Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. srpnja 1990., Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01-/81

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

Član 1.

Povodom održavanja Petnaestog (XV.) prvenstva Europe u atletici u Splitu 1990. godine, na sve poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske, osim novina i časopisa, plaća se u razdoblju od 15. kolovoza do 14. rujna 1990. doplatna poštanska marka "A 90" u visini 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutrašnjem poštanskom prometu.

Član 2.

Prihod od prodatih doplatnih poštanskih maraka iz člana 1. ovoga Zakona ide na račun Organizacijskog komiteta Prvenstva Europe u atletici Split 1990. za pripremu i organizaciju XV. prvenstva Europe u atletici 1990. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-03/90-01/06

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.