Odluka o razrješenju člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o razrješenju člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 3. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 3. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajednićkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske dr STIPE ŠUVAR.

Klasa: 080-02/90-04/15

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v. r.