Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj

NN 34/1990 (28.8.1990.), Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

U odsudnim povijesnim procesima nestajanja državnog socijalizma u svjetskim razmjerima, u vrijeme razvoja pravne države i parlamentarne demokracije u cijeloj istočnoj Europi, u Jugoslaviji su dogmatske i hegemonističke snage pristupile obrani starog poretka svim sredstvima. U nasilnom zaustavljanju demokratskih i reformskih kretanja, one koriste neustavne, nelegalne i nelegitimne metode, koje uključuju poticanje nacionalnih sukoba i oružane pobune.

U sklopu tog scenarija, u poticanju nasilnih i protuustavnih akcija, manipuliranje narodom, stvaranje psihoze straha i ugroženosti u Hrvatskoj uključilo se i vodstvo Srpske demokratske stranke. Provodeći agresivnu politiku takozvane antibirokratske revolucije pritiscima, prijetnjama i drugim nelegalnim sredstvima, ono u praksi poriče rezultate slobodnih, demokratskih izbora te ruši legalno izabrana tijela u pojedinim općinama, sprečavajući funkcioniranje pravne države.

Na višestranačkim izborima državljani Hrvatske izabrali su legalnu vlast. Nitko nema pravo da tu vlast ugrožava nasilnim metodama te da onemogućuje njeno ustavno djelovanje. Straže i barikade i nasilje ugrožavaju sigurnost građana, te onemogućuju funkcioniranje demokratskih ustanova. Stoga se takve metode moraju suditi kao pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka, čemu se treba suprotstaviti svim ozakonjenim sredstvima.

Sabor Republike Hrvatske, na osnovi gore iznijetih političkih ocjena, usklađenih u svestranoj raspravi, a

- polazeći od rezultata slobodnih i višestranačkih izbora, te usvojenih ustavnih amandmana kojima je nakon gotovo pola stoljeća jednostranačke, komunističke vlasti, administrativne i dogovorne ekonomije Republika Hrvatska odlučno krenula u izgradnju državnog i društvenog ustroja, utemeljenog na poštivanju ljudskih prava, na parlamentarnoj demokraciji i tržišnom gospodarstvu;

- potvrđujući svoju odlučnost da brani, učvršćava i dalje razvija politički suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, nacionalnu ravnopravnost te da se brine o interesima pripadnika hrvatskoga naroda u drugim jugoslavenskim, europskim i prekomorskim zemljama;

- čvrsto uvjeren da se postojeće nesuglasice, pa i kriza odnosa među narodima jugoslavenske zajednice mogu razriješiti jedino pregovorima, odnosno novim dogovorom o mogućem zajedništvu ili savezu naroda;

- odlučno opredijeljen da Republika Hrvatska i sada i u budućnosti ostane čvrsti čimbenik mira i sigurnosti na ovom prostoru, te političke stabilnosti, demokratskog razvitka, prometne i svekolike druge povezanosti ovog dijela Europe,

- na temelju člana 351. stava 2. Ustava Republike Hrvatske i člana 135. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na izvanrednoj zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990., donio je

I

REZOLUCIJU

o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj

1. Obveza poštivanja Ustava i zakona, te slobodne nesputane političke djelatnosti svih građana i parlamentarne političke borbe čine bit svakoga, pa tako i hrvatskoga demokratskog političkog sustava i pravnog poretka.

2. Polazeći od tih visokih načela, višestranački - parlamentarni i izvanparlamentarni - oblici političke borbe ograničeni su jedino prihvaćanjem i poštivanjem suvereniteta i integriteta Republike Hrvatske, njezina postojećega, Ustavom utvrđenog demokratskog poretka, njegovih institucija i legalne procedure rješavanja svih političkih interesa, razlika i sukoba.

3. Nemiri u nekim mjestima kninske, obrovačke, benkovačke i nekih drugih općina, naseljenih pretežno srpskim stanovništvom, s elementima oružane pobune, značili su ne samo negiranje spomenutih političkih načela i opredjeljenja, već i pokušaj nametanja i legalizacije metoda političkog pritiska i nasilničkog ponašanja, što se ogledalo u velikom rasponu - od širenja lažnih vijesti i cestovne hajdučije, do terorističkog ugrožavanja opće sigurnosti domaćih i stranih građana i imovine.

4. Primjena nelegalnih i kriminalnih oblika prevratničkoga ponašanja nije samo povrijedila nacionalno dostojanstvo hrvatskog naroda, osjećaje većine građana Republike i pogoršala međunacionalne odnose, te otežala izglede za budući mirni suživot Hrvata i Srba u Hrvatskoj i u Jugoslaviji, već je uzrokovala i ogromne gospodarske štete, osobito u područjima koja čine ključne razvojne pravce Hrvatske, kao što su turizam, vanjska ulaganja, trgovina i međunarodni željeznički, cestovni i pomorski promet, iz kojih se stječe znatan dio sredstava za razvitak nerazvijenih krajeva, društvenih djelatnosti i državnih službi.

II

Na temelju prethodno izvedenih ocjena, političkih načela i stajališta, Sabor Republike Hrvatske odlučuje:

1. Sabor Republike Hrvatske ostaje odlučan u nakani da svim građanima koji žive u Hrvatskoj jamči sva ljudska, politička i nacionalna prava, i to najmanje u onom opsegu kojega narodima i etničkim zajednicama jamče države članice Europske zajednice i druge najrazvijenije demokratske zemlje Europe i Sjeverne Amerike.

2. U cilju praktičkoga ostvarivanja ove nakane, Sabor Republike Hrvatske će osigurati daljnju ustavnu i zakonsku institucionalizaciju zaštite ljudskih, političkih i nacionalnih prava u Republici Hrvatskoj.

3. Istovremeno, Sabor Republike Hrvatske javno očituje svoju namjeru i odlučnost da u predstojećim pregovorima o novom državno pravnom dogovoru naroda Jugoslavije i njihovih država - republika, te u diplomatskoj aktivnosti prema susjednim zemljama, u kojima postoji hrvatska manjina, zatraži ista prava i za te pripadnike hrvatskoga naroda.

4. Zbog ustrajne, organizirane protudemokratske i protuhrvatske instrumentalizacije pripadnika jednog naroda u Hrvatskoj, te neistinite i štetne medijske kampanje u zemlji i u inozemstvu, Sabor Republike Hrvatske obvezuje hrvatsku VIadu da što prije objavi hrvatsko i inozemna izdanja "Plave knjige", koja će sadržavati najvažnije činjenice o rezultatima višestranačkih izbora, o provedenim ustavnim i zakonskim promjenama, o planovima daljnjeg demokratskog razvitka Hrvatske i, osobito, o institucionalnoj osnovi i praktičkoj zaštiti i razvijanju ljudskih, političkih i nacionalnih prava svih građana, kao i o aktualnim oblicima i nosiocima njihova ugrožavanja i kršenja.

5. U vezi s tim, Sabor Republike Hrvatske poziva Europski parlament i druge kvalificirane, javne i privatne organizacije koje istražuju i nadziru stanje ljudskih, političkih, nacionalnih i etničkih prava u svijetu, da u Hrvatsku upute svoje promatrače ili izaslanike, kako bi se na licu mjesta, slobodno i neometano upoznali sa stanjem ovih prava u Hrvatskoj, a osobito srpskog i hrvatskog stanovništva u mjestima u kojima je došlo do pobune.

6. Također, Sabor zadužuje Vladu Republike Hrvatske da odgovarajućim institucijama zemalja iz kojih potiču turisti i drugi putnici koji su se zatekli na području zahvaćenom nemirima i bili izloženi zlostavljanju, uputi ispriku.

7. Sabor Republike Hrvatske javno očituje svoju odlučnost da ustavni poredak i zakone Republike Hrvatske zaštiti svim sredstvima pravne države. S tim u vezi Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od Vlade i drugih nadležzih organa da, prema načelima demokratskog političkog sustava i krivičnog zakonodavstva, ispitaju odgovornost svih državnih organa i pojedinaca za nelegalne i kriminalne postupke do kojih je došlo tijekom oružane pobune i da o tome izvijeste Sabor.

8. Povezano s tim, Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od Vlade da u okviru svoje nadležnosti poduzme odgovarajuće mjere, a od pravosudnih organa da ispitaju i utvrde u kojoj su mjeri ostvarena obilježja krivičnih djela, te u takvim slučajevima povedu odgovarajuće postupke naspram nosiocima onih oblika pojedinačnog ili grupnog djelovanja koja se dokazano mogu podvesti pod pojam političkog nasilja, protuzakonitog ili terorističkog djelovanja.

9. Potvrđujući sve dosadašnje odluke Predsjedništva i Vlade Republike Hrvatske o posljednjim događajima i u skladu s općim opredjeljenjima i stajalištima sjednice Predsjedništva SFRJ od 21. kolovoza 1990., Sabor Republike Hrvatske izričito zabranjuje osnivanje i djelovanje bilo kakvih izvaninstitucionalnih ili paralelnih tijela, vlasti, dobrovoljačkih straža, skupina i odreda, pa i naoružanih pojedinaca, što sve ugrožava mir u zemlji, sigurnost putnika i međunarodnog prometa, a time i stabilnost ovoga dijela Europe.

10. Sabor RepubIike Hrvatske zauzima se da se, u skladu s dogovorom postignutim između Predsjedništva SFRJ i republika, što prije postigne dogovor o uređenju međurepubličkih i međunacionalnih odnosa, na osnovi međunarodnog prava i normi civiliziranoga svijeta.

III

U trenutku postupnog smirivanja stanja u mjestima u kojima je došlo do oružane pobune, Sabor Republike Hrvatske želi izraziti svoju zahvatnost i priznanje svim građanima Hrvatske koji su u proteklim danima djelovali smirujuće i odgovorno, te dali najveći doprinos da se napetosti smire i izbjegne krvoproliće. Istu zahvalnost i priznanje zaslužuju organi reda, kao i većina političkih stranaka, koji su staloženim, ali odlučnim djelovanjem i odgovornim političkim izjavama doprinijeli smirivanju i, očekuje se, mirnoj demokratskoj uspostavi punoga pravnog poretka u svim onim mjestima u Republici gdje je on bio narušen.

Na temelju svih naprijed navedenih opredjeljenja, načela i odluka, Sabor Republike Hrvatske poziva svakog i sve građane Hrvatske, bez obzira na nacionalnu, vjersku i stranačku pripadnost, da i dalje pružaju svoj puni obol zaštiti i ostvarivanju navedenih načela i odluka, koje su sve zajedno usmjerene unapređivanju mirnog suživota svih građana i gostiju Republike Hrvatske i njenom daljnjem svekolikom napretku.

IV

Ova rezolucija objavit će se u "Narodnim novinama"

Klasa: 012-02/90-01/04

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v. r.