Izvod iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plačaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 33/1990 (17.8.1990.), Izvod iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plačaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

MINISTARSTVO FINANCIJA

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", broj 47/83), Ministarstvo financija objavljuje

IZVOD

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plačaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NAPOMENA:

1. Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjuju se u smislu odredbi čl. 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83).

2. Porezi i doprinosi po stopama u ovom tabelarnom pregledu obračunavaju se i plaćaju prema odredbama Zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47/85) i Pravilnika o obračunavanju iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine", br. 54/85). Ove se odredbe primjenjuju i na doprinose, u smislu čl. 118. Zakona o financiranju zajedničkih potreba ("Narodne novine", br. 55/74, 53/77, 52/78, 41/83, 53/84, 52/87 i 55/89).

3. Zakonom o izmjenama Zakona o osiguranju sredstava za ostvarivanje dogovorene razine kulturnog razvoja ("Narodne novine", br. 54/86) produžena je obaveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika Republičkom SIZ-u za kulturu 0,35%. Ta će se stopa primjenjivati do 31. XII 1990. godine ako se do tada odgovarajućim sporazumom ne utvrdi nova stopa. Ovaj doprinos uključen je u zbrojnu stopu poreza i doprinosa koja je iskazana u koloni 10.

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 31/89) utvrđena je obaveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika Republičkom SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja 0,60%.

- Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguranje životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva ("Narodne novine", br. 18/89) uvedena je obaveza plaćanja iz osobnog dohotka radnika samoupravnim interesnim zajednicama socijalne zaštite 0,30%.

4. Iznosi poreza i doprinosa, obračunati primjenom zbrojnih stopa u tabelarnom pregledu (kolona 10.) upučuju se kod Službe društvenog knjigovodstva u korist računa otvorenih Naredbom o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, načinu uplačivanja tih prihoda te načinu obavještavanja. korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84)

Računi otvoreni tom Naredbom za uplate poreza i doprinosa primjenom zbrojnih stopa su:

1) račun br 844-8035 - porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika, obračunati primjenom zbrojne stope kada prebivalište radnika i sjedište isplatioca osobnog dohotka nije na teritoriju iste općine - iz privrede

2) račun br. 844-8040 - porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika obračunati primjenom zbrojne stope kada prebivalište radnika i sjedište isplatioca osobnog dohotka nije na teritoriju iste općine - od privrede

3) račun br. 844-8077 - porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika obračunati primjenom zbrojne stope kada je prebivalište radnika sjedište isplatioca osobnog dohotka na teritoriju iste općine - od privrede

4) račun br. 844-8082 - porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika obračunati primjenom zbrojne stope kada je prebivalište radnika i sjedište isplatioca osobnog dohotka na teritoriju iste općine - od neprivrede

Ako su isplatioci osobnog dohotka građani i građanke pravne osobe, porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika obračunati primjenom zbrojne stope uplaćuju se u korist prolaznog računa 846-37 odgovarajuće općine prema Naredbi o uplaćivanju poreza i doprinosa iz osobnog dohotka odnosno iz prihoda obračunatih primjenom zbrojnih stopa koje vrijede na području općine u kojoj je prebivalište obveznika poreza i doprinosa odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 45/76).

5. Tabelarni pregled stopa (Tabela A) ne sadrži republički porez iz osobnog dohotka koji se plaća iz osobnog dohotka radnika od dopunskog rada i rada dužeg od punog radnog vremena i rada zaposlenih umirovljenika, prema odredbama čl. 1. Zakona o republičkim porezima ("Narodne novine", br. 13/82, 30/82, 56/82, 28/83, 57/83, 30/84, 44/84, 56/84, 57/85, 45/86 i 55/86).

Obračunati iznos tog poreza uplaćuje se kod Službe društvenog knjigovodstva posebnim nalogom u korist uplatnog računa 840-1200, odnosno 840-1216 odgovarajuće općine (prebivalište radnika ) prema odredbama savezne Naredbe ("Službeni list SFRJ", br. 19/84). Ako su isplatioci osobnog dohotka građani, taj porez uplaćuju u korist prolaznog računa 846-37 odgovarajuće općine prema Naredbi o uplaćivanju poreza i doprinosa iz osobnog dohotka odnosno iz prihoda obračunatih primjenom zbrojnih stopa koje vrijede na području općine u kojoj je prebivalište obveznika poreza odnosno njegove porodice ("Narodne novine" br. 45/76).

6. Ovim se pregledom stopa poreza i doprinosa zamjenjuje odgovarajući pregled stopa (A) objavljen u Izvodu iz odluke o stopama poreza i doprinosa ("Narodne novine " br. 33/89, 41/89, 45/89, 52/89, 54/89, 56/89, 8/90, 12/90, 14/90, 17/90 i 28/90).

Stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (A) primjenjivat će se osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".


TABELA B

________________________________________________________________________________

NAPOMENA:

1. Primjenom zbrojnih stopa u ovom tabelarnom pregledu (B) porezi i doprinosi obračunavaju se od svakog pojedinačnog ostvarenog bruto prihoda koji ostvare:

- kolona 1: Zastupnici Jugoslavenske lutrije i Lutrije Hrvatske za prodaju srećaka i osobe koje nisu zastupnici tih lutrija za prodaju srećaka i drugih priređivača igara na sreću,

- kolona 2: zastupnici organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava koji s tim organizacijama nisu u radnom odnosu.

- kolona 3: povjerenici zajednice osiguranja, povjerenici radiodifuznih ustanova, poslovni agenti i povjerenici izdavačkih organizacija udruženog rada te humanitarnih organizacija, ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 4: poslovni agenti i povjerenici, osim poslovnih agenata i povjerenika iz kolone 5, trgovački putnici i sakupljači oglasa, koji obavljaju usluge društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 5: obalski i transportni radnici, sezonski poljoprivredni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage utovaruju, istovaruju i prenose robu te obavljaju druge poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela, opreme i slično, društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama kao i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu i ako ne plačaju porez od djelatnosti u paušalnom iznosu,

- kolona 6: osobe koje prodaju otpatke organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 7: radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteljeva materijala kada rade za organizacije udruženog rada i druge društvene pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 8: prodavači novina ako se bave samo prodajom novina za novinske organizacije udruženog rada, agencije, ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 9: osobe koje prodaju ljekovito bilje i šumske plodove organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 10: osobe za prihod od lova i ribolova ostvaren s organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i s građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom osnosu i ako im lov i ribolov nije osnovni izvor prihoda,

- kolona 11: osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, na prihode ostvarene s društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, od obavljanja prijevozničkih djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima te motornim vozilima,

- kolona 12: osobe za prihode od domaće (kućne) radinosti ostvarene s organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako ova djelatnost nema karakter posebnog i trajnog privređivanja i ako prihod ostvaren tom djelatnošću ne prelazi prihod određen odlukom općinske skupštine,

- kolona 13: osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenirn pravnim osobama, građanskim pravnim osobama građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na tako ostvarene dohotke ne plaća druga vrsta poreza,

- kolona 14: strani državljani na primanja za svoj rad u domaćoj organizaciji udruženog rada koji taj rad obavljaju po ugovoru o djelu zaključenom u skladu s ugovorom o ulaganju sredstava stranih osoba u domaću organizaciju udruženog rada radi zajedničkog poslovanja,

- kolona 15: radnici u ugovornom odnosu s organizacijama udruženog rada koji u njezino ime i za njezin račun kupuju odnosno ubiru ili prodaju robu u skladu s propisima o unutrašnjem prometu roba i usluga,

- kolona 16: osobe koje ostvare prihod izdavanjem zgrada za odmor ili stambenih prostorija i pružanjem usluge ishrane turistima, putnicima i abonentima, izdavanjem čamaca te izdavanjem zemljišta za kampiranje preko turističkih organizacija, biroa, turističkih društava i organizacija udruženog rada iz oblasi ugostiteljstva

2. Za određenu kategoriju poreznih obveznika na području označenih (*) ne primjenjuju se zbrojne stope poreza i doprinosa iskazane u ovom tabelarnom pregledu (B). Za te se slučajeve primjenjuju odgovarajuće zbrojne stope iskazane u pregledu na Tabeli B/I, koja se daje u nastavku.

3. Porezi i doprinosi obračunati primjenom zbrojnih stopa u Tabeli B/I uplaćuju se u korist prolaznog računa 846-37 odgovarajuće općine, prema Naredbi o uplaćivanju poreza i doprinosa iz osobnog dohotka odnosno prihoda obračunatih primjenom zbrojnih stopa koje vrijede za područje općine u kojoj je prebivalište obveznika poreza i doprinosa odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br 45/76)

4. Za primjenu zbrojnih stopa poreza i doprinosa u ovakvom tabelarnom pregledu (B) analogno vrijede napomene 2 i 6 uz Tabelu A.

NAPOMENA:

1. Primjenom zbrojnih stopa u ovom tabelarnom pregledu (C) porezi i doprinosi obračunavaju se od svakog pojedinačnog ostvarenog prihoda koji ostvare:

- kolona 1: daktilografi, stenodaktilografi i notografi za usluge obavljene društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 2: turistički vodiči kojima ta djelatnost nije osnovni izvor prihoda i slobodni filmski radnici za usluge obavljene društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama i građanskim pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 3: konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, sportaši i sportski radnici koji obavljaju usluge društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama i građanskim pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni osobni dohodak ne plaća druga vrsta poreza,

- kolona 4: vlasnici putujućih zabavnih radnji odnosno priređivači zabavnih priredaba,

- kolona 5: članovi komisija i vještaci za usluge obavljene društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu,

- kolona 6: osobe koje povremeno obavljaju ostale profesionalne usluge društveno-političkim zajednicama, državnim organima, organizacijama udruženog rada i drugim društvenim pravnim osobama, građanskim pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni osobni dohodak ne plaća druga vrsta poreza,

- kolona 7: strani državljani na primanja za svoj rad u domaćoj organizaciji udruženog rada koji taj rad obavljaju po ugovoru o djelu zaključen u skladu s ugovorom o ulaganju sredstava stranih osoba u domaću organizaciju udruženog rada radi zajedničkog poslovanja.

2. Za određnu kategoriju poreznih obveznika na području označenih općina (*) ne primjenjuju se zbrojne stope poreza i doprinosa iskazane u ovom tabelarnom pregledu (C). Za te slučajeve primjenjuju se odgovarajuće zbrojne stope iskazane u pregledu na Tabeli C/I koja se daje u nastavku.

3. Porezi i doprinosi primjenom zbrojnih stopa u Tabeli C/I uplaćuju se u korist prolaznog računa 846-37 odgovarajuće općine, prema Naredbi o uplaćivanju poreza i doprinosa iz osobnog dohotka odnosno prihoda obračunatih primjenom zbrojnih stopa koje vrijede na području općine u kojoj je prebivalište obveznika poreza i doprinosa odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 45/76)

4. Za primjenu zbrojnih stopa poreza i doprinosa u ovom tabelarnom pregledu (C) analogno vrijedi napomena 1 i 6. uz Tabelu A.

TABELA C/I

______________________________________________________________________________

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-253

Zagreb, 25. srpnja 1990.

Zamjenik ministra

Marijan Erhatić, v. r.