Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXII. stava 1. točke 1. na Ustav Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 26. srpnja 1990., Vijeća općina 26 srpnja 1990. i Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. donio je

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Republike Hrvatske

I

Prestaje važiti Odluka o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 43/82).

II

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/90-06/01

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

drŽarko Domljan, v. r.