ "Socijalistička" ispred riječi "Republika Hrvatska" briše se.

AMANDMAN LXV.

1. Republika Hrvatska nositelj je političkog i gospdarskog suvereniteta.

2. Ovim se amandmanom dopunjuje član 1. Ustava.

AMANDMAN LXVI.

1. Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb, osnovica kojeg se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja.

2. Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini.

3. Oblik i opis povijesnog hrvatskog grba i zastave kao i tekst himne Republike Hrvatske te uporaba tih državnih simbola uređuju se zakonom.

4. Točkom 1. zamjenjuje se član 6, točkom 2. zamjenjuje se član 7, a točkom 3. dopunjuje se Glava I. Ustava.

AMANDMAN LXVII.

1. Oblici vlasništva ustanovljuju se zakonom, ravnopravni su i imaju jednaku zaštitu. Nositelji prava vlasništva su fizičke i pravne osobe.

2. Građanima se zajamčuje pravo vlasništva na poljoprivredno zemljište.

3. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete utvrđene zakonom.

4. Pretvorba društvenog vlasništva u privatno i druge oblike vlasništva obavlja se uz uvjete i na način propisan zakonom.

5. Točkom 1. zamjenjuje se član 10, stavovi 1. i 2. člana 12. i stav 2. člana 13; točkom 2. zamjenjuje se stav 3. člana 11, i točka 9. Amandmana XL, točkom 3. dopunjuje se Amandman XXIX, a točkom 4. dopunjuje se odjeljak I. Glave II. Ustava.

AMANDMAN LXVIII.

1. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi latiničko pismo.

Uz obvezatnu uporabu latiničkog pisma u upravnim jedinicama s većinskim dijelom pučanstva koje koristi ćirilicu ili drugo pismo jamči se i službena uporaba tih pisama. Način službene uporabe ćirilićnog ili drugog pisma, uz latiničko, uređuje se zakonom.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 2. člana 138. Ustava.

U stavu 5. točke 1. Amandmana LIX. riječi "ili na zahtjev deset zastupnika" brišu se, a riječi "ukupnog broja svojih" zamjenjuju se riječju "prisutnih".

AMANDMAN LXIX.

U Amandmanu XLIII. u točki 1. riječi "u zajednici općina" zamjenjuju se riječima "u skladu sa zakonom".

AMANDMAN LXX.

1. Ako organi užih društveno-političkih zajednica ne izvršavaju zakon, drugi propis ili opći akt, odnosno ako ne osiguravaju njihovo izvršavanje, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i nadležni republički organi uprave imaju pravo i dužnost osiguravati izvršavanje tih akata i, u skladu s Ustavom i zakonom, poduzimati mjere prema skupštinama tih društveno-političkih zajednica, njihovim izvršnim vijećima ili organima uprave.

2. Radi osiguranja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata, republički organi uprave imaju pravo i dužnost davati obvezatne upute organima uprave užih društveno-političkih zajednica koji te akte neposredno izvršavaju.

3. Točkom 1. zamjenjuje se stav 2, a točkom 2. stav 3. člana 347. Ustava.

AMANDMAN LXXI.

1. Predsjedništvo Republike Hrvatske čine predsjednik Republike i šest članova koji imaju funkcijupotpredsjednika.

2. Ovim se amandmanom zamjenjuje stav 1. točke 1. Amandmana 1.

AMANDMAN LXXII.

1. Za obavljanje poslova državne uprave iz nadležnosti Republike osnivaju se ministarstva i drugi republički organi uprave.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 1. člana 403. Ustava

AMANDMAN LXXIII.

U odredbama Ustava riječi "predsjednik Predsjedništva" zamjenjuju se riječima "predsjednik Republike", riječi "Izvršno vijeće Sabora" riječima "Vlada Republike lirvatske", a riječi "republički sekretar" riječju "ministar".

AMANDMAN LXXIV.

1. Za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenih prava i utvrđenih potreba i interesa društva u oblastima odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, mirovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne sigurnosti, tjelesne kulture, tehničke kulture, društvene brige o djeci, vodoprivrede, stambenoj i komunalnoj i drugim oblastima utvrđenim zakonom sredstva se osiguravaju u budžetu društveno-političke zajednice, u društvenom fondu ili na drugi zakonom utvrđeni način. Građani imaju pravo slobodno se organizirati i ustrojavati odgovarajuće institucije, radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajedničkih potreba u tim oblastima.

2. Ovim se amandmanom zamjenjuje Amandman XXXIV. i prestaju važiti odredbe članova 152, do 156; stava 4. člana 218; stava 1. člana 241; alineje 5. točke 1. Amandmana XIII; stava 2. točke 1. Amandmana XXI; točke 7. Amandmana XXVIII; točke 5. Amandmana XXIX.

U članu 123. i stavu 1. člana 124. riječi "samoupravnim interesnim zajednicama" i "Samoupravne interesne zajednice" brišu se.

U stavu 1. člana 240. i stavu 2. člana 241. riječi "u samoupravnim interesnim zajednicama" i riječi "u okviru samoupravnih interesnih zajednica" brišu se.

U točki 1. alineja 3. Amandmana XIII; i stav 2. i 4. točke 2. Amandmana XXXV; točki 6. Amandmana XXXVII. riječi "samoupravnih interesnih zajednica" i riječi "samoupravne interesne zajednice ili drugog oblika samoupravnog organiziranja" u odgovorajućim padežima zamjenjuju se riječima "društveni fond ili drugi oblik organiziranja" u odgovarajućim padežima.

U članu 364:

- u stavu 1. riječi "Odnosno vijeća Sabora ravnopravno sa skupštinom odgovarajuće samoupravne interesne zajednice" i riječi "odnosno vijeća i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 2. riječi "odnosno vijeća i skupština samoupravne interesne zajednice" i riječi "odnosno vijeća i skupštine samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 3. riječi "odnosno svakog vijeća i skupštine samoupravne interesne zajednice" i riječi "odnosno skupština samoupravne interesne zajednice" i riječi "i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 4. riječi "odnosno vijeća i skupštine samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 5. riječi "odnosno vijećima i skupštinom samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 7. riječi "odnosno između vijeća i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 8. riječi "odnosno nadležna vijeća u skupštinama samoupravne interesne zajednice" brišu se:

U stavu 1 točke 1. Amandmana XIX. riječi "i skupština odgovarajuće samoupravne interesne zajednice za oblast" zamjenjuju se riječima "u oblasti", a riječi "ravnopravno utvrđuju politiku i donose" zamjenjuju se riječima "utvrđuje politiku i donosi".

AMANDMAN LXXV.

Za provođenje amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske donosi se Ustavni zakon.

Vijeća Sabolr utvrđuju Prijedlog ustavnog zakona i odlučuju o njemu

Ustavni zakon se proglašava na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća i stupa na snagu istovremeno s ovim amandmanima.