Zakon o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/77

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

Član 1.

U Zakonu o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", broj 53/72 i 8/90) iza člana 32. dodaje se novi član koji glasi : "Član 32a. Zahtjev za upis u imenik odvjetnika odbit će se osobama čijem bi sjedište kancelarije bilo na području okružnog suda gdje su obavljale funkciju u pravosudnim organima ili vršile službu u sekretarijatima unutrašnjih poslova, a od razrješenja ili prestanka službe nisu prošle dvije godine. Osobe iz stava 1. ovoga člana u roku od dvije godine od razrješenja ili prestanka službe ne mogu preseliti odvjetničku kancelariju na područje okružnog suda na kojem su obavljale funkciju u pravosudnom organu ili vršile službu u sekretarijatu za unutrašnje poslove."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/90-01/01

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.