Odluka o imenovanju komandanta Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o imenovanju komandanta Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 207 stava 2. Zakona o oćenarodnoj obrani ("Narodne novine" br. 27/84 i 33/89), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 26 srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o imenovanju komandanta Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

Za komandanta Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske ponovno se imenuje JOSIP SLUNJSKI.

Klasa: 080-02/90-03/33

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.