Odluka o izboru člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o izboru člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 4. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 3. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990., donio je

ODLUKU

o izboru člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Za člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bira se ANTE KARIĆ.

Klasa: 013-04/90-01/01

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v.r.