Zakon o amnestiji

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o amnestiji

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o amnestiji

Proglašava se Zakon o amnestiji, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/80

Urbroj: 71-90-1 Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o amnestiji

Član 1.

Djelomično se oslobađaju od izvršenja kazne zatvora (u daljnjem tekstu: amnestija) osuđene osobe koje se, do dana stupanja na snagu ovoga zakona, nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Hrvatskoj i drugim republikama i pokrajinama, a na osnovi presuda sudova Republike Hrvatske za krivična djela određena Krivičnim zakonom Socijalističke Republike Hrvatske, i one pravomoćno osuđene osobe kojima je utvrđena jedinstvena kazna za krivična djela predviđena Krivičnim zakonom SFR Jugoslavije i Krivičnim zakonom Socijalističke Republike Hrvatske. Osuđene osobe iz stava 1. ovoga člana oslobađaju se od izvršenja jedne četvrtine ukupno izrečene kazne. Sniženje kazne pomilovanjem po Odluci Predsjedništva SR Hrvatske o pomilovanju od 27. lipnja 1990. godine uračunava se u sniženje kazne po odredbama ovoga zakona. Amnestija se odnosi i na pravomoćno osuđene osobe koje nisu nastupile izdržavanju kazne.

Član 2.

Postupak prema ovome zakonu za osuđene osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne pokreće kazneno-popravna ustanova u kojoj ta osoba izdržava kaznu, po službenoj dužnosti ili na zahtjev javnog tužitelja ili osuđene osobe ili osobe koja u korist okrivljenika može podnijeti žalbu (član 360. Zakona o krivičnom postupku). Postupak prema ovome zakonu za pravomoćno osuđene osobe koje nisu nastupile izdržavanjku kazne, pokreće sud koji je donio prvostepenu odluku, po službenoj dužnosti ili na zahtjev javnog tužitelja ili osuđene osobe ili osobe koja u korist okrivljenika može podnijeti žalbu (član 360. Zakona o krivičnom postupku). Rješenje o amnestiji ili rješenje kojim se utvrđuje da nisu ispunjeni uvjeti za amnestiju donosi kazneno-popravna ustanova u kojoj osuđena osoba izdržava kaznu, odnosno sud iz stava 2. ovoga člana. Kazneno-popravna ustanova odnosno sud rješenje iz stava 3. ovoga člana donosi u roku 3 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, odnosno od primitka zahtjeva. Protiv rješenja iz stava 3. ovoga člana mogu podnijeti žalbu javni tužitelj i osobe iz stava 1. i 2. ovoga člana u roku od 3 dana od dana primitka rješenja. Žalba protiv rješenja o amnestiji ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi protiv rješenja kazneno-popravne ustanove iz stava 3. ovoga člana rješava Ministarstvo za pravosuđe i upravu, a protiv rješenja suda koji je donio prvostepenu odluku, neposredno viši sud, u roku 3 dana. Ako je osuđena osoba primjenom amnestije izdržala kaznu, kazneno-popravna ustanova će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Član 3.

U primjeni ovoga zakona, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku.

Član 4.

Upute za izvršavanje ovoga zakona donijet će Ministarstvo za pravosuđe i upravu.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu idućega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 703-01/90-01/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.