Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 299/1989 od 20. srpnja 1990.

NN 32/1990 (6.8.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 299/1989 od 20. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 20. srpnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredbe člana 14. i stava 1. člana 18. zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja - prečiščeni tekst ("Narodne novine", br. 30/83), nisu u skladu s ustavom SR Hrvatske.

2. Ova odluka dostavlja se Saboru SR Hrvatske u smislu člana 418. Ustava SR Hrvatske, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbom člana 14. navedenoga Zakona propisano je da za društvenog pravobranioca samoupravljanja i njegova zamjenika može biti imenovana osoba koja, između ostalog, ima i moralno-političke kvalitete. Odredbom stava 1. člana 18. Zakona propisano je da će biti razriješen funkcije društveni pravobranilac samoupravljanja, odnosno njegov zamjenik ako se utvrdi da je moralno-politički nepodoban za tu funkciju. Podnosilac predstavke smatra da navedene zakonske odredbe nisu u skladu s odredbom člana 235. stava 3. Ustava SR Hrvatske. Sabor SR Hrvatske je - analizirajući identičan pravni institut u Zakonu o sudovima udruženog rada - prihvatio stanovište o neprimjerenosti uvjeta moralno-političke podobnosti. Ustavni sud Hrvatske je pokrenuo postupak i utvrdio da usporene zakonske odredbe nisu u skladu s ustavnim načelom o jednakim mogučnostima svih građana s istim uvjetima da zasnuju radni odnos i obavljaju određene funkcije. Pri tume je Ustavni sud Hrvatske polazio prvenstveno od odredbe člana 235. stava 3 Ustava SR Hrvatske koja jamći građanima dostupnost svakoga radnog mjesta i svake funkcije u društvu pod istim uvjetima. Propisujući moralno-političku podobnost kao uvjet za izbor odnosno za razrješenje od funkcije, zakonodavac je svrstao građane, koji imaju iste ostale uvjete, u dvije kategorije: građane koji jesu i one koji nisu moralno-politički podobni. Razlikujući građane premanjihovoj moralno-političkoj podobnosti, a da za to nema ustavno uporište, zakonodavac je odlučivao izvan svojih ustavnih ovlaštenja i donoseći osporene odredbe povrijedio ustavnu normu člana 235. stava 3. Ustava SR Hrvatske. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci. Ova se odluka dostavlja Saboru SR Hrvatske da, u smislu člana 418. Ustava SR Hrvatske odredbe navedene u dispozitivu u roku od 6 mjeseci uskladi s Ustavom SR Hrvatske.

Broj: U/I-299/1989

Zagreb, 20. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenik Predsjednika

Vjekoslav Čemeljić, v. r.