Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 25. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/01

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i djelokrugu rada republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", broj 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89) u članu 7. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se dvije nove alineje koje glase:

"Ministarstvo za iseljeništvo,

Ministarstvo za pomorstvo."

Član 2.

Iza člana 11. dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 11a.

Ministarstvo za iseljeništvo obavlja poslove koji se odnose na: kulturu, prosvjetu, znanost, socijalnu i gospodarsku politiku za iseljenike Hrvatske, radi uspostavljanja veza s domovinom i korištenja znanja i kapitala, a s ciljem povratka iseljenika i suradnje s iseljenicima; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisom.

Član 11b.

Ministarstvo za pomorstvo obavlja poslove koji se odnose na: brodarstvo i brodogradnju; pomorski saobraćaj; morsko ribarstvo; luke; te pomorsko osiguranje; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i drugim propisima.

U sastavu Ministarstva za pomorstvo su: Inspektorat za sigurnost plovidbe na moru. Inspektorat za morsko ribarstvo i lučke kapetanije.

Ministarstvo za pomorstvo ima informacijsko-dokumentacijski centar i izdaje periodične i povremene publikacije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Ministarstva za pomorstvo pobliže će se urediti odnosi između Inspektorata za sigurnost plovidbe na moru i lučkih kapetanija.

Sredstva za rad lučkih kapetanija utvrđuju se za svaku kapetaniju posebno u okviru budžetskog razdjela Ministarstva za pomorstvo."

Član 3.

U članu 14. u alineji 2. briše se riječ "pomorstvo".

Član 4.

U članu 16. u stavu 1. u prvom retku riječ "pomorstvo" briše se.

U drugom retku iza riječi "cestovni" briše se zarez i dodaje veznik "i", a riječi "i pomorski saobraćaj" brišu se.

U stavu 2. u prvom retku riječ "pomorstvo" briše se, a iza riječi "Inspektorat sigurnosti plovidbe" dodaju riječi "na unutarnjim plovnim putovima".

U stavu 3. riječi "i lučke kapetanije" brišu se.

Član 5.

U članu 19. u stavu 1. u drugom retku iza riječi "poljoprivredu i" dodaje se riječ "riječno".

U stavu 2. u drugom retku riječ "ribarstvo" zamjenjuje se riječima "riječni ribolov".

Član 6.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", broj 17/86) članovi 6. i 7. brišu se.

Član 7.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona, poslovi iz člana 2. ovoga zakona izuzimaju se iz djelokruga drugih republičkih organa.

Član 8.

Sredstva za rad Ministarstva za iseljeništvo i Ministarstva za pomorstvo osigurat će se iz sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/89-02/01

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.