Pravilnik o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

MINISTARSTVO NARODNE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke VII stava 2. Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/90), ministar narodne obrane donosi

PRAVILNIK

o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencije i sadržaj iskaznice pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske.

Član 2.

O pripadnicima dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske vodi se evidencija na kartonu, na način i po postupku utvrđenim Pravilnikom o evidenciji i raspoređivanju na dužnosti obveznika radne obaveze i obveznika sudjelovanja u jedinicama i organima civilne zaštite ("Narodne novine", broj 5/85).

Na evidencionom kartonu iz stava 1. ovog člana, za pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske naznačava se u gornjem desnom kutu: " pripadnik DOJ"

Evidenciju iz stava 1. ovog člana vode općinski orgarki uprave nadležni za poslove narodne obrane i Gradski sekretarijat za narodnu obranu Zagreb.

Član 3.

Pripadnicima dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske izdaje se iskaznica pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske (u daljem tekstu: iskaznica). Iskaznica iz stava 1. ovog člana izdaje se prilikom potpisivanja pristupnice u dobrovoljačku omladinsku jedinicu civilne zaštite Hrvatske.

Član 4.

Pristupnica iz člana 3. stava 2. ovog pravilnika sadrži osobne podatke osobe te izjavu o dobrovoljnom prihvaćanju prava i obveza pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske. Pristupnicu pored pripadnika iz stava 1. ovog člana potpisuje i roditelj odnosno staratelj pripadnika mlađeg od 18 godina. Pristupnica iz stava 1 ovog člana daje se na obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Član 5.

Iskaznica sadrži natpis: "Republika Hrvatska", grb Republike Hrvatske, naziv: "Iskaznica pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske", broj iskaznice i jedinstveni znak civilne zaštite predviđen međunarodnom konvencijom.

U iskaznicu se upisuju:

1. osobni podaci pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske: ime, ime jednog roditelja, prezime, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, općina, republika odnosno autonomna pokrajina, adresa prebivališta, krvna grupa, RH faktor, broj osobne karte i jedinstveni matični broj građanina,

2. podaci o rasporedu pripadnika u dobrovoljačku omladinsku jedinicu civilne zaštite Hrvatske: općina, naziv dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske i dužnost na koju je raspoređen.

3. podaci o završenoj obuci i drugim oblicima osposobljavanja naziv programa obuke i dužnosti za koju je pripadnik osposobljen, godina izvođenja i broj nastavnih sati obuke i vježbi, naziv kursa ili seminara i dužnosti za koju je osposobljen.

4. upute o pravima i obvezama pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske.

Član 6.

Iskaznica se izrađuje na punijem papiru svjetlo plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase.

Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Član 7.

Iskaznicu izdaje i u nju upisuje odgovarajuće podatke općinski organ uprave nadležan za poslove narodne obrane odnosno Gradski sekretarijat za narodnu obranu Zagreb.

Organ iz stava 1. ovog člana vode evidenciju izdatih iskaznica.

Član 8.

Pripadnik dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite, kojem je izdata iskaznica, dužan ju je čuvati, držati u urednom stanju i dati na uvid prilikom vršenja zadataka dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske.

Pripadnik iz stava 1. ovog člana koji izgubi odnosno kome nestane iskaznica dužan je o tome obavijestiti, u roku od 8 dana, nadležni organ koji je izdao iskaznicu.

Član 9.

Iskaznica se zamjenjuje kada dotraje ili postane neupotrebljiva zbog oštećenja, i kada u njoj nema mjesta za upisivanje novih podataka.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-01/90-01/01

Urbroj: 512-05-01-90-2

Zagreb, 18. srpnja 1990.

Ministar narodne obrane

mr. Petar Kriste, v. r.

OBRAZAC iskaznice pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske. 
Iskaznica je trodjelna, veličine 75 x 105 mm


(naslovna strana) 
______________________________________________________________________________Grb Hrvatske


REPUBLIKA HRVATSKA ISKAZNICA 
pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice
civilne zaštite Hrvatske Znak civilne zaštite


Broj iskaznice
No
______________________________________________________________________________(prva unutrašnja strana)
______________________________________________________________________________
Osobni podaci
______________________________________________________________________________     
Ime
Ime jednog roditelja 
Prezime
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja, općina, 
republika (pokrajina)
Adresa stanovanja
Krvna grupa i RH faktor
Broj osobne karte
Jedinstveni matični broj građanina
______________________________________________________________________________
(datum izdavanja) 
(potpis ovlaštene osobe) 
(mjesto iz davanja)
MP
______________________________________________________________________________
(druga unutrašnja strana) 
______________________________________________________________________________
Osobni podaci 
______________________________________________________________________________
Općina
Naziv dobrovoljačke omladinske 
jedinice civilne zaštite Hrvatske 
Dužnost na koju je raspoređen
Zborno mjesto 
Datum i ovjera nadležnog organa 
______________________________________________________________________________
Podaci o rasporedu
______________________________________________________________________________ 
Općina
Naziv dobrovoljačke omladinske
jedinice civilne zaštite Hrvatske
Dužnost na koju je raspoređen
Zborno mjesto
Datum i ovjera nadležnog organa
______________________________________________________________________________(treća unutrašnja strana)
______________________________________________________________________________
Podaci o završenoj obuci i drugim oblicima osposobljavanja
______________________________________________________________________________
a) obuka
Naziv programa
Dužnost na koju je osposobljen
Ovjera nadležnog organa

b) dopunska obuka i vježbe 
______________________________________________________________________________ 
Godina         Broj sati        Potpis
______________________________________________________________________________
c) drugi oblici osposobljavanja
Naziv kursa (seminara)
Dužnost za koju je osposobljen
Ovjera nadležnog organa 
______________________________________________________________________________


(poleđina)
______________________________________________________________________________
Upute pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite Hrvatske
U vezi s izvršavanjem obveze sudjelovanja u dobrovoljačkoj omladinskoj jedinici civilne zaštite Hrvatske pripadnici su dužni
- odazivati se općem ili osobnom pozivu u slučaju elementarnih i drugih nepogoda radi izvršavanja zadataka za zaštitu i spašavanje;
- izvršavati naređenja i uputstva ovlaštenih organa;
- čuvati iskaznicu i predočavati je samo u službene svrhe prilikom patroliranja, čuvanja, osmatranja i dojave te sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja.
Važniji telefoni:
Milicija 92 
Vatrogasci 93 
Stanica za hitnu pomoć 94 
Centar za obavještavanje 985
______________________________________________________________________________
OBRAZAC
pristupnice u dobrovoljačku omladinsu jedinicu civilne zaštite Hrvatske 

PRISTUPNICA U DOBROVOLJAČKE OMLADINSKE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE HRVATSKE, 
_________________________________, rođen ______________ u _________________________ 
(ime, ime jednog roditelja, prezime)          (datum rođenja) (mjesto rođenja) 

općina__________________ republika(pokrajina)_________________________________________
     (naziv općine)              (naziv republike pokrajine)

s prebivalištem u __________________________________________ općina _________________
             (naziv mjesta, ulica i broj)                  (naziv općine)

republika___________ pristupam dobrovoljačkoj omladinskoj jedinici civilne zaštite Hrvatske 
    (naziv republike)

općine-mjesne zajednice______________________________te prihvaćam sva prava i obaveze
             (naziv općine odnosno mjesne zajednice)

pripadnika dobrovoljačke omaldinske jedinice civilne zaštite Hrvatske.

U_________________________
 (datum i mjesto pristupanja)
___________________________
(potpis osobe koja pristupa)
____________________________________________________
(potpis roditelja-staratelja za osobe mlađe od 18 godina)