Odluka o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stab

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stab

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88, 13/89, 46/89 i 2/90), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23 srpnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

I.

U odluci o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine", br 4/90 i 28/90) u točki I pod 1. u prvoj alineji riječi "0,23 din/l" zamjenjuju se riječima "0,37 din/l". U drugoj alineji riječi "0,15 din/l" zamjenjuju se riječima "0,25 din/l". Pod 2. u prvoj alineji riječ "60 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "62,5 dinara/10.000 litara". U drugoj alineji riječi "5 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "12,5 dinara/10.000 litara". U trečoj alineji riječi "25 dinara/10.000 litara" zamjejuju se riječima "62,5 dinara/10.000 litara".

II.

U točki II. riječi "200 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "500 dinara/10.000 litara".

III.

U točki III. riječi "0,08 dinara/kg" zamjenjuju se riječima "0,12 din/kg".

IV.

U točki IV. riječi "0,03 dinara/kg" zamjenjuju se riječima "0,04 din/kg".

V.

Ova odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1990.

Klasa: 420-03/90-01/01

Urbroj: 5030108-90-10

Zagreb, 25. srpnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.