Odluka o imenovanju ministra za financije

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o imenovanju ministra za financije

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o imenovanju ministra za financije

Za ministra za financije imenuje se dr MARIJAN HANŽEKOVIĆ, član Vlade Republike Hrvatske.

Klasa 080-02/90-03/38

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.