Zakon o izmjenama Zakona o republičkim savjetima

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o republičkim savjetima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o republičkim savjetima

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o republičkim savjetima, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/78

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o republičkim savjetima

Član 1.

U Zakonu o republičkim savjetima ("Narodne novine", br 12/75 i 17/78) u članu 1. iza riječi "poretka" dodaju se riječi "kao savjetodavna tijela za suradnju organa Republike", stavlja točka a ostali dio teksta se briše"

Član 2.

U članu 2. ispred riječi "Izvršnog vijeća Sabora" stavlja se riječ "i", a iza ovih riječi stavlja se točka i briše ostali dio teksta.

Član 3.

U članu 3. u stavu 2. brišu se riječi "i organizacije." Stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 5. u stavu 1, 3. i 4, u članu 14. u stavu 1. i 2. i članu 17. brišu se riječi "i organizacija."

Član 5.

U članu 9. u stavu 2. brišu se riječi "ili organizacija."

Član 6.

U članu 16. stav 3. briše se.

Član 7.

Glava IV i V, i član 19, 20, 21. i 22. te član 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o republičkim savjetima ("Narodne novine", br. 17/78) brišu se.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora da utvrdi prečiščeni tekst zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-05/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.