Rješenje Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-214/1990 od 14. kolovoza 1990.

NN 33/1990 (17.8.1990.), Rješenje Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-214/1990 od 14. kolovoza 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Na osnovi člana 416. Ustava Republike Hrvatske i člana 14. Poslovnika Ustavnog suda HrvaCske ("Narodne novine", br 29/83) Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 14. kolovoza 1990 godine donosi

RJEŠENJE

1. Obustavljaju se od izvršenja do konačne Odluke Suda svi pojedinačni akti i radnje poduzeti na temelju: - Odluke o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Knin od 27. lipnja 1990. ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik". br. 12/90) - Odluke o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like. Skupštine općine Donji Lapac od 28. lipnja 1990. godine - Dogovora o pristupanju Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Gračac od 29. lipnja 1990. godine - Odluke o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Obrovac od 12. srpnja 1990. godine - Odluke o pristupanju općine Vojnić Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Vojnić od 24. srpnja 1990. godine - Odluke o pristupanju općine Dvor Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Dvor od 17. srpnja 1990. godine.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i u službenim glasilima općina navedenih u točki 1. ovoga rješenja.

Obrazloženje: Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske podnio je prijedlog Ustavnom sudu Hrvatske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like Skupštine općine Knin od 27. lipnja 1990. ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", br.12/90) i odluka Skupština općina Donji Lapac, Gračac, Obrovac, Vojnić i Dvor o pristupanju tih općina Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like. U prijedlogu se navodi da su osporena Odluka o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like Skupštine općine Knin i akti ostalih općina koje su pristupile toj Zajednici, suprotni Ustavu. Skupština općine Knin zasniva osporenu Odluku o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like na Amandmanu XLIII na Ustav SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 28/89) koji je bio na snazi do 25. srpnja 1990. Taj Amandman omogućavao je udruživanje općina u zajednicu općina, ali nije dopuštao da zajednicu općina svojom odlukom osnuje samo jedna općina i da ta općina propiše koje općine čine tu zajednicu. Osim toga, svrha u koju su se općine mogle udruživati u zajednicu općina bila je utvrđena u tom Amandmanu, a osnivanjem osporene Zajednice općina ne ostvaruje se ni jedna od svrha u koje je Amandman XLIII dopuštao udruživanje općina u zajednicu općina. Sadržaj osporene odluke upućuje da se radi o osnivanju zajednice općina kao društveno-političke zajednice, što taj Amandman nije dopuštao Osim toga osporena odluka nije na ustavan način stupila na snagu, niti je na ustavan način obavljena. Prema članu 6. odluke ona stupa na snagu kad je u istom tekstu usvoje najmanje dvije općine. Suprotno tome, osporena odluka prema Ustavu (član 290. i 291 ), nije mogla stupiti na snagu prije nego što se objavi. Osim toga osporena odluka objavljena je u "Službenom vjesniku" 1. kolovoza 1990. Tog dana bio je već na snazi Amandman LXIX na Ustav SR Hrvatske i član 3. Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV do LXXIV na Ustav SR Hrvatske, prema kojem se općine mogu udruživati u skladu s zakonom, a postojeće zajednice općina prestaju postojati. Kako takav zakon nije donijet, osnivanje zajednica općina nije na ustavu osnovano, a akti doneseni nakon 25. srpnja 1990. o osnivanju, konstituiranju ili pristupanju zajednici općina nisu u skladu s Amandmanom LXIX. Što se tiče akata ostalih općinskih skupština o osnivanju, konstituiranju i pristupanju općina u Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, ti akti nisu objavljeni, pa ne mogu proizvoditi pravni učinak, a kad bi i bili objavljeni bili bi u neskladu s Ustavom iz istih razloga kao i osporena Odluka Skupštine općine Knin. Zbog toga se predlaže da se osporeni akti ocijene i kao nesuglasni Ustavu ponište, odnosno da se utvrdi da ne proizvode pravni učinak, jer nisu objavljeni, pa uslijed toga nisu niti na ustavan način stupili na snagu. U prijedlogu se nadalje navodi da se pojedinačnim aktima i radnjama koji su poduzeti radi njihove provedbe, narušava Ustavom utvrdeni politički suverenitet Republike Hrvatske i ustavnost i zakonitost, uslijed čega bi mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice, pa se predlaže da do donošenja konačne odluke Sud obustavi izvršenje tih akata i radnji. Prema članu 416. Ustava, Ustavni sud može u toku postupka, do donošenja konačne odluke, narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koji su poduzeti na osnovi zakona, drugog propisa ili općeg akta organa društveno-političke zajednice ili samoupravnog općeg akta čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice. Rješavajući o prijedlogu Ministra pravosuđa i uprave da obustavi od izvršenja pojedinačne akte i radnje poduzete radi izvršenja osporenih akata, Sud je ocijenio da su ispunjeni uvjeti za primjenu navedene ustavne odredbe za donošenje privremene mjere, pa je zbog toga riješio kao u izreci, dok će konačnu odluku donijeti u nastavku postupka.

Broj: U/I-214/1990

Zagreb, 14 kolovoza 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik suda

Jadranko Crnić, v. r.