Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe člana 371. stava 4. Ustava Republike Hrvatske i odredbe člana 37. stava 1. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", broj 7/90), donosim

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

I

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/90) prestaje važiti.

II

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/90-03/01

Urbroj: 6702-90-1/3

Zagreb, 3. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.