Zakon o financiranju zapošljavnja

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o financiranju zapošljavnja

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o financiranju zapošljavnja

Proglašava se Zakon o financiranju zapošljavanja, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. srpnja 1990., Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/75

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o financiranju zapošljavanja

Član 1.

Sredstva za zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba u djelatnosti zapošljavanja osiguravaju se doprinosom iz osobnih dohodaka radnika.

Član 2.

Obveznici uplate doprinosa za zapošljavanje utvrđeni su u članu 6. Zakona o zapošljavavanju "Narodne novine" br. 19/90.

Radnici privremeno zaposleni u inozemstvu plaćaju doprinos po stopama utvrđenim ovim zakonom na osnovicu koju ugovore sa zavodom za zapošljavanje (u daljem tekstu zavod) odnosno Republičkim zavodom za zapošljavanje (u daljem tekstu: Republički zavod).

Član 3.

U pogledu osnovice za plaćanje doprinosa za zapošljavanje, obveznika obračuna i uplate sredstava za zapošljavanje odgovarajuće se primjenjuju propisi o oporezivanju građana.

Član 4.

Doprinos za zapošljavanje obračunava se po stopi od 0,54% i uplaćuje u korist Republičkog zavoda. Sredstva ostvarena po stopi iz stava 1. ovoga člana koriste se za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba, obavljanje djelatnosti zapošljavanja i rad zavoda i Republičkog zavoda u skladu s odredbama Zakona o zapošljavanju.

Član 5.

Raspodjelu sredstava iz člana 4. ovoga zakona vrši Savjet Republičkog zavoda. Savjet Republičkog zavoda donijet će odluku o jedinstvenim standardima za obavljanje djelatnosti i rad zavoda i Republičkog zavoda temeljem koje će se iz ukupnih sredstava usiguravati sredstva za ove namjene.

Član 6.

Ako sredstva ostvarena po stopi za financiranje djelatnosti zapošljavanja nisu dostatna, za materijalno-pravnu zaštitu koristiti će se bespovratno sredstva osigurana na osnovi Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnusti za poticanje zapošljavanja ("Narodne novine", br. 33/89).

Odluku o korištenju sredstava iz stava 1. ovoga člana donosi Vlada Republike Hrvatske.

Član 7.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju zapošljavanja ("Narodne novine", br. 57/89).

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti član 78. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 19/90).

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od kolovoza 1990. godine.

Klasa: 100-01/90-03/03

Zagreb, 26, srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.