Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osigurnju, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. srpnja 1990., Vijeća općina 26. srpnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/76

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 8/89 - prečišćeni tekst u članu 1. stavu 2. riječi "organizacije udruženog rada zdravstva" zamjenjuju se riječima "pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost (u daljem tekstu: organizacija zdravstva)."

Stav 3. briše se.

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi:

"Radi ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba radnika i drugih radnih ljudi i građana kad su te potrebe i interesi istovremeno potrebe i interesi društva i radi ostvarivanja ustavom i zakonom zajamčenih prava u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite ovim zakonom osniva se Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljem tekstu: Republički fond)."

Član 3.

U članovima 4, 11, 12. stav 1. i 2, 15, 16, stav 1, 17, 18, 19, 21. stav 2, 22 stav 2., 30, stav 2, 28, 31, stav 2., 33, stav 3, 34. stav 5, 35, 36, 37 stav 1. i 2. 38, stav 2., 48., stav 1., 102, 115. stav 5. i 6, 126. stav 1., 127. stav 1, 135, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169. stav 1, 170, 171, 172, 173, 174. stav 1., 175, 178. stav 9., 177. stav 2. i 3, 188. stav 1, 189, stav 2, 191, 192. stav 1. 193, 194, 196. stav 2, 3, 4. i 5., 198. stav 3, 199, 200. stav 1., 201, 202, 203, 204, stav 1, 2. i 4, 206. stav 2, 207. stav 1, 2. i 3, 208, 209, 211, 213. stav 1, 214, 216, 217, 218, stav 2. i 4., 219. stav 4, 220. stav 4, 221, 222, stav 2, 225. stav 2., 226, 237, 238, stav 1 i 3, 239, 240, 241, 242. stav 1., 243. stav 2. i 3, 244. stav 3. i 4. 245, 246, 259, 262. stav 3., 263. stav l, 265. i 266. riječi "organizacija udruženog rada zdravstva", "radna organizacija zdravstva", "radna organizacija udruženog rada zdravstva" i "radna organizacija" u jednini i množini i odgovarajučem padežu zamjenjuju se riječima "organizacija zdravstva" u jednini i množini i odgovarajućem padežu.

Član 4.

U članovima 15, 16. stav 1. i 2, 18, 22. stav 1, 23. stav 4, 28, 35, 37. stav 1. i 2." 38. stav 1, 39, 42, 43" 45. stav 1, 46, 48. stav 1, 3, 6. i 7., 49, 50. stav 3, 51, 52. stav 2. i 6, 53. stav 1. i 2. 49, 55, 56. stav 1, 58, 65, 72. stav 2, 73. stav 4, 75, 76. stav 1. i 3., 80. stav 2. i 3., 81. stav 1. i 3, 82, 83, 84, 104. stav 2. i 3., 106, 110. stav 4, 113, 115. stav 1, 3. i 6., 119, 126, 166, 167. stav 1, 168, 171, 172, stav 2. i 3, 177. stav 3. i 4, 187. stav 3,188. stav 1, 189. stav 4, 192, 196. stav 4, 197. stav 2, 198. stav 5, 199, 202. stav 2., 217. stav 2, 220. stav l, 243, stav 2, 244. stav 3., 248, 249, 250, stav 1. i 2., 251, 252, 253, 254, 255, 256, stav 1. i 2, 257. i 262. riječi "zajednice", "Savez zajednica", "Savez zajednica i zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja" i "nadležna zajednica" u jednini i množini i odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Republički fond" u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Član 7. mijenja se i glasi:

"Radnici i drugi radni ljudi i građani zadovoljavaju potrebe u zdravstvenoj zaštiti i druga prava iz zdrastvenog osiguranja, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, najmanje u opsegu koji je utvrđen ovim zakonom i u skladu s ratificiranim međunarodnim ugovorima."

Član 6.

Član 9. briše se.

Član 7.

Član 10. briše se.

Član 8.

U članu 12. stavu 3. riječi: "te liječnici i liječnici stomatolozi osobnim radom samostalno u vidu zanimanja" zamjenjuju se riječima "te zdravstveni radnici samostalno osobnim radom".

Član 9.

U članu 13. stav 2. i 3. brišu se

Član 10.

Član 47. mijenja se i glasi:

"Korisnici koji su prema odredbama zakona o radnim odnosima ostvarili pravo na porodiljski dopust, dodatni porodiljski dopust, usvojiteljski dopust, te skraćeno radno vrijeme do jedne odnosno tri godine života djeteta imaju pravo na naknadu osobnog dohotka iz sredstava Republičkog fonda i to od prvog dana korištenja toga prava.

Naknada osobnog dohotka u slučajevima iz stava 1. ovoga člana pripada korisniku samo za trajanja radnog odnosa".

Član 11.

U članu 50. stavu 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: "od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava".

Član 12.

U članu 53. stavu 4. točki 3. iza riječi: "porodiljskog dopusta" dodaju se riječi: "usvojiteljskog dopusta".

Član 13.

U članu 57. stavu 1. točki 4. riječi "izuzevši umirovljenike koji ostvaruju ta prava u Zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih obrtnika, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske" brišu se.

Član 14.

U članu 59. riječi "zajednici na čijem području članovi porodice imaju prebivalište" zamjenjuju se riječima "Republičkom fondu".

Član 15.

U članu 66, dodaje se nova točka 4. koja glasi: "4. korisnici prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, te na novčane naknade za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju."

Član 16.

U članu 67. dodaje se nova točka 3. koja glasi: "3. korisnici prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, te na novčane naknade za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju."

Član 17.

U članu 69. iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: "Korisnicima-poljoprivrednicima, prema odredbama ovoga zakona, smatraju se i poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na mirovinu te na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju."

Član 18.

U članu 73. stav 4. briše se.

Član 19.

Član 77 mijenja se i glasi:

"Općim aktom Republičkog fonda propisuje se:

- uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teritoriju za koje je osnovan Republički fond;

- uvjeti i način korištenja prava na zdravstvenu zaštitu u organizacijama zdravstva s teritorija drugih republika i autonomnih pokrajina;

- prava, uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu."

Član 20.

U članu 78. stavu 1. riječi "utvrđuju zajednice u okviru Saveza zajednica" zamjenjuju se riječima "utvrđuje Republički fond".

U stavu 2. riječ "zajednicama" zamjenjuje se riječima "Republičkom fondu".

Član 21.

Član 79. briše se

Član 22.

Članovi 86. do 101. zamjenjuju se novim članovima 86. do 91. koj i glase:

"Član 86.

Potrebe i interesi društva (u daljem tekstu: zajedničke potrebe društva) u oblasti zdravstvene zaštite obuhvaćaju primarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu i potrebe zdravstvene zaštite za slučaj nesreće na poslu ili oboljenja od profesionalnih bolesti.

Član 87.

Oblik, opseg, kvalitetu i način zadovoljavanja zajedničkih potreba društva u zdravstvenoj zaštiti određenih odredbama ovoga zakona koji čine zdravstveni standard u Republici općim aktom utvrđuje Republički fond.

Član 88.

Zajedničke potrebe društva jesu i ovim zakonom zajamčena druga prava iz zdravstvenog osiguranja.

Član 89.

Potrebe koje obuhvaćaju specifičnu zdravstvenu zaštitu zadovoljavaju se ugovornim odnosima organizacije zdravstva i korisnika usluga.

Član 90.

Sredstva za specifićnu zdravstvenu zaštitu radnika u organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama i osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost i kod njih zaposlenih radnika osiguravaju se iz ukupnog prihoda organizacije udruženog rada odnosno sredstava radnih zajednica odnosno prihoda osoba koje obavljaju djelatnost samostalno osobnim radom, u okviru materijalnih troškova.

Član 91.

Sredstva za zdravstvenu zaštitu i za ostvarivanje drugih prava iz zdravstvenog osiguranja propisanih ovim zakonom radnika i članova njihovih porodica, osoba koje obavljaju privredne i neprivredne djelatnosti samostalno osobnim radom i članova njihovih porodica i kod njih zaposlenih radnika i članova njihovih porodica osiguravaju se plaćanjem doprinosa iz dohotka organizacije udruženog rada i sredstava radnih zajednica i osobnih dohodaka radnika organizacija udruženog rada i radnih zajednica i doprinosa iz osobnog dohotka osoba koje obavljaju djelatnost samostalno osobnim radom i kod njih zaposlenih radnika."

Član 23.

U članu 103. stavu 1. alineja 3. i 4. brišu se Stav 2. mijenja se i glasi:

"Članovi poljoprivrednog domačinstva koji su ostvarili pravo na mirovinu ili su navršili 65. godina života ne plaćaju doprinos iz alineje 3. stava 1. ovoga člana."

Član 24.

Član 104. mijenja se i glasi:

"Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja korisnika prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, te na novćanu naknadu za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju Republike Hrvatske, osiguravaju se u stopi doprinosa iz osobnih dohodaka radnika i drugih radnih ljudi, te iz prihoda poljoprivrednika propisanim prema odredbama ovoga zakona. Iznimno, kada se prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja iz stava 1. ovoga člana koriste po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju drugih republika odnosno autonomnih pokrajina, sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja korisnika tih prava osiguravaju i udružuju u Republički fond zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja tih republika, odnosno autonomnih pokrajina.

Državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i stranci koji primaju mirovinu ili invalidninu isključivo od inozemnih nosilaca osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguravaju iz svojih sredstava i udružuju ih u Republički fond."

Član 25.

Član 105. mijenja se i glasi:

"U pogledu obveznika plaćanja i osnovice doprinosa iz dohotka organizacija udruženog rada i sredstava radnih zajednica, te obračuna i plaćanja doprinosa primjenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dohotka, ako ovim zakonom nije drugačijem uređeno.

U pogledu obveznika plaćanja i osnovice doprinosa iz osobnog dohotka, te obračuna i plaćanja doprinosa primjenjuju se propisi o plaćanju poreza građana, ako ovim zakonom nije drugačijem određeno. Doprinosi iz osobnog dohotka plaćaju se prilikom svake isplate osobrkog dohotka.

Osnovicu doprinosa, način obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, koji nisu obuhvaćeni stavom 1. i 2. ovoga člana propisuje Skupština Republičkog fonda.

Član 26.

U članu 108. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. korisnicrpoljoprivrednici sami iz katastarskog prihoda i nadoknade odnosno zakupnine."

Član 27.

U članu 109. stavu 1. riječi "Samoupravnim sporazumom koji zaključuju zajednice u okviru Saveza zajednica" zamjenjuju se riječima "Ugovorom koji zaključuje Republički fond".

Član 28.

Član 114. mijenja se i glasi:

"Radnici, radni ljudi i građani s određenog područja mogu oblik, opseg, kvalitetu i način zadovoljavanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa utvrditi iznad zdravstvenog standarda u Republici (član 87.) za što se osr guravaju potrebna dodatna sredstva na ugovornoj osnovi u skladu s općim aktom".

Član 29.

Član 116. briše se.

Član 30.

Član 117. briše se.

Član 31.

Član 118. stav 1. i 2. mijenja se i glasi:

"Sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja za radnike i članove njihovih porodica obračunavaju i uplaćuju organizacije udruženog rada. Sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja za korisnike prava na mirovinu i članove njihovih porodica, te za korisnike prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i novćanu naknadu za tjelesno oštećenje, ostvarena prema propisima o rnirovinskom i invalidskom osiguranju drugih republika, odnosno autonomnih pokrajina obračunavaju i uplaćuju zajednice mirovinsko-invalidskog osiguranja tih republika odnosno autonomnih pokrajina.

U stavu 4. riječ "Zajednice" zamjenjuje se riječima "Republički fond".

U stavu 5. riječi "nadležnoj zajednici" zamjenjuju se riječima "Republičkom fondu".

Stav 7. briše se.

U stavu 8. riječi "obračunavaju i naplaćuju zajednice" zamjenjuju se riječima "obračunava i naplaćuje Republički fond".

Član 32.

U glavi III. podglava 2 "Sredstva solidarnosti" i članovi 120. do 125 brišu se.

Član 33.

U članu 126. stav 2 mijenja se i glasi:

"Radnici u organizaciji zdravstva stječu dohodak u okviru Republičkog fonda u skladu s pravima, obvezama i odgovornostima utvrdenim statutom i drugim općim aktom Republičkog fonda.

Član 34.

Član 128. briše se.

Član 35.

Član 129. briše se.

Član 36.

Član 130 briše se.

Član 37.

Članovi 132. do 134. zamjenjuju se novim članom 132. koji glasi:

"Član 132.

Općim aktom Republičkog fonda utvrđuju se oblici i opseg pojedinih mjera zdravstvene zaštite, nivoi provođenja tih mjera te subjekti koji će ih provoditi, vodeći računa o posebnostima regionalnog razvoja u oblasti zdravstva. Akt se donosi do 30. studenog godine koja prethodi godini za koju se akt donosi.

Na osnovi općeg akta iz stava 1. ovoga člana zaključuje se ugovor između organizacija zdravstva i Republičkog fonda najkasnije do 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se ugovor zaključuje".

Član 38.

Glava IV. mijenja se i glasi:

"REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE".

Članovi 136. do 159. zamjenjuju se novim članovima 136. do 143. koji glase:

"Član 136.

U Republičkom fondu se:

- ostvaruje politika razvoja i unapređivanja zdravstva i zdravstvenog osiguranja koju utvrđuje Sabor;

- utvrđuje oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja potreba u zdravstvenoj zaštiti (zdravstveni standard u Republici);

- određuju cijene zdravstvenih usluga;

- utvrđuju standardi i normativi zdravstvenih usluga;

- utvrđuje jedinstvena nomenklatura i klasifikacija medicinskih usluga;

- uređuje postupak i kriteriji za utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad;

- utvrđuju lijekovi koji se mogu propisati na teret sredstava Republičkog fonda;

- uređuju pitanja vezana uz ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

- uređuju druga pitanja i obavljaju druge poslove iz nadležnosti i djelokruga rada Republičkog fonda.

Član 137.

Republičkim fondom upravlja Skupština. Skupština ima 30 članova koje imenuje Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Djelokrug, ovlaštenje i odgovornost Skupštine i njenih organa utvrđuju se Statutom Republičkog fonda.

Član 138.

Skupština Republičkog fonda bira izvršni odbor, kad je to određeno statutom Republičkog fonda i druge organe Republičkog fonda.

Republičkim fondom rukovodi direktor kojega imenuje Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti direktora Republičkog fonda utvrđuju se Statutom Republičkog fonda.

Član 139.

Republički fond je pravna osoba s pravima i obvezama i odgovornostima utvrđnim zakonom i Statutom Republičkog fonda. Statut Republičkog fonda potvrduje Vlada Republike Hrvatske. Statutom Republičkog fonda uređuje se naročito: organizacija Republičkog fonda, prava, obveze i odgovornosti organa upravljanja, javnost rada Republičkog fonda i njegovin organa, način obavljanja stručno-administrativnih, pravnih i njima sličnih poslova za Republički fond i druga pitanja propisana zakonom od značaja za rad Republičkog fonda.

Član 140.

Republički fond osniva Agenciju za razvoj zdravstva. Agencija je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima određenim ovim zakonom, drugim propisima, te aktom o osnivanju i njezinim statutom.

Agencija prikuplja i udružuje novčana sredstva sa domačeg i inozemnog tržišta radi financiranja programa u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite, pomaže organizacijama zdravstva u restruktuiranju djelatnosti, izgradnji i sanaciji, posreduje u nabavi roba i usluga u oblasti zdravstva.

Republički fond može preko Agencije svoja neiskorištena financijska sredstva ulagati u poslovanje organizacija udruženog rada.

Agencijom upravlja upravni odbor čije članove imenuje Skupština Republičkog fonda. Direktora Agencije imenuje Skupština Republičkog fonda.

Član 141.

Radi obavljanja strućno-administrativnih, pravnih i njima slićnih poslova Republički fond osniva stručnu službu.

Radi dostupnosti ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u društveno-političkim zajednicama organiziraju se organizacione jedinice u sastavu stručne službe.

Član 142.

Republički fond u organizacijama zdravstva kontrolira: ispravnost podataka koje organizacije zdravstva dostavljaju Republičkom fondu i vode u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama od značaja za međusobne odnose Republičkog fonda i organizacije; zakonitost i pravilnost ostvarivanja i korištenja sredstava koja Republički fond plaća organizacijama zdravstva za izvršene poslove zdravstvene zaštite.

U skladu s odredbom stava 1. ovoga člana Republički fond kontrolira poslovanje osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju zdravstvenu djelatnost, kada sredstva ostvaruju u okviru Republičkog fonda.

Poslove kontrole iz stava 1. i 2. ovoga člana za Republički fond obavljaju radnici Republičkog fonda na osnovi pismenog ovlaštenja direktora Republičkog fonda.

Član 143.

Izvještaj o svom radu, o provođenju zadovoljavanja potreba u zdravstvu i ostvarivanju prava korisnika, o sredstvima i rashodima Fonda za teritorij Republike i područja društveno-političkih zajednica Republički fond podnosi Saboru Republike Hrvatske i skupštinama drugih društveno-političkih zajednica, najmanje jedanput godišnje.

Društveni nadzor nad radom i poslovanjem Republičkog fonda obavlja Sabor Republike Hrvatske, a nadzor nad zakonitošću njegova rada republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva."

Član 39.

Član 165. briše se.

Član 40.

Član 166. mijenja se i glasi:

"Organizacije zdravstva osnivaju se u skladu s Programom razvoja zdravstvenih djelatnosti kojeg na prijedlog Republičkog fonda a po pribavljenom mišljenju Republičkog organa uprave nadležnog za poslove zdravstva donosi Sabor."

Član 41.

Član 168. mijenja se i glasi:

"Osnivač organizacije zdravstva dužan je pribaviti sulasnost o opravdanosti osnivanja organizacije zdravstva od Republičkog fonda te mišljenje o strućnoj opravdanosti investicije od Republičkog organa uprave nadležnog za poslove zdravstva.

Član 42.

Član 190. mijenja se i glasi:

"Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva osniva Stručni savjet iz reda priznatih zdravstvenih i znanstvenih stručnjaka radi proučavanja zdravstvenih problema, davanja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja te drugih bitnih pitanja koji su od interesa za Republiku.

Član 43.

Član 191. stav 2. mijenja se i glasi:

"Program i sredstva za financiranje poslova iz stava 1. ovoga člana i organizaciju zdravstva koja će obavljati te poslove utvrđuje Republički fond".

Član 44.

U članu 193. riječi "zajednica u okviru Saveza zajednica" zamjenjuju se riječima "Republičkog fonda".

Član 45.

Član 195. briše se.

Član 46.

Član 206. stav 1. mijenja se i glasi :

"U odlučivanju o poslovima od posebnog društvenog interesa u organizaciji zdravstva sudjeluju predstavnici osnivača u skladu s aktom o osnivanju organizacije, predstavnici društveno-političke zajednice na čijem je području sjedište organizacije ako ona nije osnivač, predstavnici zainteresiranih organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica (u daljem tekstu: predstavnici društvene zajednice)"

Član 47.

Član 214. mijenja se i glasi:

"Nakon obavljenog obaveznog pripravničkog staža zdravstveni radnik polaže stručni ispit pred ispitnom komisijom Republičkog organa uprave nadležnog za poslove zdravstva.

Nakon položenog stručnog ispita republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva izdaje uvjerernje o stručnoj osposobljenosti zdravstvenog radnika za samostalni rad ".

Član 48.

U članu 220. stav 1. mijenja se i glasi:

"Na osnovi plana razvoja kadrova koji donosi Republički fond, zdravstvenom radniku koji je dvije godine obavljao primarnu zdravstvenu zaštitu može se odobriti specijalizacija".

Član 49.

Uvodni dio člana 227. mijenja se i glasi:

"Zdravstveni radnik iz člana 210. ovoga zakona može obavljati poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom pod slijedećim uvjetima:"

Točka 1. mijenja se i glasi:

"1. da ima odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i položen stručni ispit".

Točka 7. mijenja se i glasi:

"7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom dok ta mjera traje".

Član 50.

U članovima 227. do 236. riječi "osobnim radom samostalno u vidu zanimanja" zamjenjuju se riječima "samostalno osobnim radom".

Član 51.

Član 228. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom, podnosi se republičkom organu uprave nadležnom za poslove zdravstva.

Odobrenje za početak rada ordinacija, ambulanti, poliklinika, bolnica i ljekarni u kojima zdravstveni radnici samostalno osobnim radom obavljaju poslove zdravstvene zaštite izdaje republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva kada utvrdi da su ispunjeni za to propisani uvjeti".

Član 52.

Član 229. briše se.

Član 53.

Član 230. mijenja se i glasi:

"Zdravstveni radnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom mogu zaposliti najviše do 100 radnika".

Član 54.

Član 231. briše se.

Član 55.

U članu 232. u stavu 1. i 2. riječi "liječnici i liječnici stomatolozi" zamjenjuju se riječima "zdravstveni radnici".

Član 56.

U članu 234. u stavu 1. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. zasnuje radni odnos ili započne samostalno osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana obavljati neku drugu djelatnost".

Točka 5. mijenja se i glasi:

"5. bude pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora duže od 6 mjeseci ili joj bude izrečena zaštitna mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova zdravstvene zaštite".

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: "7 više od tri mjeseca ne podmiruje dospjele obveze za opće društvene ili zajedničke potrebe".

Član 57.

Iza člana 235. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 235a.

Zdravstveni radnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom stječu dohodak i u okviru Republičkog fonda pod uvjetima kao i organizacije zdravstva u skladu s općim aktom Republičkog fonda.

Član 235b.

Zdravstveni radnici koji samostalno osobnim radom obavljaju poslove zdravstvene zaštite mogu privremeno obustaviti poslovanje zbog bolesti, vojne obveze ili drugog opravdanog razloga:

O privremenoj obustavi poslova mora se obavijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva na čijem se području obavljaju ovi poslovi".

Član 58.

U članu 241. riječi "liječnika i liječnika stomatologa koji osobnim radom samostalno u vidu zanimanja" zamjenjuju se riječima "zdravstvenih radnika koji samostalno osobnim radom".

Član 59.

U članu 244. u stavu 3. i 4. riječi "liječniku i liječniku stomatologu" zamjenjuju se riječima "zdravstvenom radniku".

Član 60.

U članu 245. ispred riječi "dužna je" dodaju se riječi "odnosno zdravstveni radnik koji samostalno osobnim radom obavlja poslove zdravstvene zaštite".

Član 61.

Član 267. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 7.500 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj zdravstveni radnik koji samostalno osobnim radom obavlja poslove zdravstvene zaštite ako:

1. pruža uslugu zdravstvene zaštite izvan okvira stručne spreme;

2. zaposli više od 100 zdravstvenih radnika:

3. pruža usluge zdravstvene zaštite a da nema odobrenje nadležnog organa;

4. ne pruži hitnu medicinsku pomoć ili ako ne poduzme potrebne mjere radi pružanja medicinske pomoći u odgovarajućoj organizaciji udruženog rada (član 36);

5. ne omogući nesmetano obavljanje nadzora nad svojim stručnim radom, ne pruži potrebnu pomoć i ne daje podatke i obavještenja potrebna za obavljanje nadzora (član 245).

Za prekršaj iz stava 1. točke 1, 4. i 5. ovoga člana kaznit će se i odgovorni zdravstveni radnik zaposlen kod zdravstvenog radnika koji samostalno osobnim radom obavlja poslove zdravstvene zaštite".

Član 62.

Sredstva za zadovoljavavanje zajedničkih potreba udružuju se u Republičkom fondu od dana njegova konstituiranja do 31. prosinca 1990. godine plaćanjem doprinosa:

1. poduzeća i druge pravne osobe plaćaju doprinos iz dohotka po stopi od 3,7%,

2. radnici zaposleni u poduzećima i drugim pravnim osobama, kod radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana odnosno kod građansko pravnih i fizičkih osoba u poljoprivrednom gospodarstvu, predstavništvu stranih firmi i diplomatskim konzularnim predstavništvima plaćaju doprinos iz osobnog dohotka po stopi od 6,3%,

3. radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu gradana plaćaju doprinos po stopi i od osnovica utvrđenih samoupravnim sporazumom odnosno odlukom koja je važila na dan stupanja na snagu ovoga zakona,

4. poljoprivrednici plaćaju doprinos po stopama odnosno u godišnjem iznosu utvrđenom samoupravnim sporazumom odnosno odlukom koja je važila na dan stupanja na snagu ovoga zakona,

5. za umirovljenike i invalide rada plaća doprinos zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja po stopi od 20%,

6. radnici zaposleni u poduzećima za zapošljavanje invalida plaćaju doprinos iz osobnog dohotka 50% od stope koju plaćaju radnici u organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama.

Poduzeća i druge pravne osobe, osim doprinosa iz točke 1. stava 1. ovoga člana, od 1. listopada do 31. prosinca 1990. udružuju u Republički fond i sredstva samoupravno dogovorena za korištenje primarne zdravstvene zaštite radnika u neposrednim odnosima slobodne razmjene rada, utvrđena samoupravnim općim aktom samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika, važećih na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 63.

Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika osnovane prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 10/80) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 3/89). Samoupravna interesna zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i Savez samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske prestaju s radom 30. rujna 1990. godine.

Republički fond, koji počinje s radom 1. listopada 1990. godine, sastavit će završne račune zajednica iz stava 1. ovoga člana te preuzeti sredstva, prava i obveze tih zajednica kao i radnike njihovih radnih zajednica.

Završne račune o svojem poslovanju za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 1990. godine sačinit će organizacije, zdravstva i dostaviti ih Republičkom fondu.

Član 64.

Republički fond uredit će svoju organizaciju, donijeti Statut Republičkog fonda i druge opće akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do isteka roka iz stava 1. ovoga člana Republički fond shodno će primjenjivati akte Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske i ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom, a akte samoupravnih interesnih zajednica i Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske kada uređuju pitanja koja nisu uređena aktima Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske i ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona.

Član 65.

Konstituirajuću sjedicu Skupštine Republičkog fonda sazvat će predsjedavajući Skupštine postojećeg Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon imenovanja članova Skupštine Republičkog fonda. Predsjedništvo Skupštine postoječeg Saveza zajednica pripremit će prijedlog Statuta Republikog fonda te drugih općih akata i podnijeti na usvajanje na konstituirajučoj sjednici Skupštine Republičkog fonda.

Član 66.

Odredbe člana 23. stava 1 i članova 24, 31. i 47. ovoga zakona počet će se prmjenjivati od 1. siječnja 1991. godine.

Odredba člana 57. ovoga zakona u dijelu koji je reguliran odredbom člana "235a" počet će se primjenjivati od 1. siječnja 1991. godine.

Član 67.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija SaboraRepublike Hrvatske da utvrdi i izda prečiščeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom usiguranju.

Član 68.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/89-01/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.