Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 309/1989 od 19. srpnja 1990.

NN 32/1990 (6.8.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 309/1989 od 19. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 19. srpnja 1990. godi- ne, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Društvenog pravobranioca samoupravljanja općine Samobor za ocjenu ustavnosti odredaba člana 233. Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 4/80, 52/82, 55/88 i 31/89).

2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Prema odredbama člana 233. Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 4/80, 52/82, 55/88 i 31/89) stručni suradnik, bibliotekar i tajnik koji nema stručnu spremu propisanu ovim zakonom dužan ju je steći u roku od osam godina od dana stupanja na snagu ovoga zakona. U protivnom prestaje mu radni odnos ako organizacija udruženog rada odgoja i osnovnog obrazovanja nije u mogućnosti da mu ponudi drugo radno mjesto koje odgovara njegovim stručnim sposobnostima ili radnik odbije ponuđeno radno mjesto. Od obaveze stjecanja Zakonom propisane stručne spreme oslobođeni su samo oni stručni suradnici, bibliotekari i tajnici koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene u istom članu Zakona. Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Samobor podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti navedenih odredaba člana 233. Zakona. Smatra da te odredbe nisu u skladu s Ustavom SR Hrvatske jer stručne suradnike, bibliotekare i tajnike osnovnih škola, koji su u času stupanja na snagu Zakona zatečeni na tim radnim mjestima bez Zakonom prnpisane stručne spreme, stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na nastavnike osnovnih škola koji su isto tako u času stupanja na snagu Zakona zatečeni na radnim mjestima nastavnika bez Zakonom propisane stručne spremeza koje Zakonom nije utvrđena obaveza već samo pravo na doškolovanje za stjecanje propisane stručne spreme i omogućeno im je da i bez Zakonom propisane stručne spreme obavljaju poslove na kojima su zatečeni bez vremenskog ograničenja. Prijedlog nije osnovan. Prema odredbama člana 50. Ustava SR Hrvatske djelatnosti u oblasti odgoja i obrazovanja su od posebnoga društvenog interesa i zakonom se mogu propisati opći uvjeti i način obavljanja tih djelatnosti. U okviru toga ustavnog ovlaštenja zakonom se mogu propisati i uvjeti u pogledu stručne spreme koju moraju imati osobe koje rade u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja. Isto tako zakonom se može odrediti pod kojim uvjetima i do kada određene poslove u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja mogu obavljati i osobe koje nemaju propisanu stručnu spremu. Priznajući to pravo jednoj kategoriji radnika zakonodavac ne mora to pravo priznati i ostalim radnicima, a pogotovo ne mora to pravo priznati svim radnicima pod istim uvjetima. Pravo je zakonodavca da, imajući u vidu konkretne uvjete i potrebe, odredi kojim će kategorijama radnika priznati to pravo i do kada. Stoga ni odredbe člana 233. Zakona nisu nesuglasne Ustavu SR Hrvatske. To su razlozi zbog kojih je odlućeno kao u izreci.

Broj: U/I-309/1989

Zagreb, 19. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje Predsjednika

Vjekoslav Čemeljić, v. r.